Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών αξιολόγησης της Πράξης: “Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών αξιολόγησης της Πράξης: “Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά”, ΟΠΣ-5038738»

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, τo KE.ME.A. έχει αναλάβει, ως Συντονιστής, την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Πράξης, με τίτλο: “Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά”, με κωδικό ΟΠΣ-5038738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 7ου Πακέτου Εργασιών της ως άνω αναφερόμενης Πράξης: “Αξιολόγηση παρέμβασης”, το ΚΕ.ΜΕ.Α. προτίθεται να αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την αξιολόγηση της Πράξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

 

Α. Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισθείσα αξία της, υπό ανάθεση, υπηρεσίας κατανέμεται ως ακολούθως:

 

Παραδοτέο

Χρονική διάρκεια υλοποίησης του παραδοτέου

Προϋπολογισμός παραδοτέου

Π.Ε. 7.1 Μία (1) αναφορά αξιολόγησης των επιπτώσεων της παρέμβασης

15/2/2021-15/6/2021

&

15/12/2021 – 15/5/2022

5.000,00€, συμπ. Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων

 

Οι δαπάνες του έργου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και βαρύνουν τις πιστώσεις του ΠΔΕ (ΣΑ Ε4341, ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2020ΣΕ43410000).

 

Β. Αντικείμενο του Έργου

Η Πράξη αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους, με σκοπό την εκπλήρωση του προληπτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Ως ειδική στόχευση τίθεται, εντός αυτού του πλαισίου, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, μέσω της ενίσχυσης της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης, της αλληλοκατανόησης και της συλλειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Ρομά, τοπικών κοινωνιών και στελεχών «πρώτης γραμμής» Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη για την προαγωγή θεμάτων προληπτικής ασφάλειας σε επίπεδο πόλης.

Η Πράξη αφορά, ειδικότερα, στη συντηρητική εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και προληπτικής ασφάλειας αστυνομικών «πρώτης γραμμής», που υπηρετούν σε περιοχές της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά. Τον πυρήνα της ομάδας παρέμβασης προβλέπεται να αποτελέσει προσωπικό Αστυνομικών Υπηρεσιών, που έρχεται σε άμεση επαφή με τις κοινότητες των Ρομά κατά την άσκηση του καθημερινού επαγγελματικού του έργου.

Οι πέντε (5) περιοχές στόχοι της παρέμβασης είναι:

α. Δήμος Ασπροπύργου – Περιφέρεια Αττικής

β. Δήμος Σοφάδων – Περιφέρεια Θεσσαλίας

γ. Δήμος Κατερίνης – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

δ. Δήμος Ηρακλείου – Περιφέρεια Κρήτης

ε. Δήμος Τρικκαίων – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κατόπιν της επιλογής αυτής, δομική προϋπόθεση για την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται να είναι ο καθορισμός αφενός των ειδικών χαρακτηριστικών / επιμέρους αναγκών σε θέματα προληπτικής ασφάλειας των πέντε (5) Δήμων στόχων, αφετέρου των ειδικών απαιτήσεων / επιμέρους εκπαιδευτικών αναγκών κάθε υπο-ομάδας παρέμβασης (του αστυνομικού προσωπικού «πρώτη γραμμής», που υπηρετεί στις περιοχές στόχους), τόσο ως προς το αντικείμενο της εκπαίδευσής της, όσο και ως προς τις ισχύουσες στάσεις και αντιλήψεις των μελών της, αναφορικά με τις κοινότητες Ρομά, που διαβιούν στις περιοχές ευθύνης τους.

Η Πράξη αναπτύσσεται, συνοπτικά, σε 3 επαγωγικούς Άξονες:

Άξονας 1: Έρευνα πεδίου / Διακρίβωση αναγκών / Ανάλυση ποιοτικών – ποσοτικών δεδομένων

Άξονας 2: Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού / Δημιουργία Ομάδας Εκπαιδευτών / Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού

Άξονας 3: Πιλοτική δοκιμή στο πεδίο

 

Γ. Περιγραφή Αιτούμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης προβλέπεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης. Στόχος της αξιολόγησης των επιπτώσεων είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης, ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, το κατά πόσο επήλθε αλλαγή στα αποτελέσματα, αν δεν είχε υλοποιηθεί η παρέμβαση και, τέλος, ο διαχωρισμός των επιπτώσεων που οφείλονται στην παρέμβαση από εκείνες που οφείλονται σε άλλους παράγοντες.

Παραδοτέο του Π.Ε. 7:

Μια (1) έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων της παρέμβασης και της χρήσης εργαλείων αστυνομικής διαμεσολάβησης (έκθεση Αξιολόγησης των επιπτώσεων της παρέμβασης)

Ειδικότερα, η έκθεση επιμερίζεται στα εξής:

α. εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante evaluation) για την εκτίμηση της επιδιωκόμενης αλλαγής, στην οποία στοχεύει η πράξη, πριν την έναρξη διενέργειας των εκπαιδεύσεων και της πιλοτικής εφαρμογής εργαλείων αστυνομικής διαμεσολάβησης.

β. εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex-post evaluation) για τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης, τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων που είχαν τεθεί και ποια τα αποτελέσματα, αν δεν είχε εφαρμοστεί η παρέμβαση. Περαιτέρω, αξιολογούνται δεδομένα που σχετίζονται με τον βαθμό υποστήριξης των συμμετεχόντων στις επαφές τους με τις κοινότητες Ρομά, καθώς και ανάδυση – αναγνώριση προβλημάτων και καταγραφή των αποτυχιών ή επιτυχιών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης.

Επισημαίνεται ότι τα επιμέρους στάδια της, ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας αξιολόγησης, πρόκειται να εξειδικευθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς προβλέψεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία  Μέσα.

 

Δ. Διαδικασία οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου

Για την παρακολούθηση και την προσωρινή παραλαβή του παρόντος έργου αρμόδια είναι η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.Α. Η Επιτροπή προβαίνει σε προσωρινή παραλαβή του Παραδοτέου, το οποίο διαβιβάζει άμεσα στην Κοινή Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 18001/8/2-ιδ΄ από 15.1.2021 Απόφασης κ. Δ/ντη ΚΕ.ΜΕ.Α., ως αρμόδιας για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Παραδοτέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα.

Η Κοινή Επιτροπή Παραλαβής, αφού αξιολογήσει το υποβληθέν Παραδοτέο, διαβιβάζει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήψης του, πιθανές παρατηρήσεις ή διορθώσεις και εισηγείται για την ποσοτική και ποιοτική πληρότητά τους και καλεί τον Ανάδοχο να ενσωματώσει αυτές, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί, εάν καταστεί αναγκαίο.

Η Κοινή Επιτροπή Παραλαβής, μετά την εξέταση του Παραδοτέου, δύναται: α. να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κριθεί ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις, κατά τα ανωτέρω, β. να το απορρίψει, αν αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις.

Κατόπιν της αποδοχής του Παραδοτέου από την Επιτροπή και την οριστική παραλαβή του, ενημερώνεται η Οικονομική Υπηρεσία του ΚΕ.ΜΕ.Α. για την καταβολή της τελικής δόσης του αντιτίμου.

 

Ε. Συμβασιοποίηση – Καταβολή του αντιτίμου

Α. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη του αναδόχου, με ευθύνη του ΚΕ.ΜΕ.Α., συντάσσεται σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στο 4412/2016 και καλείται ο Ανάδοχος να την συνυπογράψει.

Β. Η καταβολή του αντιτίμου πραγματοποιείται σε 2 δόσεις:

 • 1η δόση που αντιστοιχεί στο 30% της τιμής προσφοράς: μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης και της προσωρινής υποβολής του Α΄ υπο-κεφαλαίου (βλ. παράγραφο Γ), προς τον Συντονιστή της Πράξης και την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.Α., χωρίς να απαιτείται η οριστική παραλαβή από την Κοινή Επιτροπή Παραλαβής.
 • 2η δόση που αντιστοιχεί στο 70% της τιμής προσφοράς: μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης και της οριστικής παραλαβής του συνόλου του Παραδοτέου από την Κοινή Επιτροπή Παραλαβής.

ΣΤ. Κατάθεση προσφορών

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 11.03.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59μμ,

α. είτε αυτοπροσώπως, στην κάτωθι διεύθυνση:

 • ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 11527

Σε σφραγισμένο φάκελο, θα αναγράφεται εξωτερικά η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τις : «Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πράξης “Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά” (ΑΠ 18001.7.1-α).»

 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

β. είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olokliromeni.paremvasi@kemea-research.gr, με τίτλο: Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πράξης “Ολοκληρωμένη παρέμβαση σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά” (Α.Π.: 18001/7/1-α).

 1. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και να μην υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
 2. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
 3. Στην έγγραφη προσφορά του, ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς τη δέσμευση ότι θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.
 4. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Ζ. Σύνταξη προσφορών

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω.

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών.

 

Η. Δικαιολογητικά Συμμέτοχης

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα που ακολουθεί.

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος.
 • Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

 

Θ. Λοιποί όροι

 1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά πρόσωπα με:
 • Πτυχίο πανεπιστημίου ανθρωπιστικών ή κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων),
 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες,
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην αξιολόγηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου (απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων).
 1. Η γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου του φορέα, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση.
 2. Η πληρωμή του αναδόχου θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Ε κεφάλαιο της παρούσας.
 3. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και τις σχετικές, περί προμηθειών, διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Ι. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

2.1 Τεχνική Προσφορά με περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών και τεκμηρίωση του δικαιώματος υποβολής προσφοράς με τα απαιτούμενα έγγραφα.

2.2 Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών με τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχούσες, υπέρ τρίτων, κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπ. ΦΠΑ για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών, θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

2.3 Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη (βλ. ανωτέρω υπό Β.).

2.4 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: α. αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης, β. η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και γ. τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή.

2.5   Αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που θα αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου «Γ» της παρούσας πρόσκλησης.

2.5 Ασφαλιστική Ενημερότητα

2.6 Φορολογική Ενημερότητα (για φορείς δημοσίου πλην κεντρικής κυβέρνησης)

(Ειδική επισήμανση: Τα 2.5 και 2.6 προβλέπονται να υποβληθούν στο ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την ανάδειξη του αναδόχου και κατόπιν ενημέρωσής του από την Ομάδα υλοποίησης του έργου)

 

Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.