Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε.4 & Π.Ε.5 της Πράξης: ¨Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Π.Ε.4 & Π.Ε.5 της Πράξης: “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038738

 

 

To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’224).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.
 4. Την αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414/19 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 197 τ.Β/01-02-2019) περί έγκρισης του Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), όπως ισχύει.
 5. Τη με αριθ. 3387/2018 Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά» και MIS 5038738 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
 6. Την υπ’ αριθ. 360 από 26/6/2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά”.
 7. Την με αριθ. 338 από 6/11/2018 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 8. Την υπ’ αριθ. 354 από 15/5/2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α. σχετικά με την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά».
 9. Την υπ’ αριθ. 390 από 24/7/2020 συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α..
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2284 από 30.10.2020 εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
 11. Την υπ’ αριθ. 2307 από 3.11.2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ.

ανακοινώνει

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 4 «Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων» και του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 5 «Πιλοτική Δοκιμή σε θέματα Αστυνομικής Διαμεσολάβησης». Στο πλαίσιο της Πράξης θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

115

Αθήνα

Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτης Πρακτικών Εργαστηρίων

(από έναρξη σύμβασης έως 15/11/2021)

&

(15/10/2021-15/4/2022)

1

116

Ηράκλειο

Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτης Πρακτικών Εργαστηρίων

(από έναρξη σύμβασης έως 15/11/2021)

&

(15/10/2021-15/4/2022)

1

117

Κατερίνη

Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτης Πρακτικών Εργαστηρίων

(από έναρξη σύμβασης έως 15/11/2021)

&

(15/10/2021-15/4/2022)

1

118

Καρδίτσα

Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτης Πρακτικών Εργαστηρίων

(από έναρξη σύμβασης έως 15/11/2021)

&

(15/10/2021-15/4/2022)

1

119

Τρίκαλα

Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτης Πρακτικών Εργαστηρίων

(από έναρξη σύμβασης έως 15/11/2021)

&

(15/10/2021-15/4/2022)

1

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η Πράξη αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους, με σκοπό την εκπλήρωση του προληπτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Ως ειδική στόχευση τίθεται, εντός αυτού του πλαισίου, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά μέσω της ενίσχυσης της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης, της αλληλοκατανόησης και της συλλειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Ρομά, τοπικών κοινωνιών και στελεχών «πρώτης γραμμής» Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη για την προαγωγή θεμάτων προληπτικής ασφάλειας σε επίπεδο πόλης.

Η Πράξη αφορά, ειδικότερα, στη συντηρητική εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και προληπτικής ασφάλειας αστυνομικών «πρώτης γραμμής», που υπηρετούν σε περιοχές της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά. Τον πυρήνα της ομάδας παρέμβασης προβλέπεται να αποτελέσει προσωπικό Αστυνομικών Υπηρεσιών, που έρχεται σε άμεση επαφή με τις κοινότητες των Ρομά κατά την άσκηση του καθημερινού επαγγελματικού του έργου.

Η Πράξη αναπτύσσεται, συνοπτικά, σε 3 επαγωγικούς Άξονες:

Άξονας 1: Έρευνα πεδίου / Διακρίβωση αναγκών / Ανάλυση ποιοτικών – ποσοτικών δεδομένων

Άξονας 2: Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού / Δημιουργία Ομάδας Εκπαιδευτών / Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού

Άξονας 3: Πιλοτική δοκιμή στο πεδίο

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντάσσεται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4, με τίτλο: «Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων». Στόχος του Π.Ε. 4 είναι (α) η δημιουργία μικτών σχημάτων μη Ρομά και Ρομά συν-εκπαιδευτών αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας. Εκπαίδευση μη Ρομά και Ρομά συν-εκπαιδευτών αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, (β) καθορισμός πέντε (5) ομάδων εκπαιδευομένων / πέντε (5) υπο-ομάδων παρέμβασης (αστυνομικού προσωπικού «πρώτης γραμμής» των πέντε (5) επιλεγμένων περιοχών – στόχων και (γ) διαδραστική εκπαίδευση υπο-ομάδων παρέμβασης σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης με έμφαση στην ανάπτυξη και εδραίωση της επικοινωνίας με τις κοινότητες Ρομά. Συνολικά, θα εκπαιδευτούν οκτώ (8) αστυνομικοί που κατέχουν θέσεις ευθύνης στις περιοχές παρέμβασης, εκ των οποίων θα απασχολήθούν ως εκπαιδευτές αστυνομικού προσωπικού μόνο οι πέντε (5) εξ αυτών.

