Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε. 5 «Πιλοτική δοκιμή σε θέματα Αστυνομικής Διαμεσολάβησης» της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε. 5 «Πιλοτική δοκιμή σε θέματα Αστυνομικής Διαμεσολάβησης» της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά» – 5038738 

 

To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’224).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.
 4. Την αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414/19 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 197 τ.Β/01-02-2019) περί έγκρισης του Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), όπως ισχύει.
 5. Τη με αριθ. 3387/2018 Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά» και MIS 5038738 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
 6. Την υπ’ αριθ. 360 από 26/6/2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά”.
 7. Την με αριθ. 338 από 6/11/2018 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 8. Την υπ’ αριθ. 354 από 15/5/2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α σχετικά με την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά». Έγκριση περιεχομένου και υπογραφή Σύμβασης».
 9. Την υπ’ αριθ. 390 από 24/7/2020 συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α.
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2284 από 30.10.2020 εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
 11. Την υπ’ αριθ. 2307 από 3.11.2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ.

ανακοινώνει

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 5 «Πιλοτική δοκιμή σε θέματα Αστυνομικής Διαμεσολάβησης». Στο πλαίσιο της Πράξης θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης      

Τόπος εκτέλεσης                                                

Ειδικότητα                                         

Διάρκεια σύμβασης       

Αριθμός ατόμων

130

Αθήνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Ηράκλειο

Υπεύθυνος Πιλοτικής Εφαρμογής

6 μήνες

(15/10/2021-15/4/2022)

1

131

Αθήνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Ηράκλειο

Συντονιστής Πρακτικών Εργαστηρίων

6 μήνες

(15/10/2021-15/4/2022)

1

132

Αθήνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Ηράκλειο

Συντονιστής Πρακτικών Εργαστηρίων

6 μήνες

(15/10/2021-15/4/2022)

1

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η Πράξη αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους, με σκοπό την εκπλήρωση του προληπτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Ως ειδική στόχευση τίθεται, εντός αυτού του πλαισίου, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά μέσω της ενίσχυσης της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης, της αλληλοκατανόησης και της συλλειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Ρομά, τοπικών κοινωνιών και στελεχών «πρώτης γραμμής» Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη για την προαγωγή θεμάτων προληπτικής ασφάλειας σε επίπεδο πόλης.

Η Πράξη αφορά, ειδικότερα, στη συντηρητική εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και προληπτικής ασφάλειας αστυνομικών «πρώτης γραμμής», που υπηρετούν σε περιοχές της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά. Τον πυρήνα της ομάδας παρέμβασης προβλέπεται να αποτελέσει προσωπικό Αστυνομικών Υπηρεσιών, που έρχεται σε άμεση επαφή με τις κοινότητες των Ρομά κατά την άσκηση του καθημερινού επαγγελματικού του έργου.

Η Πράξη αναπτύσσεται, συνοπτικά, σε 3 επαγωγικούς Άξονες:

Άξονας 1: Έρευνα πεδίου / Διακρίβωση αναγκών / Ανάλυση ποιοτικών – ποσοτικών δεδομένων

Άξονας 2: Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού / Δημιουργία Ομάδας Εκπαιδευτών / Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού

Άξονας 3: Πιλοτική δοκιμή στο πεδίο

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντάσσεται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5, με τίτλο: «Πιλοτική Δοκιμή σε θέματα Αστυνομικής Διαμεσολάβησης». Το Π.Ε. 5 της Πράξης αποτελεί συνέχεια του 4ου Π.Ε., εξελίσσοντας την παρέμβαση προς την κατεύθυνση της συντηρητικής, επαναληπτικού χαρακτήρα εκπαίδευσης των υπο-ομάδων παρέμβασης των περιοχών στόχων σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης. Εντός αυτού του πλαισίου, παρέχεται στους εκπαιδευμένους αστυνομικούς η δυνατότητα πρακτικής χρήσης, δοκιμής της αποτελεσματικότητας και ανάπτυξης περαιτέρω εργαλείων αστυνομικής διαμεσολάβησης, με σκοπό την προώθηση ζητημάτων προληπτικής ασφάλειας και ειδική στόχευση τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις τοπικές κοινότητες Ρομά.

