ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ (TETHERING STATION FOR DRONES), ANΩΤΑΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 19.800,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CAMELOT, GA 740736

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CAMELOT, GA 740736 και έχοντας υπόψη: 

 • Το N. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 • Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • Το Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 • Το Ν.3387/2005 (ΦΕΚ 224 τ.Α/12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01-04-2019 και Α’ 81/28-05-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις Προστασία πρώτης κατοικίας», με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 • Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414 από 15/01/2019(Β-197) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)».
 • Tο υπ’ αριθ. Φ. 144.6/184/704584 έγγραφο από 14/10/2019, της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου με  τις προδιαγραφές/ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και τον προϋπολογισμό του κόστους του εξοπλισμού.
 • Το υπ’ αριθ. 15518 Εισηγητικό Σημείωμα με θέμα την συστήματος υποβοήθησης ΣμηΕΑ στο πλαίσιο προετοιμασίας και υλοποίησης των πιλοτικών δοκιμών του ερευνητικού έργου CAMELOT.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η προμήθεια συστήματος πρόσδεσης και παροχής ενέργειας σε ΣμηΕΑ (TETHERING STATION FOR DRONES) γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CAMELOT, GA 740736 ανώτατης εκτιμώμενης αξίας 19.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού 24.552,00 ευρώ.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το είδος της προμήθειας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από το φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Ι) συμπληρωμένο καθώς και το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο ανάθεσης της  σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p.petsioti@kemea-research.gr, περιγράφοντας/εξειδικεύοντας επακριβώς την ερώτηση/πληροφορία στην οποία επιθυμούν να λάβουν απάντηση στο email που αποστέλλουν, το αργότερο έως την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.00.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4

ΠΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

101 77

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 – 7710805

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βιβή Πετσιώτη

email: p.petsioti@kemearesearch.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL)

www.kemea.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p.petsioti@kemea-research.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

€19.800,00 πλέον Φ.Π.Α. (24%)

CPV

31682530-4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

15518-β

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

(ΑΝΑΡΤΗΣΗ site)

29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

 

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ] – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (doc.)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι] – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (doc.)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.