Το ΚΕΜΕΑ μέλος του PSCE

Το PSCE παρέχει μία μοναδική και κοινή πλατφόρμα για τους ερευνητές, την αγορά της ασφάλειας και των τελικών χρηστών, καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την Δημόσια Ασφάλεια.

Για την επιτυχία της αποστολής του, το PSCE δραστηριοποιείται, όπως παρακάτω:

• Συγκεντρώνει και επικυρώνει τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, αναφορικά με την διαχείριση επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων.

• Επικεντρώνει το ενδιαφέρον στις εξελισσόμενες τεχνικές λύσεις.

• Προσδιορίζει τα μη-τεχνολογικά θέματα.

• Προτείνει την ατζέντα Έρευνας και Ανάπτυξης ή την τεχνολογική πλατφόρμα.

• Συνεισφέρει στην πρωτυποποίηση δράσεων αναφορικά με τις επικοινωνίες δημόσιας ασφάλειας.

• Αναπτύσσει Σύμφωνα Συνεργασίας σε θέματα που άπτονται των επικοινωνιών δημόσιας ασφάλειας και των πληροφοριακών συστημάτων.

• Προάγει τις κοινές απόψεις των μελών του και τις παρουσιάζει στις αρμόδιες αρχές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπές Διεθνείς Αρχές.

• Αναλαμβάνει κάθε άλλη δράση σχετική με την αποστολή του, όπως επι παραδείγματι, την συμμετοχή στα Eυρωπαϊκά Έργα.

Περισσότερα σχετικά με τις δράσεις, τις εκδόσεις, τις προγραμματισμένες δράσεις, τις πολιτικές, τις ευκαιρίες εγγραφής μελών και πολλά άλλα, μπορεί κάποιος να βρει στις σχετικές ενότητες του PSCE.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.