Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

To KE.ME.A. έχει αναλάβει, την Υλοποίηση της Πράξης: ¨Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά¨, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038738. Η Πράξη αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους, με σκοπό την εκπλήρωση του προληπτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Ως ειδική στόχευση τίθεται, εντός αυτού του πλαισίου, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά μέσω της ενίσχυσης της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης, της αλληλοκατανόησης και της συλλειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Ρομά, τοπικών κοινωνιών και στελεχών «πρώτης γραμμής» Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη για την προαγωγή θεμάτων προληπτικής ασφάλειας σε επίπεδο πόλης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 6ου Πακέτου Εργασιών της ως άνω αναφερόμενης Πράξης, ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού τοποθεσιών παγκόσμιου ιστού – CPV 72413000-8, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 ν.4412/2016 ΦΕΚ Α 147).

Οι πιστώσεις της εν θέματι δαπάνης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Έργου: ¨Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά¨, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038738.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες / ενώσεις, τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας και πιο συγκεκριμένα: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά και δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές Δημιουργίας Ιστοχώρου (WEBSITE) – Σχεδιασμός και Δημιουργία Διαδικτυακού Τόπου

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην δημιουργία και συντήρηση ιστοχώρου και ειδικότερα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Κατοχύρωση ονόματος (domain name) και σχεδιασμός πρωτότυπου εικαστικά ιστοχώρου σε περιβάλλον CMS ανοικτού κώδικα, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία (Go live) του ιστοχώρου, φιλοξενία (hosting) σε Server (Virtual Machine) του ΚΕ.ΜΕ.Α. και συνεχή Υποστήριξη, Ενημέρωση / Συντήρηση της διαδικτυακής πύλης με υλικό (το οποίο θα παρέχεται από τον Ανάδοχο) στο πλαίσιο δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας του έργου.

O ιστοχώρος θα σχεδιαστεί για τη φιλοξενία υλικού και πληροφοριών στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πράξης και ο Ανάδοχος θα αναλάβει την μετάφραση του περιβάλλοντος χρήστη (user interface), των καρτελών και λοιπών σταθερών στοιχείων που θα εμφανίζονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες, περιθώρια, στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, κ.λπ. του ιστοχώρου.

Θα συνταχθεί παραδοτέο τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης του ιστοχώρου μαζί με τις παραμέτρους του περιεχόμενου (μέγεθος εικόνων, pixel, format κλπ).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρέχουν:

  • Δυνατότητα υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio) με τη κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (πχ. HTML 5).
  • Υποστήριξη εσωτερικής μηχανής αναζήτησης πλήρους κειμένου (full-text search, NLP) και μεταδεδομένων (metadata) και ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter).
  • Μεθοδολογία υλοποίησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του server όπου θα εγκατασταθεί το Ubuntu 18.04 LTS (η οποία προσφέρει maintenance updates μέχρι τον Απρίλιο του 2023), σε VM στο DC του ΚΕΜΕΑ, και στο οποίο θα παραχωρηθεί σχετική πρόσβαση με SSH. Επίσης θα εγκατασταθεί ο τελευταίος Apache Web Server 2.4 καθώς και η MySQL 5.7 branch και η PHP 7.2, καθώς και οποιοδήποτε Module ή Plug-In απαιτηθεί για το CMS που θα επιλεγεί.
  • Δυνατότητα χωροθετημένων στην αρχική σελίδα του ιστότοπου “social media buttons”, τα οποία θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα προκειμένου να καλύπτονται οι επικοινωνιακές ανάγκες και τα προβλεπόμενα αναφορικά με τις επικοινωνιακές ανάγκες του Έργου.
  • Η διάρκεια διατήρησης – συντήρησης του ιστοχώρου ορίζεται το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου, ήτοι μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.

O κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης και υποστήριξης του portal πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα (Open Source) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν τον ανάδοχο ή κάποιον τρίτον σε επίπεδο αδειών χρήσης με τον φορέα. Τυχόν άλλες άδειες χρήσης για στοιχεία διαχείρισης του ιστότοπου, πρέπει να εξασφαλιστούν από τον ανάδοχο, με δικά του έξοδα, για λογαριασμό του φορέα.

Ο ιστοχώρος υποχρεωτικά θα φέρει συγκεκριμένα διακριτικά του συγχρηματοδοτούμενου έργου, με τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, ενώ το δημιουργικό και τα γραφικά στοιχεία του προωθητικού υλικού θα επιλέγονται από την Κοινοπραξία του Έργου, μεταξύ τριών, τουλάχιστον, σχεδιαστικών προτάσεων του αναδόχου.

Το δημιουργικό – σχεδιαστικό μέρος θα πρέπει να στοχεύει στο να κάνει την ιστοσελίδα ελκυστική για το κοινό με τη χρήση royalty-free (ή και μέσω imagebanks με τα imagebanks μετα αντίστοιχα προς χρήση πνευματικά δικαιώματα για την Αναθέτουσα Αρχή) εικονογραφήσεων, γραφικών κ.ά.

  1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

2.1.Τεχνική Προσφορά με περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και με δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου.

2.2. Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών με τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α..

 

– Αποδεικτικά ενημερότητας (προβλέπονται να υποβληθούν στο ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την ανάδειξη του αναδόχου και κατόπιν ενημέρωσης του από την Ομάδα υλοποίησης του έργου):

α) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς

β) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (Φορείς Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης).

 

 

  1. Διαδικασία Υποβολής και Επιλογής

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως την 24:00 ώρα της 22ης Φεβρουαρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση olokliromeni.paremvasi@kemearesearch.gr Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτή θα διαπιστώνεται από την πληρότητα της τεχνικής πρότασης και από την προηγούμενη συναφή εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου, σε συνδυασμό με το ύψος της οικονομικής προσφοράς του.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.