Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. κατόπιν της υπ’ αριθμ 396 από 23/10/2020  Aπόφασης του ΔΣ του, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Α) Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Β) Εξεταστών Πρακτικού Μέρους, των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίες διοργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και διεξάγονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι επιτηρητές και οι εξεταστές, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. ΓΠ/200007 (ΦΕΚ Β’ 2899/2012) Κανονισμό Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Β/21678/2012 απόφαση της 41ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Φ.Ε.Κ. 25 Β’/2013 και ισχύει, είναι τα παρακάτω:

 • Οι Επιτηρητές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών.
 • Εφόσον ο Επιτηρητής είναι δημόσιος υπάλληλος οφείλει  να λάβει, όπου απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια.
 • Οι Εξεταστές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών.
 • Ως σχετικές, με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, λογίζονται οι παρακάτω ειδικότητες: Νομικού, Κοινωνιολόγου, Εγκληματολόγου, Ψυχολόγου καθώς και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Εφόσον ο Εξεταστής Πρακτικού μέρους είναι δημόσιος υπάλληλος οφείλει να μεριμνά και να λαμβάνει, όπου απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Όσοι από τις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων κριθεί, κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής τους, ότι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α., θα πρέπει πριν την απασχόλησή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της Ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» να προσκομίσουν στο ΚΕ.ΜΕ.Α τα εξής:

 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι:
 • Βεβαίωση Απογραφής από τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται εδώ.
 • Άδεια της Υπηρεσίας τους για απασχόληση στις εν λόγω εξετάσεις. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας, θα τους χορηγηθεί από το ΚΕ.ΜΕ.Α. σχετική βεβαίωση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα για να απασχοληθούν είτε ως επιτηρητές, είτε ως εξεταστές στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».
 1. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (μισθωτοί) και οι συνταξιούχοι, εφόσον δεν εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Απογραφής από τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται εδώ.
 2. Οι άνεργοι θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Απογραφής από τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται εδώ.
 3. Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω εγγράφων.

Όσοι Εξωτερικοί Συνεργάτες επιλεγούν να απασχοληθούν για πρώτη φορά στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» θα πρέπει να παρακολουθήσουν προηγουμένως σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 321 / 2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., οι καθαρές αμοιβές (καθαρό πληρωτέο ποσό) για την παροχή των Υπηρεσιών του Επιτηρητή και του Εξεταστή αντίστοιχα, ορίζονται ως εξής:

 • Για τον Επιτηρητή το ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης, μη δυνάμενη να υπερβεί τις οκτώ (8) εργάσιμες ώρες.
 • Για τον Εξεταστή το ποσό των (60) ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης, μη δυνάμενη να υπερβεί τις οκτώ (8) εργάσιμες ώρες.

Σημειώνεται ότι αποτελεί προσωπική υποχρέωση των συνεργατών να γνωρίζουν το ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς που απορρέει από την απασχόληση τους στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας». 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 1. Αίτηση:
  • Επιτηρητή Θεωρητικού Μέρους (διαθέσιμη για εκτύπωση εδώ).
  • Εξεταστή Πρακτικού Μέρους (διαθέσιμη για εκτύπωση εδώ).
 2. Δήλωση Εμπιστευτικότητας (διαθέσιμη για εκτύπωση εδώ)
 3. Δήλωση συναίνεσης σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων (διαθέσιμη για εκτύπωση εδώ).
 4. Έντυπο δήλωσης ατομικών στοιχείων (διαθέσιμo για εκτύπωση εδώ).
 5. Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για συνεργασία, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ). 
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 7. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων-Τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ).
 8. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
 9. Ευδιάκριτο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποσταλούν, μέχρι και τις 21/12/2020, 

ΕΙΤΕ ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής αυτών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kemea.secretariat@kemea-research.gr .

Παροτρύνονται οι ενδιαφερόμενοι να προτιμήσουν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών τους, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της διάδοσης του ιού COVID-19.

Ειδικότερα, για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκτυπώσουν τα απαραίτητα έγγραφα, να τα συμπληρώσουν, να τα σαρώσουν σε ένα ενιαίο αρχείο τύπου pdf και να τα στείλουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΕΙΤΕ μέσω συστημένης αλληλογραφίας στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας στην διεύθυνση:

 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ

«Αίτηση Συνεργάτη για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας»

 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους με προσωπικό μήνυμα.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.