Νέο Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», έχουν σωρευτικά όσοι:

α. Πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α’ 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία.

γ. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», διάρκειας 105 ωρών, το οποίο υλοποιείται από συμβεβλημένα με το ΚΕ.ΜΕ.Α. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση των επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.kemea.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες των συναρμόδιων φορέων, όπου θα δημοσιεύονται σχετικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων (www.eoppep.gr και www.kemea.gr).

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στους επιτυχόντες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης χορηγείται «Πιστοποιητικό  Επάρκειας», το οποίο αντιστοιχεί με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

Περαιτέρω, το παραπάνω πιστοποιητικό επάρκειας, περιλαμβάνεται στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που γίνονται δεκτοί για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 6370 / 15-12-2022).

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών – Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022, πατήστε εδώ.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η τράπεζα θεμάτων – κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεων του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας είναι αναρτημένη εδώ.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.