Αναφορικά με το Π.Ε.5: αποτελεί συνέχεια του 4ου Π.Ε., εξελίσσοντας την παρέμβαση προς την κατεύθυνση της συντηρητικής, επαναληπτικού χαρακτήρα εκπαίδευσης των υπο-ομάδων παρέμβασης των περιοχών στόχων σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης. Εντός αυτού του πλαισίου, παρέχεται στους εκπαιδευμένους αστυνομικούς η δυνατότητα πρακτικής χρήσης, δοκιμής της αποτελεσματικότητας και ανάπτυξης περαιτέρω εργαλείων αστυνομικής διαμεσολάβησης με σκοπό την προώθηση ζητημάτων προληπτικής ασφάλειας και ειδική στόχευση τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις τοπικές κοινότητες Ρομά.

Σημειώνεται ότι ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προώθηση των συναφών ζητημάτων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας τίθεται η ενεργοποίηση τοπικών Αρχών, Υπηρεσιών, κοινωνικών εταίρων και των τοπικών κοινοτήτων Ρομά για την υποστήριξη του αστυνομικού έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ειδική πρόβλεψη στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του Έργου είναι η αξιοποίηση των εκπαιδευμένων αστυνομικών για τη σχετική ενεργοποίηση, τόσο όσο τους επιτρέπουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, στη βάση της ανάληψης του διαμεσολαβητικού τους ρόλου.

Α. Η Ομάδα συν-εκπαιδευτών (Αστυνομικών συν-εκπαιδευτών / Εποπτών πρακτικών εργαστηρίων) του ΠΕ. 4, αφού παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα έχει την ευθύνη για τη:

 • Διενέργεια 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης (Αθήνα, Ηράκλειο, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Κατερίνη)

Παραδοτέα του Π.Ε. 4 και που αντιστοιχούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τα εξής:

 • Π4.2: Πέντε (5) Εκπαιδευτικά Προγράμματα αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης, για τις 5 περιοχές στόχοι της παρέμβασης (1/περιοχή)

Β. Η Ομάδα συν-εκπαιδευτών (Αστυνομικών συν-εκπαιδευτών / Εποπτών πρακτικών εργαστηρίων) του ΠΕ. 5 έχει την ευθύνη για τη:

 • Διενέργεια 30 Πρακτικών Εργαστηρίων σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης (6 Εργαστηρίων ανά περιοχή στόχο – 15 συμμετέχοντες κατ’ ελάχιστον / Εργαστήριο)

Παραδοτέα του Π.Ε. 5 και που αντιστοιχούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τα εξής:

 • Π5.2: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια(1-6/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής, για την 1η περιοχή στόχο (Δυτική Αττική)
 • Π5.3: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια (7-12/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης, για την 2η περιοχή στόχο (Ηράκλειο)
 • Π5.4: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια (13-18/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης, για την 3η περιοχή στόχο (Κατερίνη)
 • Π5.5: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια (19-24/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης, για την 4η περιοχή στόχο (Καρδίτσα)
 • Π5.6: Έξι (6) Πρακτικά Εργαστήρια (25-30/30) σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης, για την 5η περιοχή στόχο (Τρίκαλα)
 • Π5.7: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (1-6/30) για την 1η περιοχή στόχο (Δυτική Αττική)
 • Π5.8: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (7-12/30) για την 2η περιοχή στόχο (Ηράκλειο)
 • Π5.9: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (13-18/30) για την 3η περιοχή στόχο (Κατερίνη)
 • Π5.10: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (19-24/30) για την 4η περιοχή στόχο (Καρδίτσα)
 • Π5.11: Έξι (6) Αναφορές / Εκθέσεις Εποπτών Εργαστηρίων (25-30/30) για την 5η περιοχή στόχο (Τρίκαλα)

Η ομάδα του Π.Ε.4 και του Π.Ε. 5 της παρούσας πρόσκλησης αποτελείται από τους:

 1. Αστυνομικό συν-εκπαιδευτή αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτη Πρακτικών Εργαστηρίων Αστυνομικό/μη Ρομά (Κωδικός Απασχόλησης 115)

Η θέση απευθύνεται σε Αστυνομικό που έχει καταλάβει θέση ευθύνης σε Αστυνομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της οποίας η περιοχή αρμοδιότητας ταυτίζεται, κατά προτεραιότητα, με τις περιοχές του Ασπροπύργου, Ελευσίνας ή Μεγάρων, χωρίς να αποκλείονται υποψήφιοι Αστυνομικοί που υπηρετούν σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής, σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης.

Ο Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας αναλαμβάνει από κοινού με τον Ρομά συν-εκπαιδευτή του την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, καθώς επίσης την εποπτεία 6 πρακτικών εργαστηρίων / ανά περιοχή στόχο.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου Π4.2, Π5.2 & Π5.7.

 1. Αστυνομικό συν-εκπαιδευτή αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτη Πρακτικών Εργαστηρίων Αστυνομικό/μη Ρομά (Κωδικός Απασχόλησης 116)

Η θέση απευθύνεται σε Αστυνομικό που έχει καταλάβει θέση ευθύνης σε Αστυνομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου – Κρήτης, της οποίας η περιοχή αρμοδιότητας ταυτίζεται, κατά προτεραιότητα, με τις περιοχές του Ηρακλείου – Ηρακλείου – Κρήτης, χωρίς να αποκλείονται υποψήφιοι Αστυνομικοί που υπηρετούν σε άλλες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης.