Σημειώνεται ότι ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προώθηση των συναφών ζητημάτων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας τίθεται η ενεργοποίηση τοπικών Αρχών, Υπηρεσιών, κοινωνικών εταίρων και των τοπικών κοινοτήτων Ρομά για την υποστήριξη του αστυνομικού έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ειδική πρόβλεψη στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του Έργου είναι η αξιοποίηση των εκπαιδευμένων αστυνομικών για τη σχετική ενεργοποίηση, τόσο όσο τους επιτρέπουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, στη βάση της ανάληψης του διαμεσολαβητικού τους ρόλου.

Ο Υπεύθυνος Πιλοτικής Εφαρμογής και οι Συντονιστές Πρακτικών Εργαστηρίων του ΠΕ. 5 έχουν την ευθύνη για τη:

 • Διενέργεια 30 Πρακτικών Εργαστηρίων σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης (6 Εργαστηρίων στην Αθήνα, 6 Εργαστηρίων στο Ηράκλειο, 6 Εργαστηρίων στα Τρίκαλα, 6 Εργαστηρίων στην Καρδίτσα και 6 Εργαστηρίων στην Κατερίνη)

Παραδοτέα του Π.Ε. 5 και που αντιστοιχούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τα εξής:

Π5.1 : Ένας (1) οδηγός πρακτικών εργαστηρίων

Π5.2: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια(1-6/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης στην Δυτική Αττική

Π5.3: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια (7-12/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης στο Ηράκλειο

Π5.4: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια (13-18/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης στα Τρίκαλα

Π5.5: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια (19-24/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης στην Καρδίτσα

Π5.6: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια (25-30/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης στην Κατερίνη

Π5.7: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (1-6/30) για την 1η περιοχή στόχο

Π5.8: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (7-12/30) για την 2η περιοχή στόχο

Π5.9: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (13-18/30) για την 3η περιοχή στόχο

Π5.10: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (19-24/30) για την 4η περιοχή στόχο

Π5.11: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (25-30/30) για την 5η περιοχή στόχο

Η Συντονιστική ομάδα του Π.Ε.5 της παρούσας πρόσκλησης αποτελείται από τους:

 1. Υπεύθυνο Πιλοτικής Εφαρμογής (Κωδικός Απασχόλησης 130)

Το έργο που αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Πιλοτικής Εφαρμογής είναι πολυσύνθετο και προϋποθέτει την πρότερη επαγγελματική εμπειρία του στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών ένταξης με ειδική στόχευση τις Ρομά κοινότητες και την καλή γνώση των πολιτικών ένταξης που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης, με σκοπό την αξιοποίησή τους στο σχεδιασμό των πρακτικών εργαστηρίων. Αρμοδιότητες του Υπευθύνου Πιλοτικής Εφαρμογής είναι:

 • η εποπτεία και ο έλεγχος όλων των εμπλεκομένων για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων πρακτικών εργαστηρίων
 • η σύνταξη του οδηγού διενέργειας πρακτικών εργαστηρίων
 • ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με τους Συντονιστές των Πρακτικών Εργαστηρίων, των πρακτικών εργαστηρίων
 • η οργάνωση και ο καθορισμός της σύνθεσης των συμμετεχόντων στα εργαστήρια των περιοχών στόχων
 • η πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας με τους Συντονιστές Πρακτικών Εργαστηρίων για την εναρμόνιση με τους τιθέμενους στόχους της Πράξης
 • ο συντονισμός του συνόλου των εμπλεκόμενων και εποπτεία της προετοιμασίας και συγγραφής του συνόλου των παραδοτέων του Π.Ε.5
 • η αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνιακής διαχείρισης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να κινητροδοτείται το εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό και να δεσμεύεται στους τιθέμενες από την Πράξη εκπαιδευτικούς στόχους
 • η αξιοποίηση, μέσω των πρακτικών εργαστηρίων, των εργαλείων αστυνομικής διαμεσολάβησης, με ειδική στόχευση την ειρηνική συνύπαρξη μελών της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων Ρομά, την ανάπτυξη πεδίων συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης και, τέλος, αναγνώρισης και διαχείρισης στερεοτυπιών
 • η αξιοποίηση τεχνικών πολιτικών κινήτρων, τεχνικών ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής πρακτικών υποκίνησης του προσωπικού
 • η συνεργασία με στελέχη των Παραρτημάτων Ρομά για τη διασφάλιση της υποστήριξης του προσωπικού του, στη διενέργεια των πρακτικών εργαστηρίων
 • η αναγνώριση και η διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν κατά τη διενέργεια των εργαστηρίων και η συνεργασία τόσο με τους Συντονιστές Πρακτικών Εργαστηρίων, όσο και με την Ομάδα Έργου για την επίλυσή τους
 • η προετοιμασία, σε συνεργασία με τους Συντονιστές των Πρακτικών εργαστηρίων και των Εποπτών, τυχόν έντυπου ή άλλου υλικού και η λήψη μέριμνας για την αναπαραγωγή και διάθεσή του στους συμμετέχοντες των εργαστηρίων
 • η διάθεση, η συλλογή και η απόδοση των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου
 • η διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου των παραδοτέων
 • ο έλεγχος της ακρίβειας της παρουσίας των Συντονιστών, Εποπτών και Ρομά Υποστηρικτών της Πιλοτικής Εφαρμογής
 • η συμμετοχή στις Ημερίδες Ενημέρωσης στις περιοχές – στόχους

