Τομείς

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διαρθρώνεται σε έξι Τομείς.

Ειδικότερα:

Τομέας Ασφάλειας και Ελέγχου των Συνόρων

O τομέας ασφάλειας και ελέγχου των συνόρων είναι αρμόδιος για την υλοποίηση δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αφορούν γενικά σε ζητήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης χερσαίων και θαλάσσιων συνοριακών περιοχών.

Ειδικότερα, υλοποιεί τη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς, υπηρεσίες και τους φορείς Ασφάλειας και Επιτήρησης των συνόρων περιλαμβανομένης της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του ΥΠ.ΕΘ.Α. Επιπλέον συνεργάζεται με τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υπηρεσίες της με σκοπό την προώθηση και την υποστήριξη πολιτικών, στρατηγικών και λύσεων που σχετίζονται με θέματα φύλαξης, επιτήρησης και ελέγχου των θαλασσίων και των χερσαίων συνόρων της χώρας.

Οι από κοινού δράσεις, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που άπτονται κυρίως θεμάτων των πεδίων ερευνών Ασφάλειας και Ελέγχου, με συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πολύπλευρου πυρήνα που συντελεί στη διαρκή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών καθώς και στην συνεχή εξέλιξη ώστε να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Επιπλέον ο Τομέας είναι επιφορτισμένος με την εκπόνηση ειδικών μελετών Ασφάλειας και Επιτήρησης των συνόρων, τις δοκιμές και την αξιολόγηση τεχνολογικών συστημάτων σε επιχειρησιακό περιβάλλον και την ανάπτυξη πρωτοτύπων συστημάτων και κατασκευών.
Κατά την συνεργασία του δε με στρατηγικούς φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης συλλέγει στοιχεία και συνεισφέρει τεχνογνωσία στους τομείς αρμοδιότητάς του, ενώ αποτυπώνεται το παραπάνω έργο με τη συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών μελετών, κειμένων και σχετικών εγχειριδίων και οδηγών με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Τέλος, συστηματικά και διαρκώς διερευνά και αναπτύσσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ όλων των συναφών τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε όλα τα επίπεδα.

 

Τομέας Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας

O τομέας προστασίας υποδομών ζωτικής σημασίας είναι αρμόδιος για:

1. Την υλοποίηση δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην κατεύθυνση της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας και της αντιμετώπισης κρίσεων και έκτακτων περιστατικών που οφείλονται σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια.

2. Την ανάπτυξη εφαρμογών αναφοράς έκτακτων περιστατικών, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση κινδύνων και απειλών για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών, την αποτύπωση της γεωγραφικής κατανομής τους, την ανάπτυξη δεικτών διακινδύνευσης κ.λπ. καθώς και την εκπόνηση σχετικών μελετών

3. Τη διοργάνωση δοκιμών και ασκήσεων (πεδίου και επί χάρτου) για την αξιολόγηση τεχνολογιών και τον σχεδιασμό πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την πιστοποίηση καινοτομικών συστημάτων που αφορούν θέματα προστασίας και ασφάλειας των υποδομών ζωτικής σημασίας από ανθρωπογενείς κινδύνους και απειλές.

4. Την προώθηση και εκσυγχρονισμό, μέσω κατάλληλων μνημονίων συνεργασίας με σχετικούς δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, στο πλαίσιο του ρόλου του ΚΕΜΕΑ ως φορέα διασύνδεσης επιστημονικών, τεχνολογικών και επιχειρησιακών φορέων, του σχεδιασμού και τη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων της χώρας.

5. Την υλοποίηση δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε θέματα ανθεκτικότητας φυσικών και τεχνολογικών συστημάτων κατά την αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων περιστατικών που οφείλονται σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια

6. Στο πλαίσιο του ρόλου του ΚΕ.ΜΕ.Α. ως Εθνικού σημείου Επαφής για θέματα προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος:

 • συμμετέχει σε έργα Ε&ΤΑ στο αντικείμενο της προστασίας των κρίσιμων υποδομών σε συνεργασία με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς και τελικούς χρήστες,
 • αναλαμβάνει την εκπόνηση πρότυπων μελετών ασφάλειας και σχεδίων ασφαλούς λειτουργίας και επιχειρησιακής συνέχειας και ενίσχυσης ανθεκτικότητας για λειτουργούς και διαχειριστές υποδομών είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα,
 • συμμετέχει και εκπροσωπεί το ΚΕΜΕΑ όσον αφορά την εθνική εκπροσώπηση σε συναντήσεις διεθνών και εθνικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών στο αντικείμενο της ασφάλειας και προστασίας των κρίσιμων υποδομών
 • συνεργάζεται με ευρωπαϊκά και περιφερειακά δίκτυα επαγγελματιών του χώρου με σκοπό την ανάπτυξη συνεργείων και  συνεργασιών με φορείς που ασχολούνται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος με το αντικείμενο δραστηριότητας του τμήματος.