Ο Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας αναλαμβάνει από κοινού με τον Ρομά συν-εκπαιδευτή του την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, καθώς επίσης την εποπτεία 6 πρακτικών εργαστηρίων / ανά περιοχή στόχο.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου Π4.2, Π5.3 & Π5.8.

 1. Αστυνομικό συν-εκπαιδευτή αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτη Πρακτικών Εργαστηρίων Αστυνομικό/μη Ρομά (Κωδικός Απασχόλησης 117)

Η θέση απευθύνεται σε Αστυνομικό που έχει καταλάβει θέση ευθύνης σε Αστυνομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της οποίας η περιοχή αρμοδιότητας ταυτίζεται, κατά προτεραιότητα, με τις περιοχές της Κατερίνης, χωρίς να αποκλείονται υποψήφιοι Αστυνομικοί που υπηρετούν σε άλλες περιοχές της Πιερίας, σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης.

Ο Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας αναλαμβάνει από κοινού με τον Ρομά συν-εκπαιδευτή του την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, καθώς επίσης την εποπτεία 6 πρακτικών εργαστηρίων / ανά περιοχή στόχο.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου Π4.2, Π5.4 & Π5.9.

 1. Αστυνομικό συν-εκπαιδευτή αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτη Πρακτικών Εργαστηρίων Αστυνομικό/μη Ρομά (Κωδικός Απασχόλησης 118)

Η θέση απευθύνεται σε Αστυνομικό που έχει καταλάβει θέση ευθύνης σε Αστυνομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της οποίας η περιοχή αρμοδιότητας ταυτίζεται, κατά προτεραιότητα, με την περιοχή των Σοφάδων Καρδίτσας, χωρίς να αποκλείονται υποψήφιοι Αστυνομικοί που υπηρετούν σε άλλες περιοχές της Καρδίτσας, σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης.

Ο Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας αναλαμβάνει από κοινού με τον Ρομά συν-εκπαιδευτή του την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, καθώς επίσης την εποπτεία 6 πρακτικών εργαστηρίων / ανά περιοχή στόχο.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου Π4.2, Π5.5 & Π5.10.

 1. Αστυνομικό συν-εκπαιδευτή αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας / Επόπτη Πρακτικών Εργαστηρίων Αστυνομικό/μη Ρομά (Κωδικός Απασχόλησης 119)

Η θέση απευθύνεται σε Αστυνομικό που έχει καταλάβει θέση ευθύνης σε Αστυνομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της οποίας η περιοχή αρμοδιότητας ταυτίζεται, κατά προτεραιότητα, με την περιοχή του Δ. Τρικκαίων – Τρικάλων, χωρίς να αποκλείονται υποψήφιοι Αστυνομικοί που υπηρετούν σε άλλες περιοχές των Τρικάλων, σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης.

Ο Αστυνομικός συν-εκπαιδευτής αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας αναλαμβάνει από κοινού με τον Ρομά συν-εκπαιδευτή του την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, καθώς επίσης την εποπτεία 6 πρακτικών εργαστηρίων / ανά περιοχή στόχο.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου Π4.2, Π5.6 & Π5.11.

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

115

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος τίτλου σπουδών  της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας

2.       Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής

3.       Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών στην εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

5.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

6.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

116

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος τίτλου σπουδών  της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας

2.       Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου

3.       Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών στην εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

5.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

6.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

117

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος τίτλου σπουδών  της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας

2.       Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας

3.       Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών στην εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

5.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

6.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

118

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος τίτλου σπουδών  της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας

2.       Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας

3.       Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών στην εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού.

 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

5.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

6.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

119

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος τίτλου σπουδών  της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας

2.       Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων

3.       Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών στην εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

5.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

6.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μεσογειών 96 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Κοντογεώργου (τηλ. Επικοινωνίας: 210 77 10 805, εσωτ. 340), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση olokliromeni.paremvasi@kemea-research.gr, με τίτλο «Αίτηση για την πλήρωση θέσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον ιστότοπο του ΚΕ.ΜΕ.Α.. Συνεπώς, αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της 03.07.2021 και ώρα 23.59΄ δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι, αυτομάτως, αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται υποχρεωτικά να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα να υποβάλουν τα κάτωθι:

 1. Αίτηση κανονικά υπογεγραμμένη [Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν στο συνημμένο της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)].
 2. Βιογραφικό Σημείωμα EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/el) συνοδευόμενο από Φάκελο δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται η κατοχή των απαιτούμενων τίτλων και προσόντων, όπως αυτά αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β.
 3. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας [Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας)].
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων επαγγελματικής, ερευνητικής ή άλλης εμπειρίας
 5. Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων υπογεγραμμένη

