Το ΚΕΜΕΑ μέλος του EOS

 

Σήμερα ο οργανισμός συμπεριλαμβάνει 42 μέλη που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ασφάλειας, παρέχοντας λύσεις τεχνολογίας και υπηρεσίες από 13 διαφορετικές χώρες του Ευρωπαϊκού χώρου, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 65% της Ευρωπαϊκής αγοράς ασφάλειας και 2 εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη.

Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φωνές στο δημόσιο – ιδιωτικό διάλογο με τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε θέματα Ασφάλειας.

Διευκολύνει τη συνεκτική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς Ασφαλείας, υποστηρίζοντας την ευρεία διάδοση και την εφαρμογή λύσεων και υπηρεσιών να παρέχουν ασφάλεια και προστασία στους πολίτες, τις κυβερνήσεις και την οικονομία.

Παρέχει στα μέλη του συνέργεια προστιθέμενης αξίας σε διάφορους τομείς (όπως οι ΤΠΕ, η άμυνα, η πολιτική ασφάλειας, η ενέργεια, οι μεταφορές, η χρηματοδότηση, υπηρεσίες, έρευνα, κ.λπ.), όπου μόνο τα μέλη, για διάφορους λόγους, δεν μπορεί να προσφέρει μόνο ένα ευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Κύριος στόχος Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια είναι η ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης ευρωπαϊκής αγοράς, σε στενή συνεργασία με τους χρήστες από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα ικανοποιεί πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης κονδυλίων και την εφαρμογή των διαθέσιμων λύσεων και υπηρεσιών Ασφαλείας σε τομείς προτεραιότητας.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του EOS στο www.eos-eu.com

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.