Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά»

 

To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’224).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.
 4. Την αριθ. πρωτ. ΓΔΟΕΣ/1/2/414/19 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 197 τ.Β/01-02-2019) περί έγκρισης του Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), όπως ισχύει.
 5. Τη με αριθ. 3387/2018 Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά» και MIS 5038738 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
 6. Την υπ’ αριθ. 360 από 26/6/2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά”.
 7. Την με αριθ. 338 από 6/11/2018 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 8. Την υπ’ αριθ. 354 από 15/5/2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α σχετικά με την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά». Έγκριση περιεχομένου και υπογραφή Σύμβασης».
 9. Την υπ’ αριθ. 390 από 24/7/2020 συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α.
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2284 από 30.10.2020 εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
 11. Την υπ’ αριθ. 2307 από 3.11.2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ.

ανακοινώνει

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4, για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 3 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά». Στο πλαίσιο της Πράξης θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

105

Αθήνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και τη συγγραφή πρακτικού εγχειριδίου

8 μήνες

(15/3/2021-15/7/2021 &

15/1/2022-15/5/2022)

1

106

Αθήνα

Μέλος Συγγραφικής Ομάδας για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και τη συγγραφή πρακτικού εγχειριδίου

8 μήνες

(15/3/2021-15/7/2021 &

15/1/2022-15/5/2022)

1

107

Αθήνα

Μέλος Συγγραφικής Ομάδας για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και τη συγγραφή πρακτικού εγχειριδίου

8 μήνες

(15/3/2021-15/7/2021 &

15/1/2022-15/5/2022)

1

108

Αθήνα

Μέλος Συγγραφικής Ομάδας για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού

8 μήνες

(15/3/2021-15/7/2021 &
15/1/2022-15/5/2022)

1

109

Αθήνα

Μέλος Συγγραφικής Ομάδας για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού

8 μήνες

(15/3/2021-15/7/2021 &
15/1/2022-15/5/2022)

1

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η Πράξη αποβλέπει στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους, με σκοπό την εκπλήρωση του προληπτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Ως ειδική στόχευση τίθεται, εντός αυτού του πλαισίου, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαχείριση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά μέσω της ενίσχυσης της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης, της αλληλοκατανόησης και της συλλειτουργίας τοπικών κοινοτήτων Ρομά, τοπικών κοινωνιών και στελεχών «πρώτης γραμμής» Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη για την προαγωγή θεμάτων προληπτικής ασφάλειας σε επίπεδο πόλης.

Η Πράξη αφορά, ειδικότερα, στη συντηρητική εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και προληπτικής ασφάλειας αστυνομικών «πρώτης γραμμής», που υπηρετούν σε περιοχές της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά. Τον πυρήνα της ομάδας παρέμβασης προβλέπεται να αποτελέσει προσωπικό Αστυνομικών Υπηρεσιών, που έρχεται σε άμεση επαφή με τις κοινότητες των Ρομά κατά την άσκηση του καθημερινού επαγγελματικού του έργου.

Η Πράξη αναπτύσσεται, συνοπτικά, σε 3 επαγωγικούς Άξονες:

Άξονας 1: Έρευνα πεδίου / Διακρίβωση αναγκών / Ανάλυση ποιοτικών – ποσοτικών δεδομένων

Άξονας 2: Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού / Δημιουργία Ομάδας Εκπαιδευτών / Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού

Άξονας 3: Πιλοτική δοκιμή στο πεδίο

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντάσσεται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3, με τίτλο: «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού – Δημιουργία Πρακτικού Εγχειριδίου Do/Don’t». Στόχος του Π.Ε. 3 είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές του αστυνομικού προσωπικού και τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς / ομάδα παρέμβασης, καθώς και η δημιουργία ενός Πρακτικού Εγχειριδίου (Do/Don’t) σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης.