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υποψήφιοι/-ες που διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΙΝΑΚΑ Β, θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση και θα αξιολογηθούν ως ακολούθως:

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 115:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

6

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

7

Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

2 ανά ώρα και έως 150 ώρες το ανώτερο

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 116:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

6

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

7

Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

2 ανά ώρα και έως 150 ώρες το ανώτερο

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 117:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

6

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

7

Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

2 ανά ώρα και έως 150 ώρες το ανώτερο

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 118:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

6

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

7

Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

2 ανά ώρα και έως 150 ώρες το ανώτερο

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 119:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε θέσεις ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

6

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

7

Διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον 100 ωρών, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

2 ανά ώρα και έως 150 ώρες το ανώτερο

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των υποβληθέντων αντιγράφων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει συγκροτηθεί με σχετική απόφαση Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α., και η οποία θα υποβάλλει το σχετικό πρακτικό της προς έγκριση στους κ.κ. Δ/ντή ή/και Αναπλ. Δ/ντή ΚΕ.ΜΕ.Α. Κατόπιν το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα προχωρήσει στην τελική επιλογή των εξωτερικών συνεργατών/-τιδων και στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου.
 2. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως εκπρόθεσμοι/-ες και δεν αξιολογούνται.
 3. Οι ως άνω αναφερόμενοι αξιολογητές:

α) θα εξετάσουν τους εμπρόθεσμους φακέλους συμμετοχής ως προς τα έγγραφα, τα οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα [Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Φάκελος Δικαιολογητικών, Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) και ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης].

β) θα εξετάσουν τον φάκελο δικαιολογητικών όσων υποψηφίων δεν έχουν αποκλεισθεί στο προηγούμενο στάδιο, θα απορρίψουν όσους/-ες δεν κατέχουν όλα τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και θα βαθμολογήσουν όσους/ες υποψηφίους/ες τα κατέχουν.

γ) στη συνέχεια, οι πρώτοι 5 υποψήφιοι/ες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά προκηρυσσόμενη θέση και πληρούν τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και βαθμολογήθηκαν, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Κατά την προσωπική συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • την κατανόηση των απαιτήσεων της περιγραφής της Πράξης, των στόχων της Πράξης και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-250»
 • την ικανότητα επικοινωνίας, τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και την εμπειρία ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-150»

Βαθμολόγηση προσωπικής συνέντευξης: «μέγιστη 400».

δ) τέλος, καταρτίζουν Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τη βαθμολογία τους και Πίνακα Απορριπτέων.

 1. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή υποψήφιου/-ας έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης. Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι/-ες επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ατομικά με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα συμπεριλαμβάνουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους.
 2. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο e-mail: kemea@kemea.gr. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση του KE.ME.A.: Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα και εξετάζονται από το Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους, οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, επιφυλασσόμενου του φορέα όπως επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από τα όργανα διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμά του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και/ή μη τήρησης των κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης και τα παραδοτέα που έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση του ΚΕ.ΜΕ.Α. και δεν εγείρεται καμία απαίτηση για επιστροφή της αμοιβής των αντισυμβαλλομένων που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης. Μετά την υπαναχώρηση το ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση του/της επιλεχθέντος/είσας με άλλον/η επιτυχόντα/επιτυχούσα στο πλαίσιο της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 2. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΚΕ.ΜΕ.Α. να συνάψει συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του/της υποψήφιου/-ας, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 3. Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) (kemea.gr).

 

Αποζημίωση

Το ύψος της αποζημίωσης, ως απόρροια της Μίσθωσης Σύμβασης Έργου για τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις, προβλέπεται στον εγκεκριμένο από την Διαχειριστική Αρχή: «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμό και ανέρχεται στα εξής:

 

Κωδικός Απασχόλησης

Ύψος αποζημίωσης

Παρατηρήσεις

115

750,00€ για Π.Ε. 4 + 2.700,00€ για Π.Ε. 5 =3.450,00€

Συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές κρατήσεις. Φόροι, Φ.Π.Α. και λοιπές κρατήσεις

116

750,00€ για Π.Ε. 4 + 2.700,00€ για Π.Ε. 5 =3.450,00€

117

750,00€ για Π.Ε. 4 + 2.700,00€ για Π.Ε. 5 =3.450,00€

118

750,00€ για Π.Ε. 4 + 2.700,00€ για Π.Ε. 5 =3.450,00€

119

750,00€ για Π.Ε. 4 + 2.700,00€ για Π.Ε. 5 =3.450,00€

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», το οποίο περιλαμβάνει: α. οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με διευκρινίσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και β. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.