Υλοποίηση της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»

Τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό λαμβάνει κρίσιμες διαστάσεις. Οι ιδεολογίες που αποτελούν έμπνευση για τις εξτρεμιστικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως συνεχώς διευρύνονται περιλαμβάνοντας τον θρησκευτικά υποκινούμενο εξτρεμισμό και τις διάφορες μορφές της ιδεολογικής υποκίνησης στη βία (ακροαριστερές, αναρχικές, ακροδεξιές, εθνικιστικές και αποσχιστικές ιδεολογίες). Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών και μετεξελίξεων είναι οι τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές δράσεις να γίνονται όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να προβλεφθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις παραδοσιακές πρακτικές πρόληψης και καταστολής περιοριστικά αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση αυτών των αναδυόμενων απειλών. Οι αδυναμίες αυτές καθιστούν πλέον πρόδηλη την ανάγκη αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτιών του προβλήματος, μέσω μίας διευρυμένης προσέγγισης που θα στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση, πρόληψη και παρέμβαση μιας ευρείας ομάδας δρώντων, καθώς και της ίδιας της κοινωνίας.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση του φαινόμενου της Ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». Το Έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους, με ημερομηνία έναρξης την 1-7-2018 και λήξης την 15-9-2020.

Ειδικότερα, οι Στόχοι της Δράσης είναι:

  • Η διερεύνηση των αναγκών των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η ενίσχυση της Δι- υπηρεσιακής συνεργασίας του εμπλεκομένου προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου.
  • Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της απειλής από την ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η Εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η ενίσχυση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η δημιουργία δεικτών αναγνώρισης της ενδεχόμενης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία στα σωφρονιστικά καταστήματα, στο διαδίκτυο κ.ά.
  • Η μείωση του κινδύνου και η πρόληψη της βίαιης κλιμάκωσης της ενδεχόμενης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η ενίσχυση της ετοιμότητας του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση περιστατικών κρίσης.

Τα Πακέτα Εργασίας, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη των επιδιωκόμενων Στόχων αφορούν:

Π.Ε.0: Διοίκηση, Συντονισμός και Αξιολόγηση Έργου

Π.Ε.1: Καταγραφή των Αναγκών των Φορέων επιβολής του Νόμου

Π.Ε.2: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Έγκαιρης Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Κινδύνου

Π.Ε.3: Δημιουργία Παιχνιδιού Προσομοίωσης

Π.Ε.4: Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων

Π.Ε.5: Διεξαγωγή Εκπαιδεύσεων

Π.Ε.6: Δι-υπηρεσιακή Άσκηση Ετοιμότητας

Π.Ε.7: Διάχυση – Δημοσιότητα

 

 

eu

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

op 

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.