Συνεργασία με το EUC

 

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων περιλαμβάνει την προώθηση και υποστήριξη ενεργειών σχετικές με την Ασφάλεια και Προστασία του Πολίτη στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αναλυτικότερα, τόσο το ΚΕΜΕΑ όσο και το EUC προτίθενται να παρέχουν εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας αναφορικά με:

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

• Συγγραφή και υποβολή προτάσεων ευρωπαϊκών έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων

• Υλοποίηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων

• Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και προστασίας

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ασφάλειας

• Σύσταση κοινών επιτροπών ή ομάδων εργασίας

• Ενίσχυση πόρων και υποδομών

• Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού για καθορισμένο χρονικό διάστημα και αντικείμενο

Πιο συγκεκριμένα αυτή η συνεργασία μπορεί να αφορά τα παρακάτω θέματα:

• Προστασία κρίσιμων υποδομών και ιδιαίτερα εκείνων που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών (Κ.Ο. 114/2008)

• Εκτίμηση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων και συστημάτων φυσικής ασφάλειας

• Προστασία από φυσικές καταστροφές

• Διαχείριση ασφάλειας μεγάλων διοργανώσεων

• Διαχείριση κρίσεων με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών και συστημάτων

Για να υλοποιηθεί ο σκοπός της συνεργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσταση Επιστημονικής Ομάδας, η οποία θα καθορίζει σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο της συνεργασίας, θα ενισχύει την καλή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, θα προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας καθώς και θα συντονίζει τις απαιτούμενες ενέργειες στις κοινές δράσεις.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο www.euc.ac.cy

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.