Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος STRATEGY που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και Κέντρου Μελετών Ασφάλειας

Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος STRATEGY που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Το ερευνητικό πρόγραμμα STRATEGY χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο ασκήσεις επί χάρτου, καθώς και εργαστήριο διαλειτουργικότητας

 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συμμετέχουν στο συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο «STRATEGY», στο πλαίσιο ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020». Το έργο μέσω της προτυποποίησης (standardization), στοχεύει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας συστημάτων, εργαλείων και επιχειρησιακών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση κρίσεων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας εναντίον όλων των κατηγοριών απειλών / κινδύνων (multi hazard approach).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως 10 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, δύο ασκήσεις επί χάρτου στις θεματικές ενότητες:

 • Προστασία Κρίσιμων υποδομών (Critical infrastructure protection) και
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός ανταπόκρισης (Response planning) αντίστοιχα,

με στόχο τη δοκιμή και αξιολόγηση των ακόλουθων προτάσεων ευρωπαϊκής προτυποποίησης (CEN Workshop Agreements):

 • Φόρμα αναφοράς περιστατικών για κρίσιμες υποδομές
 • Οδηγίες αξιολόγησης ασκήσεων
 • Σχέδιο ανταπόκρισης για φορείς διαχείρισης κρίσεων

Παράλληλα υλοποιήθηκε και εργαστήριο διαλειτουργικότητας (interoperability workshop), με στόχο τη διασύνδεση των οκτώ (8) θεματικών τομέων του έργου και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ τους.

Από τις ασκήσεις και το εργαστήριο που έλαβαν χώρα, εξήχθησαν πολύτιμα και σημαντικά ερευνητικά συμπεράσματα, τα οποία θα τροφοδοτήσουν την περαιτέρω συγγραφή – ανάπτυξη των υπό κατάρτιση προτάσεων προτυποποίησης.

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν οργανισμοί τυποποίησης, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τεχνολογικοί οργανισμοί, καθώς και τελικοί χρήστες από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο επικεντρώνεται στους ακόλουθους οκτώ (8) θεματικούς τομείς διαχείρισης κρίσεων:

 • Έρευνα & Διάσωση (Search and rescue)
 • Προστασία Κρίσιμων υποδομών (Critical infrastructure protection)
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός ανταπόκρισης (Response planning)
 • Διοίκηση & Έλεγχος (Command and control)
 • Έγκαιρη προειδοποίηση & Άμεση αποτίμηση βλαβών (Early warning and Rapid damage assessment)
 • Χ.Β.Ρ.Π.Ε. [Chemical, biological, radiological, nuclear and high-yield explosive (CBRN-E)]
 • Εκπαίδευση (Training)
 • Ορολογία / Συμβολισμοί (Terminology / Symbology)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη έντεκα (11) προτάσεων προτυποποίησης (C.W.A.) και 2 Τεχνικές Προδιαγραφές (Technical Specifications CEN TS) ενώ για τους παραπάνω οκτώ (8) τομείς προβλέπεται διοργάνωση ασκήσεων επί χάρτου καθώς και μία πλήρους ανάπτυξης, με σκοπό την αξιολόγηση των προτύπων. 

Σημειώνεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία από τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και καινοτομία HORIZON 2020 (σχετικό το από 13-09-2020 Δελτίο Τύπου).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορούν να αντληθούν στον ακόλουθο ιστότοπο: https://strategy-project.eu/about/

 

1

2

 

3

 

4

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.