Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.4 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.4 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά»

 

To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’224).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.
 4. Την αριθ. πρωτ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414/19 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 197 τ.Β/01-02-2019) περί έγκρισης του Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), όπως ισχύει.
 5. Τη με αριθ. 3387/2018 Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά» και MIS 5038738 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
 6. Την υπ’ αριθ. 360 από 26/6/2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά”.
 7. Την με αριθ. 338 από 6/11/2018 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 8. Την υπ’ αριθ. 354 από 15/5/2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α σχετικά με την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά». Έγκριση περιεχομένου και υπογραφή Σύμβασης».
 9. Την υπ’ αριθ. 390 από 24/7/2020 συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α..
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2284 από 30.10.2020 εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
 11. Την υπ’ αριθ. 2307 από 3.11.2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ.

ανακοινώνει

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δέκα (10) άτομα συνολικά, για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.4) της Πράξης: «Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων». Στο πλαίσιο της Πράξης θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

110

Αθήνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος των Εκπαιδευτικών Δράσεων και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

111

Αθήνα

Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

112

Αθήνα

Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

113

Αθήνα

Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

114

Αθήνα

Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

125

Αθήνα

Επόπτης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

126

Ηράκλειο

Επόπτης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

127

Κατερίνη

Επόπτης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

128

Καρδίτσα

Επόπτης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

129

Τρίκαλα

Επόπτης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης

6 μήνες

(15/5/2021-15/11/2021)

1

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η Πράξη αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους, με σκοπό την εκπλήρωση του προληπτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Ως ειδική στόχευση τίθεται, εντός αυτού του πλαισίου, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά μέσω της ενίσχυσης της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης, της αλληλοκατανόησης και της συλλειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Ρομά, τοπικών κοινωνιών και στελεχών «πρώτης γραμμής» Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη για την προαγωγή θεμάτων προληπτικής ασφάλειας σε επίπεδο πόλης.

Η Πράξη αφορά, ειδικότερα, στη συντηρητική εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και προληπτικής ασφάλειας αστυνομικών «πρώτης γραμμής», που υπηρετούν σε περιοχές της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά. Τον πυρήνα της ομάδας παρέμβασης προβλέπεται να αποτελέσει προσωπικό Αστυνομικών Υπηρεσιών, που έρχεται σε άμεση επαφή με τις κοινότητες των Ρομά κατά την άσκηση του καθημερινού επαγγελματικού του έργου.

Η Πράξη αναπτύσσεται, συνοπτικά, σε 3 επαγωγικούς Άξονες:

Άξονας 1: Έρευνα πεδίου / Διακρίβωση αναγκών / Ανάλυση ποιοτικών – ποσοτικών δεδομένων

Άξονας 2: Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού / Δημιουργία Ομάδας Εκπαιδευτών / Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού

Άξονας 3: Πιλοτική δοκιμή στο πεδίο

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντάσσεται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4, με τίτλο: «Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων». Στόχος του Π.Ε.4 είναι: (α) η δημιουργία μικτών σχημάτων μη Ρομά και Ρομά συν-εκπαιδευτών αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας. Εκπαίδευση μη Ρομά και Ρομά συν-εκπαιδευτών αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, ) καθορισμός πέντε (5) ομάδων εκπαιδευομένων / πέντε (5) υπο-ομάδων παρέμβασης (αστυνομικού προσωπικού «πρώτης γραμμής» των πέντε (5) επιλεγμένων περιοχών – στόχων και (γ) διαδραστική εκπαίδευση υπο-ομάδων παρέμβασης σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης με έμφαση στην ανάπτυξη και εδραίωση της επικοινωνίας με τις κοινότητες Ρομά.

Η Ομάδα Εκπαιδευτών του Π.Ε.4 έχει την ευθύνη για τη:

 • Διενέργεια 1 πενθήμερου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης μη Ρομά και Ρομά Εκπαιδευτών (Αθήνα, Ηράκλειο, Τρίκαλα, Σοφάδες και Κατερίνη).

Η Ομάδα των Εποπτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει την ευθύνη για:

 • Υποστήριξη των διδύμων συν-εκπαιδευτών του αστυνομικού προσωπικού και, εποπτεία και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις 5 περιοχές – στόχους της παρέμβασης.

