Καλώς Ήλθατε…

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα.

Συστάθηκε στο πλαίσιο της αξιοποίησης των γνώσεων και των εμπειριών που απέκτησαν οι Ελληνικές Αρχές Ασφαλείας, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, με σκοπό να αποτελέσει  δεξαμενή σκέψης για τους Φορείς Ασφάλειας.

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη).

Η ανάδειξη και καταξίωση του Κέντρου σε σημαντικό σημείο αναφοράς για όλες τις δράσεις σχετικές με την αποστολή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αποτελεί τον βασικό στόχο του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Για την εκπλήρωση των στόχων του το KE.ME.A.:

α. διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για θέματα εσωτερικής ασφάλειας που αφορούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)  και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό, καθώς και άλλους φορείς του εσωτερικού,

β. εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα ως εκπρόσωπος των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) φορέων, για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών σύμφωνα με τoυς αντίστοιχους κανόνες και  διαδικασίες

γ. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με Μ.Κ.Ο.,

δ. προβαίνει στη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών της εγκληματικότητας στην ελληνική Επικράτεια και της γεωγραφικής κατανομής της, καθώς και στο σχεδιασμό μεθόδων και πρακτικών στην άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής,

ε. προτείνει την εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος με τις συνταγματικές αρχές, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου,

στ. παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων ασφάλειας και αξιολογεί τα νέα επιτεύγματα στο χώρο αυτόν,

ζ. διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχει

η. υποστηρίζει διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας,

θ. οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε τέτοια  θέματα

ι. αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους σκοπούς του δραστηριότητα και

ια. αποτελεί  φορέα πιστοποίησης διαδικασιών, μελετών, σχεδίων  για την ασφάλεια, φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.