Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διοργάνωσε τη δράση «Εκπαίδευση εκπαιδευτών» Βήμα 2 της CEPOL στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ως Εταίρος του ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) από το 2016,  διοργάνωσε το δεύτερο σκέλος (Βήμα-Step) της εκπαιδευτικής δραστηριότητας «Εκπαίδευση εκπαιδευτών (Train-the-Trainers)» στη Θεσσαλονίκη. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου 2023, από μια κοινοπραξία αποτελούμενη από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, την Αυστριακή Ομοσπονδιακή Αστυνομική Ακαδημία και το Πορτογαλικό Ανώτερο Ινστιτούτο Αστυνομικών Επιστημών και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISCPSI). Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση είναι μέρος ενός προγράμματος τεσσάρων ενοτήτων, δύο εκ των οποίων διοργανώνονται διαδικτυακά και δύο δια ζώσης, η μία από το ISCPSI και η έτερη από το ΚΕ.ΜΕ.Α..

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση εκπαιδευτών (Train-the-Trainers) είναι μια εμβληματική δράση της CEPOL, που εκπληρώνει έναν από τους βασικούς στόχους της· να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές και να βοηθήσει στη βελτίωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μάθησης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου και εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν από διάφορα Κράτη Μέλη της ΕΕ, τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να διδάξουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο με μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή, εφαρμόζοντας σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και εργαλεία, καθώς και τεχνικές μεικτής μάθηση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αξιολογούν σωστά όταν ενεργούν οι ίδιοι ως εκπαιδευτές της CEPOL, εάν οι εκπαιδευόμενοί τους, μετά την ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, έχουν επιτύχει τα καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα ποιότητας εκπαίδευσης της CEPOL.

 

Η CEPOL – ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου συγκεντρώνει υπαλλήλους επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και του νόμου και της τάξης. Η CEPOL, η οποία ιδρύθηκε ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2006, διοργανώνει μεταξύ 80-100 δια ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις, πέραν των διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίων. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατοικίας πραγματοποιείται στα όργανα των κρατών μελών και οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CEPOL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cepol.europa.eu .

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), που ιδρύθηκε το 2005, είναι ένας επιστημονικός, συμβουλευτικός και ερευνητικός φορέας που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ελέγχεται ετησίως από ορκωτούς λογιστές. Κύριος σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, ενώ αποτελεί τη «δεξαμενή σκέψης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε πολυάριθμες πολιτικές όπως η δημόσια τάξη, οι σωφρονιστικές υπηρεσίες, η πρόληψη της τρομοκρατίας, η πρόληψη του εγκλήματος, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και πολιτική προστασία, καθώς και σε διάφορα άλλα θέματα ασφάλειας και κοινωνίας, ενώ παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου σε μια σειρά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.