Τέλος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των εκπαιδευτικών δράσεων έχει την ευθύνη για:

 • Το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναφορικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών του αστυνομικού προσωπικού και τη διενέργεια των 5 Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης (1 σε κάθε περιοχή στόχο – Αθήνα, Ηράκλειο, Τρίκαλα, Σοφάδες και Κατερίνη).

Παραδοτέα του Π.Ε.4 είναι τα εξής:

Π4.1: Ένα (1) Σεμινάριο Εκπαίδευσης μη Ρομά και Ρομά Εκπαιδευτών,

Π4.2: Πέντε (5) Εκπαιδευτικά Προγράμματα αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης,

Π4.3: Πέντε (5) Αναφορές τήρησης πρακτικών των Εποπτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η ομάδα του Π.Ε.4 αποτελείται από τους:

 1. Επιστημονικά Υπεύθυνο των Εκπαιδευτικών Δράσεων και Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών (Κωδικός Απασχόλησης 110)

Το αντικείμενο της θέσης αυτής αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και στο συντονισμό της Εκπαιδευτικής ομάδας για τη διενέργεια των εκπαιδευτικών δράσεων. Ειδικότερα, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • εποπτεύει και ελέγχει όλους τους συνεργαζόμενους για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.
 • ελέγχει την ακρίβεια της παρουσίας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, κάθε ημέρα εκπαίδευσης, τόσο για την προσέλευση, όσο και για την αποχώρησή τους, την τήρηση των υποχρεώσεων των λοιπών συντελεστών του προγράμματος, την πληρότητα του σχεδίου μαθήματος του εκπαιδευτή, για κάθε ώρα εκπαίδευσης, την καταλληλότητα των προτεινόμενων για διανομή, εκπαιδευτικών βοηθημάτων, τη διανομή του προβλεπόμενου υλικού, ως προς την ποσότητα και τις προδιαγραφές.
 • συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου για την επιλογή των εκπαιδευομένων στις 5 περιοχές στόχους, την τήρηση του αρχείου και τη σύνταξη των παραδοτέων.
 • συντονίζει τους συνεργαζόμενους στο Πακέτο Εργασιών για τη σύνταξη των παραδοτέων και τον ποιοτικό έλεγχό τους.
 • παρακολουθεί τις επιδόσεις των εκπαιδευομένων και ανταπόκρισής τους στους εκπαιδευτικούς στόχους.
 • καθοδηγεί τους επόπτες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο για την υποστήριξη των εκπαιδευτών στα εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και τη σύνταξη των αναφορών τους.
 • συμμετέχει ως εκπαιδευτής των εκπαιδευτών αστυνομικού προσωπικού σε ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης συγκρούσεων ή/ και διαφορών με εκπροσώπους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με χρήση εργαλείων αστυνομικής και κοινωνικής διαμεσολάβησης.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π4.1, Π4.2 και Π4.3.

 1. Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών (Κωδικός Απασχόλησης 111)

Το αντικείμενο της διάλεξης είναι η οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων. Ο Εκπαιδευτής αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου της οργάνωσης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης πολιτικής κινήτρων, τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας και πρακτικές υποκίνησης του προσωπικού. Ο Εκπαιδευτής δεν αρκείται στο διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και αξιοποιεί, προς τούτο, το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Για τη διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία συνεργάζεται τόσο με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο των Εκπαιδευτικών Δράσεων, όσο και με την Ομάδα Έργου για την επίλυσή τους. Περαιτέρω, αναλαμβάνει:

 • την προετοιμασία της διάλεξης, με τη συμπερίληψη παρουσίασης ppt, στη βάση του συναφούς ανεπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού-.
 • την προετοιμασία του υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την έγκριση των αρμοδίων στελεχών της Ομάδας Έργου.
 • τη διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου: Π4.1.

 1. Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών (Κωδικός Απασχόλησης 112)

Ο Εκπαιδευτής αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου σχετιζόμενο με τη συγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητας, την οργανωσιακή κουλτούρα των αστυνομικών, τη συγκρότηση των επιμέρους δομικών στοιχείων της επαγγελματικής ομάδας παρέμβασης καθώς και τη συγκρότηση στερεοτυπικών αντιλήψεων. Ο Εκπαιδευτής δεν αρκείται στο διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και αξιοποιεί, προς τούτο, το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Για τη διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία συνεργάζεται τόσο με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο των Εκπαιδευτικών Δράσεων, όσο και με την Ομάδα Έργου για την επίλυσή τους. Περαιτέρω, αναλαμβάνει:

 • την προετοιμασία της διάλεξης, με τη συμπερίληψη παρουσίασης ppt, στη βάση του συναφούς ανεπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού-.
 • την προετοιμασία του υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την έγκριση των αρμοδίων στελεχών της Ομάδας Έργου.
 • τη διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου: Π4.1.

