Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος EWISA

Προμήθεια Εξοπλισμού

στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος

«EARLY WARNING FOR INCREASED SITUATIONAL AWARENESS»

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, με Α.Φ.Μ. 999333507, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου – ΙΒ΄ Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «EARLY WARNING FOR INCREASED SITUATIONAL AWARENESS» και έχοντας υπόψη:

 • Το N. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 • Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • Του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • Του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
 • Το από 22/07/2015 Μνημόνιο Συνεργασίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.) – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
 • Το υπ’ αριθμ. 11117 από 06/07/2018 έγγραφο του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) περί συνδρομής του στην Διεύθυνση Πληροφορικής στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «EARLY WARNING FOR INCREASED SITUATIONAL AWARENESS» (EWISA).
 • Το υπ’ αριθμ. 1795/18/1383155 από 07/07/2018 απαντητικό έγγραφο με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που απαιτείται για την επέκταση της υφιστάμενης υποδομής συστοιχίας σκληρών δίσκων.
 • Το υπ’ αριθμ. 11247 από 17/07/2018 εισηγητικό για την έγκριση της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού όπως και των εγγράφων της Σύμβασης (βλ. παρ. 2.1.1. της Διακήρυξης).
 • H υπ’ αριθμ. 11247-α΄απόφαση της 327ης από 26/07/2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α.
 • Η υπ’ αριθμ. 11247β’ από 26/07/2018 περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
 • Η υπ’ αριθμ. 11427γ’ από 26/07/2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Διαγωνισμό με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού καθώς και οι απαιτήσεις παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 60.000,00€   πλέον του Φ.Π.Α. ήτοι συνολικής αξίας 74.400,00€.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» και 2.4.2 «Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» της υπ’ αριθμ. 11247γ’ Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 13/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30.

H διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς)  των προσφορών,  θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.2. «Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» και 3.1.1. «Αποσφράγιση Προσφορών» της Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών (τεχνικής προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής) μπορούν να πάρουν μέρος οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους)  που έχουν καταθέσει προσφορά για το Διαγωνισμό.

Για να λάβουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι στη συνεδρίαση της επιτροπής για το άνοιγμα των  φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς» θα πρέπει να ενημερώσουν το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής στέλνοντας e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.prassakis@kemea-research.gr) , τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί για την αποσφράγιση, προκειμένου να τους δοθεί άδεια για την είσοδο τους στο χώρο.

Για την παροχή τυχόν διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής στέλνοντας e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.prassakis@kemea-research.gr) περιγράφοντας/εξειδικεύοντας επακριβώς την ερώτηση/πληροφορία στην οποία επιθυμούν να λάβουν απάντηση το αργότερο έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00.

Οι τυχόν διευκρινήσεις θα αναρτηθούν, το αργότερο, την Τετάρτη 8 Αυγούστου και ώρα 16:00 συγκεντρωτικά για το σύνολο των ερωτημάτων/πληροφοριών στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.kemea.gr. Παράλληλα θα αποστέλλονται και προσωπικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα που ζήτησε την διευκρίνηση.

Σχετικά έγγραφα:

Η υπ’ αριθμ. 11247β’ Προκήρυξη (.pdf)

Η υπ’ αριθμ. 11247γ’ Διακήρυξη (.pdf)

Τ.Ε.Υ.Δ. (doc.)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ] (doc.)

Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] (doc.)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.