Θεσμικό Πλαίσιο ΚΕΜΕΑ

Το Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου μελετών Ασφάλειας στηρίζεται στους παρακάτω Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα:

Ιδρυτικός Νόμος ΚΕΜΕΑ – 3387/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Νόμου 3938/2011

Προεδρικό Διάταγμα για τις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας – ΠΔ39/2011 

(εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία – 2008/114/ΕΚ)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.