 1. Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών (Κωδικός Απασχόλησης 113)

Ο Εκπαιδευτής αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου σχετιζόμενο με τη ανάλυση και παροχή εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης. Ο Εκπαιδευτής δεν αρκείται στο διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και αξιοποιεί, προς τούτο, το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Για τη διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία συνεργάζεται τόσο με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο των Εκπαιδευτικών Δράσεων, όσο και με την Ομάδα Έργου για την επίλυσή τους. Περαιτέρω, αναλαμβάνει:

 • την προετοιμασία της διάλεξης, με τη συμπερίληψη παρουσίασης ppt, στη βάση του συναφούς ανεπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού-.
 • την προετοιμασία του υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την έγκριση των αρμοδίων στελεχών της Ομάδας Έργου.

τη διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου: Π4.1.

 1. Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών (Κωδικός Απασχόλησης 114)

Ο Εκπαιδευτής αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου σχετιζόμενο με τη συγκρότηση της ταυτότητας των Ρομά και το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Ο Εκπαιδευτής δεν αρκείται στο διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και αξιοποιεί, προς τούτο, το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Για τη διαχείριση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύψουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία συνεργάζεται τόσο με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο των Εκπαιδευτικών Δράσεων, όσο και με την Ομάδα Έργου για την επίλυσή τους. Περαιτέρω, αναλαμβάνει:

 • την προετοιμασία της διάλεξης, με τη συμπερίληψη παρουσίασης ppt, στη βάση του συναφούς ανεπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού-.
 • την προετοιμασία του υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την έγκριση των αρμοδίων στελεχών της Ομάδας Έργου.
 • τη διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στην Ομάδα Έργου.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου: Π4.1.

     6. Επόπτη Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης (Κωδικός Απασχόλησης 125)

Το αντικείμενο της θέσης του Επόπτη περιλαμβάνει: α. την καθοδήγηση, την παρακολούθηση, την υποστήριξη, το συντονισμό και την εποπτεία των διδύμων συν-εκπαιδευτών Αστυνομικού – Ρομά διαμεσολαβητή του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό τη διασφάλιση κατεύθυνσης των εκπαιδευομένων στους εκπαιδευτικούς στόχους της Πράξης και β. τη σύνταξη μίας αναφοράς τήρησης πρακτικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την αποτύπωση προκλήσεων, εμποδίων και ανασχέσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π4.2 και Π4.3.

      7. Επόπτη Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης (Κωδικός Απασχόλησης 126)

Το αντικείμενο της θέσης του Επόπτη περιλαμβάνει: α. την καθοδήγηση, την παρακολούθηση, την υποστήριξη, το συντονισμό και την εποπτεία των διδύμων συν-εκπαιδευτών Αστυνομικού – Ρομά διαμεσολαβητή του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό τη διασφάλιση κατεύθυνσης των εκπαιδευομένων στους εκπαιδευτικούς στόχους της Πράξης και β. τη σύνταξη μίας αναφοράς τήρησης πρακτικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την αποτύπωση προκλήσεων, εμποδίων και ανασχέσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π4.2 και Π4.3.

     8. Επόπτη Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης (Κωδικός Απασχόλησης 127)

Το αντικείμενο της θέσης του Επόπτη περιλαμβάνει: α. την καθοδήγηση, την παρακολούθηση, την υποστήριξη, το συντονισμό και την εποπτεία των διδύμων συν-εκπαιδευτών Αστυνομικού – Ρομά διαμεσολαβητή του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό τη διασφάλιση κατεύθυνσης των εκπαιδευομένων στους εκπαιδευτικούς στόχους της Πράξης και β. τη σύνταξη μίας αναφοράς τήρησης πρακτικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την αποτύπωση προκλήσεων, εμποδίων και ανασχέσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π4.2 και Π4.3.