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου Π5.1 – Π5.11.

 1. Συντονιστής Πρακτικών Εργαστηρίων (Κωδικός Απασχόλησης 131)

Η θέση απευθύνεται σε Ρομά, με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά. Η παρουσία Ρομά Συντονιστή διευκολύνει την επικοινωνία με τους Ρομά υποστηρικτές της Πιλοτικής Εφαρμογής και διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή τους στα εργαστήρια. Η παρουσία Ρομά Συντονιστή διευκολύνει την επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες Ρομά, αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους και συμβάλει καθοριστικά στο σχεδιασμό των εργαστηρίων, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας, τη διαμόρφωση πεδίου συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, και την ανάπτυξη δεσμών αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης. Αρμοδιότητες του Ρομα Συντονιστή Πρακτικών Εργαστηρίων είναι:

 • η συνδρομή για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων πρακτικών εργαστηρίων
 • η επικοινωνία με τα Παραρτήματα Ρομά και η επικοινωνία των στόχων της Πράξης στις τοπικές κοινότητες
 • η συνδρομή στη σύνταξη του οδηγού διενέργειας πρακτικών εργαστηρίων
 • η συμβολή στο σχεδιασμό των πρακτικών εργαστηρίων με στόχευση την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά
 • η συνδρομή στην οργάνωση και στον καθορισμό της σύνθεσης των συμμετεχόντων στα εργαστήρια των περιοχών στόχων
 • η συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με τους Συντονιστές Πρακτικών Εργαστηρίων για την εναρμόνιση με τους τιθέμενους στόχους της Πράξης
 • η συμμετοχή στην προετοιμασία και συγγραφή των παραδοτέων του Π.Ε.5
 • η καθοδήγηση των Ρομά υποστηρικτών των πρακτικών εργαστηρίων, τόσο για την ανάληψη του ρόλου τους στη διενέργεια των εργαστηρίων
 • η αναγνώριση και διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν κατά τη διενέργεια των εργαστηρίων και συνεργάζεται τόσο με τον Υπεύθυνο Πιλοτικής Εφαρμογή, όσο και με την Ομάδα Έργου για την επίλυσή τους
 • η προετοιμασία τυχόν έντυπου ή άλλου υλικού και η λήψη μέριμνας για την αναπαραγωγή και διάθεσή του στους συμμετέχοντες των εργαστηρίων
 • η διάθεση, η συλλογή και η απόδοση των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου
 • η συμμετοχή στις Ημερίδες Ενημέρωσης στις περιοχές – στόχους

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου Π5.1 – Π5.6.

