Το ΚΕΜΕΑ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση της Οδηγίας 2008/114 του Συμβουλίου

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, δυνάμει του Π.Δ. 39/2011 (ΦΕΚ Α’-104/ 6-5-2011), το οποίο ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 114/2008 του Συμβουλίου, ορίστηκε ως το εθνικό σημείο επαφής για την προστασία των ΕΥΖΣ που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. (Άρθρο 10, παρ. 1 Π.Δ. 39/2011)

Περαιτέρω, το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο της προστασίας των ΕΥΖΣ συντονίζει την εξέταση των ζητημάτων προστασίας ΕΥΖΣ εντός της ελληνικής επικράτειας με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και με την Επιτροπή (Άρθρο 10, παρ. 2, Π.Δ. 39/2011)

Ως «υποδομές ζωτικής σημασίας» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, συστήματα ή μέρη αυτών που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας και τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των λειτουργιών ζωτικής σημασίας της κοινωνίας, της υγείας, της ασφάλειας, της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των μελών της, και των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο για τη Χώρα μας, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας διατήρησης των λειτουργιών αυτών.

Ως «ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας» ή «ΕΥΖΣ» νοούνται οι υποδομές ζωτικής σημασίας που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας ή άλλου κράτους μέλους και των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη χώρα και ταυτόχρονα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Η σπουδαιότητα των επιπτώσεων εκτιμάται βάσει οριζόντιων κριτηρίων και συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από οριζόντιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία προσδιορισμού των ΕΥΖΣ καθώς και τις αρμοδιότητες του ΚΕ.ΜΕ.Α. δείτε το Π.Δ. 39/2011 εδώ

Για την οδηγία 2008/114 πατήστε εδώ για την αγγλική έκδοση και εδώ για την ελληνική μετάφραση.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.