     9. Επόπτη Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης (Κωδικός Απασχόλησης 128)

Το αντικείμενο της θέσης του Επόπτη περιλαμβάνει: α. την καθοδήγηση, την παρακολούθηση, την υποστήριξη, το συντονισμό και την εποπτεία των διδύμων συν-εκπαιδευτών Αστυνομικού – Ρομά διαμεσολαβητή του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό τη διασφάλιση κατεύθυνσης των εκπαιδευομένων στους εκπαιδευτικούς στόχους της Πράξης και β. τη σύνταξη μίας αναφοράς τήρησης πρακτικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την αποτύπωση προκλήσεων, εμποδίων και ανασχέσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π4.2 και Π4.3.

    10. Επόπτη Εκπαιδευτικών προγραμμάτων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης (Κωδικός Απασχόλησης 129)

Το αντικείμενο της θέσης του Επόπτη περιλαμβάνει: α. την καθοδήγηση, την παρακολούθηση, την υποστήριξη, το συντονισμό και την εποπτεία των διδύμων συν-εκπαιδευτών Αστυνομικού – Ρομά διαμεσολαβητή του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό τη διασφάλιση κατεύθυνσης των εκπαιδευομένων στους εκπαιδευτικούς στόχους της Πράξης και β. τη σύνταξη μίας αναφοράς τήρησης πρακτικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την αποτύπωση προκλήσεων, εμποδίων και ανασχέσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π4.2 και Π4.3.

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

110

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

3.       Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή στο συντονισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

5.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα διοικητικής επιστήμης ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

3.       Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ή / και ανάπτυξης πολιτικών κινήτρων.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

5.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

112

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

3.       Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συγκρότησης επαγγελματικής ταυτότητας ή / και συγκρότησης στερεοτυπικών στάσεων και αντιλήψεων και διαχείρισής τους.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

5.     Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

113

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.          Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.          Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

3.          Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/ και κοινωνικής διαμεσολάβησης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

5.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

114

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

3.       Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συγκρότησης κοινωνικών ταυτοτήτων ή/ και ανάπτυξης θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

5.       Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

125

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

 1. Κάτοχος τίτλου σπουδών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων ή/και πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 2. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/ και κοινωνικής διαμεσολάβησης ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 3. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

126

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

 1. Κάτοχος τίτλου σπουδών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων ή/και πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 2. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/ και κοινωνικής διαμεσολάβησης συναφή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 3. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

127

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

 1. Κάτοχος τίτλου σπουδών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων ή/και πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 2. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/ και κοινωνικής διαμεσολάβησης συναφή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 3. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

128

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

 1. Κάτοχος τίτλου σπουδών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων ή/και πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 2. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/ και κοινωνικής διαμεσολάβησης συναφή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
 3. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

129

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

 1. Κάτοχος τίτλου σπουδών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων ή/και πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 2. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός (1) έτους διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/ και κοινωνικής διαμεσολάβησης συναφή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 3. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μεσογειών 96 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Κοντογεώργου (τηλ. Επικοινωνίας: 210 77 10 805, εσωτ. 340), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση olokliromeni.paremvasi@kemea-research.gr, με τίτλο «Αίτηση για την πλήρωση θέσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον ιστότοπο του ΚΕ.ΜΕ.Α. Συνεπώς, αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της 29 Μαΐου 2021 και ώρα 23.59΄ δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι, αυτομάτως, αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται υποχρεωτικά να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση κανονικά υπογεγραμμένη [Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν στο συνημμένο της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)].
 2. Βιογραφικό Σημείωμα EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/el) συνοδευόμενο από Φάκελο δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται η κατοχή των απαιτούμενων τίτλων και προσόντων, όπως αυτά αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β.
 3. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας [Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας)].
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων επαγγελματικής, ερευνητικής ή άλλης εμπειρίας
 5. Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων υπογεγραμμένη
 6. Ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή την νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του έργου (Δεν απαιτείται η υποβολή του αν ο υποψήφιος είναι Αστυνομικός).

