Συμμετοχή σε Διεθνή Fora

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του έχει αναπτύξει συνεργασίες  σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Κέντρα και Ιδρύματα, Κοινωνικούς, Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) για θέματα που αφορούν τις δράσεις του.

Συμμετοχή στο European Security Research and Innovation Forum (ESRIF)

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. αποτελεί έναν από τους 2 φορείς που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο European Security Research Innovation Forum. Το εν λόγω Forum υποστηρίζει συμβουλευτικά την Ε.Ε σε θέματα έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τον τομέα της ασφάλειας.

European Migration Network

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης το οποίο έχει ως αποστολή να :

συλλέγει και ανταλλάσσει ενημερωμένα και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες από ευρύ φάσμα πηγών

εκπονεί και δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις για την κατάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου στην Κοινότητα

To Ευρωπαικό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΜΝ) θεσπίστηκε το 2003, ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την παροχή τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα κράτη – μέλη, αντικειμενικών, αξιόπιστων και ενημερωμένων δεδομένων για την μετανάστευση. Με την Απόφαση 2008/381/ΕΚ της 14ης Μαίου 2008 μετετράπει σε μόνιμο μηχανισμό με συγκεκριμένη δομή και αρμοδιότητες. Καλείται να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης των κοινοτικών,  θεσμικών οργάνων και των αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε. για ζητήματα που σχετίζονται με την μετανάστευση και το άσυλο, με σκοπό την στήριξη της χάραξης της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Ιστοσελίδα: EMN website

Συμμετοχή στην Επιτροπή για τα Επικίνδυνα Υλικά (HazMat Commission)

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για τα επικίνδυνα Υλικά (HazMat Commision) της Διεθνούς Ένωσης Πυρόσβεσης και Διάσωσης CTIF.
 
Η CTIF ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1900 με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης – Διάσωσης των χωρών και σήμερα αριθμεί 46 χώρες – επίσημα μέλη με δικαίωμα ψήφου και 48 εξωτερικά μέλη – συνεργάτες (εταιρείες , οργανώσεις, ΜΚΟ κτλ.) με περιορισμένες αρμοδιότητες.
 
Ώς κύρια μέλη της εγγράφονται οι Υπηρεσίες Πυρόσβεσης – Διάσωσης της κάθε χώρας, οι οποίες ορίζουν εκπροσώπους για κάθε θεματική ομάδα εργασίας. Οι εκπρόσωποι αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων , έργο των οποίων είναι η λήψη αποφάσεων σχετικά με το κάθε αντικείμενο. Έτσι, η Επιτροπή “Επικίνδυνα Υλικά” έχει κυρίως συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό και παρεμβατικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η ανταλλαγή και διάθεση γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εθνικών εκπροσώπων των χωρών που συμμετέχουν. Οι συνεδριάσεις της διεξάγονται ανά εξάμηνο σε διαφορετική χώρα κάθε φορά, άνοιξη και φθινόπωρο.Τα πρακτικά και οι αποφάσεις της γνωστοποιούνται στην επιτροπή της CTIF που συμμετέχουν Αρχηγοί των Πυροσβεστικών Σωμάτων.
 
Γίνονται επίσης παρεμβάσεις σε διεθνής οργανισμούς όπως ο Διεθνής Οργανισμός Απασχόλησης των Ηνωμένων Εθνών (UN/ILO), ο Oργανισμός Ηνωμένων Εθνών/Επιτροπή για κανονισμούς οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών επικίνδυνων υλικών (ARD/RID), ο Oργανισμός Ηνωμένων Εθνών/Επιτροπή για την μεταφορά επικίνδυνων υλικών και την παγκόσμια εναρμόνιση του συστήματος κατηγοριοποίησης και επισήμανσης συσκευασιών χημικών ουσιών, με σκοπό την σύνταξη και εφαρμογή ασφαλών κανονισμών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, την καλύτερη πληροφόρηση, την προστασία, ασφάλεια και αποτελεσματικότερη παρέμβαση των πυροσβεστών και γενικότερα των ομάδων άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοια συμβάντα.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.