Δελτίο Τύπου Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου STRATEGY για την προτυποποίηση και διαλειτουργικότητα στη Διαχείριση Κρίσεων

 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Strategy (Facilitating EU preStandardization process Through stReamlining and vAlidating inTeroperability in systems and procEdures involved in the crisis manaGement cYcle) έλαβε χώρα στις 16 -18 Σεπτεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στόχος του έργου STRATEGY είναι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, των εργαλείων και των επιχειρησιακών διαδικασιών στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων αναπτύσσοντας ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο δραστηριοτήτων προτυποποίησης. Τα αποτελέσματα του έργου θα αξιολογηθούν από πρώτους ανταποκριτές και τεχνολογικούς φορείς μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει οκτώ ασκήσεις επί χάρτου και μία άσκηση πεδίου. Απώτερος στόχος του έργου είναι υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε μια τεχνική συμφωνία (CWA) Ευρωπαϊκού επιπέδου μέσω των εργαστηρίων του Ευρωπαϊκού οργανισμού Τυποποίησης CEN-CENELEC ενισχύοντας και βελτιώνοντας την διαλειτουργικότητα στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το STRATEGY θα δημιουργήσει συνεργατικές σχέσεις με πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ειδικά στον τομέα των ΧΒΡΠΕ. Το έργο το οποίο είναι διάρκειας τριών ετών, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος Η2020 και συγκεντρώνει 23 εταίρους από 14 Ευρωπαϊκές χώρες.

Το έργο STRATEGY σκοπεύει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και των επιχειρησιακών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης κρίσεων  φέρνοντας σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους πρώτους ανταποκριτές, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς, τους φορείς τυποποίησης και τους φορείς Πολιτικής Προστασίας αναπτύσσοντας προϊόντα και εργαλεία στη βάση της προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του STRATEGY όλοι οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν για την αξιολόγηση των υφιστάμενων, εξελισσόμενων ή νέων προτεινόμενων προτύπων, μέσω σεναρίων καταστροφών (φυσικών και ανθρωπογενών) σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον προσομοίωσης και δοκιμών, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων και διαδικασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των προηγούμενων χρηματοδοτούμενων έργων H2020, όπως τα RESISTAND, DRIVER+, IN-PREP, RECONASS, IDIRA, ZONeSEC και INACHUS) και ενσωματώνοντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες των εμπλεκόμενων πρώτων ανταποκριτών.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του έργου, από την καταγραφή του υπάρχοντος καθεστώτος τυποποίησης στη διαχείριση κρίσεων μέχρι την διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και είναι επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 1, σχετικό με την καταγραφή του παρόντος καθεστώτος τυποποίησης στη διαχείριση κρίσεων, την καταγραφή κενών και την πρόταση νέων προτύπων καθώς και άλλων επιμέρους εργασιών.

 

Λεπτομέρειες του Έργου

Αριθμός Έργου (No): 883520

Ημερομηνία Έναρξης: 01/09/2020

Διάρκεια έργου: 36 μήνες

Ιστότοπος έργου: Θα ανακοινωθεί προσεχώς

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.