 

Τομέας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας

Στόχοι και δραστηριότητες του Τομέα είναι:

 • H συμμετοχή του στην έρευνα, ανάπτυξη, δοκιμή, εφαρμογή και αξιολόγηση μεθοδολογιών, προτύπων και τεχνολογιών σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων και φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κλπ.
 • H ανάπτυξη συνεργιών μέσω δικτύων συνεργασίας τόσο μεταξύ των εταίρων άλλων ερευνητικών έργων όσο και με άλλους συναφείς εθνικούς και διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, φορείς, δίκτυα και υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης.
 • H συμμετοχή στην σχεδίαση και αξιολόγηση πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων και φυσικών καταστροφών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • H ανάπτυξη στρατηγικών μελετών σε θέματα κινδύνων και διαχείρισης κρίσεων για εθνικούς φορείς.
 • H οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα κινδύνων.
 • H καταγραφή επιχειρησιακών αναγκών διαχειριστών κρίσεων, πρώτων ανταποκριτών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων για πολιτικές και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων.
 • H διοργάνωση πιλοτικών δοκιμών με συμμετοχή επιχειρησιακών φορέων για την δοκιμή και αξιολόγηση λύσεων ερευνητικών έργων.
 • H διοργάνωση και αξιολόγηση επιχειρησιακών ασκήσεων για δημόσιους φορείς και κρίσιμες υποδομές.

Το στελεχιακό του δυναμικό απαρτίζεται από 30 περίπου εξειδικευμένους εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο προσόντων και μακροχρόνιο επαγγελματικό υπόβαθρο σε πολλαπλές συναφείς με τον Τομέα ειδικότητες όπως: Δασολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωγράφοι, Γεωλόγοι, Μεταλλειολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πληροφορικοί, Γεωπληροφορικοί, Σεισμολόγοι, Πυροσβέστες, Αστυνομικοί, Νομικοί, Οικονομικοί.

Ο Τομέας τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμμετάσχει σε 35 περίπου Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα και έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένης γνώσης, εμπειρίας, εργαλείων, μεθοδολογιών, προτύπων και δικτύωσης στις ως άνω θεματολογίες και ειδικότητες. Τα ενεργά έργα στα οποία συμμετείχε ο Τομέας στο διάστημα 2022-23 ήταν κατά μέσο όρο συνολικά ένδεκα(11) ενώ κάθε χρόνο συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία σε νέες προσκλήσεις ερευνητικών προτάσεων.

 

Τομέας Κυβερνοασφάλειας

Οι κύριοι στόχοι του τομέα Κυβερνοασφάλειας του ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι η διεξαγωγή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, της ασφάλειας των δικτύων επικοινωνίας και πληροφοριών σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια για την Ψηφιακή Δεκαετία [Αναφορά: JOIN/20200/18 τελικό].

Η έρευνα αφορά συσκευές και πρωτόκολλα επικοινωνίας Internet of Things (IoT), συλλογή και ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων (Big Data), την κυβερνοασφάλεια συστημάτων Πληροφορικής (IT) και Λειτουργικής Τεχνολογίας (OT) σε ζωτικούς τομείς που σχετίζονται με ασφαλείς κοινωνίες. Ως εκ τούτου, η έρευνα που σχετίζεται με τις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής, την κρυπτογραφία και τον μετριασμό των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων είναι εξίσου σημαντική.

Η βασική τεχνογνωσία του τομέα Κυβερνοασφάλειας του ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι ο εντοπισμός και ο καθορισμός των αναγκών του τελικού χρήστη, η μετατροπή τους σε λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις, ο σχεδιασμός πιλοτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αξιολόγησης και οι συνεδρίες αξιολόγησης/αξιολόγησης με τους τελικούς χρήστες.

Για να επιτύχει την αποστολή του, ο κλάδος Κυβερνοασφάλειας του ΚΕ.ΜΕ.Α. συνεργάζεται με το Ελληνικό Εθνικό CERT, τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δίωξης. Έγκλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, το Εθνικό Δίκτυο χειρισμού περιστατικών κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, του ENISA και όλων των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

 

Τομέας Αντεγκληματικής Πολιτικής  

Έργο του Τομέα είναι:

Η μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και των ποιοτικών-ποσοτικών μεταβολών της εγκληματικότητας στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και της γεωγραφικής κατανομής της, όπως και ο σχεδιασμός μεθόδων και πρακτικών, στην άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής.

Η υποβολή προτάσεων για την εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, με τις συνταγματικές αρχές, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.

H ανάπτυξη συνεργασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Κέντρα και Ιδρύματα, Κοινωνικούς, Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) για θέματα που αφορούν τις δράσεις του.

Η υποστήριξη των διαδικασιών διασυνοριακής συνεργασίας.

Η οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων.

Η δημοσίευση ερευνητικών και γενικότερα επιστημονικών πορισμάτων και συναφών έργων.

 

Τομέας – Ινστιτούτο «Διεθνές Δίκτυο για τη Μελέτη του Εξτρεμισμού και της Τρομοκρατίας»

Αντικείμενο του Τομέα – Ινστιτούτου είναι η μελέτη και η παραγωγή έρευνας αιχμής για το φαινόμενο του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας και ειδικότερα:

 • Η διεξαγωγή καινοτομικής έρευνας για τις νέες τάσεις και μορφές των φαινομένων, με τη χρήση ποσοτικών, ποιοτικών μεθόδων και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων.
 • Η χαρτογράφηση και δικτύωση των ερευνητικών πρωτοβουλιών για τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.
 • Η συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργηθούν ερευνητικές συνέργειες που θα προάγουν τη συγκριτική μελέτη του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας.
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσα από δραστηριότητες διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων και διενέργειας εκδηλώσεων.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Η υλοποίηση του προϋπολογισμού έργων που εκτελεί στο πλαίσιο συμμετοχής του σε εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις, ερευνητικά ή μη, σε ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και σε προγράμματα ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού, που χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.