 1. Συντονιστής Πρακτικών Εργαστηρίων (Κωδικός Απασχόλησης 132)

 Η θέση απευθύνεται σε αστυνομικό υπάλληλο, με επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και εφεδρείες στη διοικητική επιστήμη, με σκοπό την υποστήριξη των αστυνομικών στις περιοχές στόχους, την κινητροδότηση των εκπαιδευόμενων αστυνομικών και την ευκολότερη διαμεσολάβηση των εκπαιδευτικών στόχων, μέσω της σχετικής καθοδήγησης των αστυνομικών. Προκρίνεται η απασχόληση βαθμοφόρου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθότι φέρει την ίδια οργανωσιακή κουλτούρα με τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους στα εργαστήρια και, συνεπώς, διασφαλίζεται η μεταφορά της γνώσης στη βάση κοινών εμπειριών και με τους όρους της επαγγελματικής τους ομάδας. Περαιτέρω, η παρουσία βαθμοφόρων διασφαλίζει την παρακίνηση για την εφαρμογή της νέας γνώσης και τη μεγιστοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Αρμοδιότητες του Συντονιστή Πρακτικών Εργαστηρίων είναι:

 • η συνδρομή για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων πρακτικών εργαστηρίων
 • η συνδρομή στη σύνταξη του οδηγού διενέργειας πρακτικών εργαστηρίων
 • η συνδρομή στην οργάνωση και στον καθορισμό της σύνθεσης των συμμετεχόντων στα εργαστήρια των περιοχών στόχων
 • η συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με τους Συντονιστές Πρακτικών Εργαστηρίων για την εναρμόνιση με τους τιθέμενους στόχους της Πράξης
 • η προετοιμασία και συγγραφή των παραδοτέων του Π.Ε.5
 • η καθοδήγηση των εποπτών των πρακτικών εργαστηρίων, τόσο για την ανάληψη του ρόλου τους στη διενέργεια των εργαστηρίων, όσο και τη σύνταξη των αναφορών τους
 • η αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνιακής διαχείρισης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να κινητροδοτείται το εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό και να δεσμεύεται στους τιθέμενες από την Πράξη εκπαιδευτικούς στόχους
 • η χρήση των εργαλείων αστυνομικής διαμεσολάβησης, με σκοπό την επίτευξη της ειρηνικής συνύπαρξης μελών της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων Ρομά, την ανάπτυξη πεδίων συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης και, τέλος, αναγνώρισης και διαχείρισης στερεοτυπιών
 • η ανάπτυξη τεχνικών πολιτικών κινήτρων, τεχνικών ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής πρακτικών υποκίνησης του προσωπικού
 • η συνεργασία με τις αστυνομικές υπηρεσίες για τη διάθεση του αστυνομικού προσωπικού
 • η αναγνώριση και διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν κατά τη διενέργεια των εργαστηρίων και συνεργάζεται τόσο με τον Υπεύθυνο Πιλοτικής Εφαρμογή, όσο και με την Ομάδα Έργου για την επίλυσή τους
 • η προετοιμασία τυχόν έντυπου ή άλλου υλικού και η λήψη μέριμνας για την αναπαραγωγή και διάθεσή του στους συμμετέχοντες των εργαστηρίων
 • η διάθεση, η συλλογή και η απόδοση των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου
 • η συμμετοχή στις Ημερίδες Ενημέρωσης στις περιοχές – στόχους

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου Π5.1 – Π5.6.

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

(Κ.Α.)

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

130

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα διοικητικής επιστήμης ή οργάνωσης, διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης

3.       Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης για το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρα προσόντα)

Το με α/α: 2 κύριο προσόν αντικαθίσταται με: «2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής»

131

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και υλοποίηση πολιτικών ένταξης μελών των κοινοτήτων Ρομά

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

3.       Κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

132

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος τίτλου σπουδών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Ακαδημίας

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα διοικητικής επιστήμης ή οργάνωσης, διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης

3.       Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης αστυνομικών υπηρεσιών

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος διδακτορικού στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρα προσόντα)

Το με α/α: 2 κύριο προσόν αντικαθίσταται με: «2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής»

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μεσογειών 96 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Κοντογεώργου (τηλ. Επικοινωνίας: 210 77 10 805, εσωτ. 340), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση olokliromeni.paremvasi@kemea-research.gr, με τίτλο «Αίτηση για την πλήρωση θέσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον ιστότοπο του ΚΕ.ΜΕ.Α.. Συνεπώς, αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της 02.08.2021 και ώρα 23.59΄ δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι, αυτομάτως, αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται υποχρεωτικά να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα να υποβάλουν τα κάτωθι:

 1. Αίτηση κανονικά υπογεγραμμένη [Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν στο συνημμένο της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)].
 2. Βιογραφικό Σημείωμα EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/el) συνοδευόμενο από Φάκελο δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται η κατοχή των απαιτούμενων τίτλων και προσόντων, όπως αυτά αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β.
 3. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας [Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας)].
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων επαγγελματικής, ερευνητικής ή άλλης εμπειρίας
 5. Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων υπογεγραμμένη
 6. Ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή την νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του έργου.