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υποψήφιοι/-ες που διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΙΝΑΚΑ Β, θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση και θα αξιολογηθούν ως ακολούθως:

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 110:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Επαγγελματική εμπειρία συναφή σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης                                                

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

5

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

 

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 111:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

5

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 112:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

5

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 113:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

5

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 114:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα συναφή προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

5

Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

50

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 125:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/και κοινωνικής διαμεσολάβησης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 126:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

3

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/και κοινωνικής διαμεσολάβησης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 127:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/και κοινωνικής διαμεσολάβησης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 128:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

2

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/και κοινωνικής διαμεσολάβησης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

 

 

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 129:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας ή της Σχολής Αστυφυλάκων (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 10-20)

Βαθμός x 55

3

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε θέματα κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ ή/και κοινωνικής διαμεσολάβησης

7 ανά μήνα και

έως 60 μήνες το ανώτερο

3

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

5

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των υποβληθέντων αντιγράφων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει συγκροτηθεί με σχετική απόφαση Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α., και η οποία θα υποβάλλει το σχετικό πρακτικό της προς έγκριση στους κ.κ. Δ/ντή ή/και Αναπλ. Δ/ντή ΚΕ.ΜΕ.Α.. Κατόπιν το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα προχωρήσει στην τελική επιλογή των εξωτερικών συνεργατών/-τιδων και στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου.
 2. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως εκπρόθεσμοι/-ες και δεν αξιολογούνται.
 3. Οι ως άνω αναφερόμενοι αξιολογητές:

α) θα εξετάσουν τους εμπρόθεσμους φακέλους συμμετοχής ως προς τα έγγραφα, τα οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα [Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Φάκελος Δικαιολογητικών, Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) και ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης].

β) θα εξετάσουν τον φάκελο δικαιολογητικών όσων υποψηφίων δεν έχουν αποκλεισθεί στο προηγούμενο στάδιο, θα απορρίψουν όσους/-ες δεν κατέχουν όλα τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και θα βαθμολογήσουν όσους/ες υποψηφίους/ες τα κατέχουν.

γ) στη συνέχεια, οι πρώτοι πέντε (5) υποψήφιοι/ες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά προκηρυσσόμενη θέση και πληρούν τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και βαθμολογήθηκαν, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Κατά την προσωπική συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • την κατανόηση των απαιτήσεων της περιγραφής της Πράξης, των στόχων της Πράξης και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-250»
 • την ικανότητα επικοινωνίας, τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και την εμπειρία ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-150»

Βαθμολόγηση προσωπικής συνέντευξης: «μέγιστη 400».

δ) τέλος, καταρτίζουν Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τη βαθμολογία τους και Πίνακα Απορριπτέων.

 1. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή υποψήφιου/-ας έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης. Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι/-ες επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ατομικά με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα συμπεριλαμβάνουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους.
 2. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο e-mail: kemea@kemea.gr. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση του KE.ME.A.: Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα και εξετάζονται από το Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α.Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους, οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, επιφυλασσόμενου του Φορέα όπως επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από τα όργανα διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμά του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και/ή μη τήρησης των κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης και τα παραδοτέα που έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση του ΚΕ.ΜΕ.Α. και δεν εγείρεται καμία απαίτηση για επιστροφή της αμοιβής των αντισυμβαλλομένων που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης. Μετά την υπαναχώρηση το ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση του/της επιλεχθέντος/είσας με άλλον/η επιτυχόντα/επιτυχούσα στο πλαίσιο της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 2. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΚΕ.ΜΕ.Α. να συνάψει συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του/της υποψήφιου/-ας, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 3. Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) (kemea.gr).

 

Αποζημίωση

 

Το ύψος της αποζημίωσης, ως απόρροια της Μίσθωσης Σύμβασης Έργου για τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις, προβλέπεται στον εγκεκριμένο από την Διαχειριστική Αρχή: «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμό και ανέρχεται στα εξής:

 

Κωδικός Απασχόλησης

Ύψος αποζημίωσης

   Παρατηρήσεις

110

8.000,00€

    Συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές κρατήσεις, Φόροι, Φ.Π.Α. και λοιπές κρατήσεις

111

1.000,00€

112

1.000,00€

113

1.000,00€

114

1.000,00€

125                                 

750,00€

                           Συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές κρατήσεις, Φόροι, Φ.Π.Α. και λοιπές κρατήσεις

126

750,00€

127

750,00€

128

750,00€

129

750,00€

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», το οποίο περιλαμβάνει: α. οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με διευκρινίσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και β. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.