Συμπληρωματικές Πληροφορίες / Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που τέθηκαν και αφορούν την υπ΄ αριθ. 15099-λζ’ από 29/11/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Πακέτων Λογισμικού.

Εκδόθηκαν σήμερα 11/12/2019 οι διευκρινήσεις για τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας πακέτων λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INEA/CEF/ICT/A2016/1332498 CERTCOOP.

 Έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων (09η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα) τέθηκαν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής οι ακόλουθες ερωτήσεις:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εάν η παραλαβή ηλεκτρονικά μας καλύπτει.

Η παραλαβή προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της υπ’ αριθ. 15099-λζ’ από 29/11/2019 Διακήρυξης: “Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο με την προσφορά τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στο αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, που στεγάζεται στη Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα – Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527 (Πρώην Σχολή Χωροφυλακής, 2ο Φυλάκιο – «ΜΝΗΜΕΙΟ»)”

 Όσον αφορά το Δ’ Υποείδος μπορείτε παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν αφορά προσθήκη (50 licenses Trend Micro) σε νέα ή σε υπάρχουσα εγκατάσταση;

Οι 50 Trend Micro άδειες θα εγκατασταθούν σε νέα υποδομή.

Χρειάζεστε κάποιο συγκεκριμένο Security suite της Trend Micro;

Smart Protection Suite – Complete and for Endpoints.

Τα 12x Microsoft Windows 10 Pro 64bit στην κατηγορία «Α’ Υποείδος:  Λογισμικό, Λειτουργικά Συστήματα» θα εγκατασταθούν σε υπάρχων μηχανήματα στα οποία τρέχει ήδη κάποια έκδοση Windows Professional ή εάν πρόκειται για εγκατάσταση σε αγορά νέου hardware.

Εγκατάσταση σε αγορά νέου hardware.

Σχετικά με τα licenses της Microsoft (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές), χρειάζεστε κανονικές άδειες ή κάτι διαφορετικό (π.χ. Government);

Κανονικές άδειες.

Σχετικά με το Capsa της Colasoft (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές) πλέον δεν κυκλοφορεί το PRO αλλα μόνο το Enterprise Edition, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι σας καλύπτει;

Το Enterprise Edition μας καλύπτει.

Οι Διευκρινήσεις που δόθηκαν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2 της παρούσας διακήρυξης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο για την παράδοση των προσφορών τους.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.