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υποψήφιοι/-ες που διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΙΝΑΚΑ Β, θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση και θα αξιολογηθούν ως ακολούθως:

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 130:

Α/Α        

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ                                                  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Επαγγελματική εμπειρία

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 131:

Α/Α        

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ                                                  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Επαγγελματική εμπειρία

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 132:

Α/Α        

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ                                                                                                              

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Επαγγελματική εμπειρία

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των υποβληθέντων αντιγράφων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε με απόφαση Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. και, κατόπιν της ολοκλήρωσης αξιολόγησης, θα υποβάλλει το πρακτικό της προς έγκριση στους κ.κ. Δ/ντή ή/και Αναπλ. Δ/ντή ΚΕ.ΜΕ.Α. Κατόπιν το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα προχωρήσει στην τελική επιλογή των εξωτερικών συνεργατών/-τιδων και στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου.
 2. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως εκπρόθεσμοι/-ες και δεν αξιολογούνται.
 3. Οι ως άνω αναφερόμενοι αξιολογητές:

α) θα εξετάσουν τους εμπρόθεσμους φακέλους συμμετοχής ως προς τα έγγραφα, τα οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα [Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Φάκελος Δικαιολογητικών, Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) και ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης].

β) θα εξετάσουν τον φάκελο δικαιολογητικών όσων υποψηφίων δεν έχουν αποκλεισθεί στο προηγούμενο στάδιο, θα απορρίψουν όσους/-ες δεν κατέχουν όλα τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και θα βαθμολογήσουν όσους/ες υποψηφίους/ες τα κατέχουν.

γ) στη συνέχεια, οι πρώτοι 5 υποψήφιοι/ες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά προκηρυσσόμενη θέση και πληρούν τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και βαθμολογήθηκαν, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Κατά την προσωπική συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • την κατανόηση των απαιτήσεων της περιγραφής της Πράξης, των στόχων της Πράξης και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-100»
 • τη γνώση των πολιτικών ένταξης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και των στοχευμένων προγραμμάτων στις περιοχές στόχους για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-200»
 • την ικανότητα επικοινωνίας, τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και την εμπειρία ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-100»

Βαθμολόγηση προσωπικής συνέντευξης: «μέγιστη 400».

δ) τέλος, καταρτίζουν Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τη βαθμολογία τους και Πίνακα Απορριπτέων.

 1. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή υποψήφιου/-ας έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης. Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι/-ες επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ατομικά με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα συμπεριλαμβάνουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους.
 2. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο e-mail: kemea@kemea.gr. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση του KE.ME.A.: Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα και εξετάζονται από το Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α.Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους, οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, επιφυλασσόμενου του φορέα όπως επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από τα όργανα διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμά του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και/ή μη τήρησης των κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης και τα παραδοτέα που έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση του ΚΕ.ΜΕ.Α. και δεν εγείρεται καμία απαίτηση για επιστροφή της αμοιβής των αντισυμβαλλομένων που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης. Μετά την υπαναχώρηση το ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση του/της επιλεχθέντος/είσας με άλλον/η επιτυχόντα/ επιτυχούσα στο πλαίσιο της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 2. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΚΕ.ΜΕ.Α. να συνάψει συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του/της υποψήφιου/-ας, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 3. Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) (kemea.gr).

 

Αποζημίωση

Το ύψος της αποζημίωσης, ως απόρροια της Μίσθωσης Σύμβασης Έργου για τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις, προβλέπεται στον εγκεκριμένο από την Διαχειριστική Αρχή: «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμό και ανέρχεται στα εξής:

 

Κωδικός Απασχόλησης     

Ύψος αποζημίωσης        

Παρατηρήσεις

130

8.000,00€

Συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές κρατήσεις, φόροι, Φ.Π.Α. και λοιπές κρατήσεις

131

6.000,00€

132

6.000,00€

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», το οποίο περιλαμβάνει: α. οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με διευκρινίσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και β. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.