Η συγγραφική Ομάδα του ΠΕ. 3 έχει την ευθύνη για τη:

 • δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτές του αστυνομικού προσωπικού, στη βάση των διαπιστωμένων ειδικών χαρακτηριστικών των περιοχών στόχων και των διακριβωμένων αναγκών των υπο-ομάδων παρέμβασης (του αστυνομικού προσωπικού που ασκεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα στις περιοχές στόχους) σύμφωνα με τα συλλεχθέντα στοιχεία κατά τη διάρκεια της μελέτης πεδίου / ΠΕ 2.
 • δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς / ομάδα παρέμβασης. Στο πλαίσιο της δημιουργίας του εκπαιδευτικού αυτού υλικού έμφαση προβλέπεται να δοθεί στην εξέταση υποθέσεων εργασίας καθημερινού προληπτικού αστυνομικού έργου, με ειδική στόχευση στην ανάδειξη μέσων αστυνομικής διαμεσολάβησης.
 • Δημιουργία Πρακτικού Αστυνομικού Εγχειριδίου σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις κοινότητες Ρομά κατά την εκτέλεση του καθημερινού αστυνομικού έργου.

Παραδοτέα του Π.Ε. 3 είναι τα εξής:

Π3.1: Ένα (1) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές του αστυνομικού προσωπικού,

Π3.2: Ένα (1) εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς / ομάδα παρέμβασης,

Π3.3: Ένα (1) Πρακτικό Αστυνομικό Εγχειρίδιο σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης,

Η συγγραφική ομάδα του Π.Ε.3 αποτελείται από τους:

 1. Επιστημονικό Υπεύθυνο για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τη συγγραφή του πρακτικού εγχειριδίου (Κωδικός Απασχόλησης 105)

Το αντικείμενο της θέσης αυτής αφορά στο συντονισμό της συγγραφικής ομάδας για τη συγγραφή των προβλεπόμενων στην Πράξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων και πρακτικού οδηγού. Ειδικότερα:

 • Θέτει υπό το συντονισμό του τη συγγραφική ομάδα για τη δημιουργία των παραδοτέων,
 • Λαμβάνει υπόψη του/της τα ερευνητικά δεδομένα του Π.Ε. 2 και κοινοποιεί αυτά στην συγγραφική ομάδα για τον καθορισμό των αξόνων ανάπτυξης των εκπαιδευτικών εγχειριδίων και του Πρακτικού Αστυνομικού Εγχειριδίου,
 • Εποπτεύει τη συγγραφή των εκπαιδευτικών εγχειριδίων και του Πρακτικού Οδηγού,
 • Καθορίζει τις προτεραιότητες και συντονίζει τα μέλη της συγγραφικής ομάδας για την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοσή τους, εντός των σαφώς προσδιορισμένων χρονοδιαγραμμάτων της Πράξης,
 • Αποφαίνεται σχετικά με την επιστημονική αρτιότητά τους.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π3.1, Π3.2 και Π3.3.

 1. Μέλος Συγγραφικής Ομάδας για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και τη συγγραφή πρακτικού εγχειριδίου (Κωδικός Απασχόλησης 106)

Το μέλος της Συγγραφικής Ομάδας συμβάλλει στην αποτύπωση βέλτιστων τρόπων διοίκησης / διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και ανάπτυξης πολιτικής κινήτρων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του αστυνομικού προσωπικού σε ζητήματα συναφή με εκείνα που στοχεύει η Πράξη, όσο και σε ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης περιστατικών με εκπροσώπους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με χρήση των εργαλείων αστυνομικής και κοινωνικής διαμεσολάβησης. Ειδικότερα:

 • Αναφορικά με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτές του αστυνομικού προσωπικού, αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των θεματικών που αφορούν σε:
 • Αποτελεσματική διοίκηση / διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ανάπτυξη πολιτικών κινήτρων
 • Αναφορικά με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς, καθώς και την ανάπτυξη του Πρακτικού Αστυνομικού Εγχειριδίου, αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των θεματικών που αφορούν σε:
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση του αστυνομικού προληπτικού ρόλου και ειδική στόχευση στην αποτελεσματική επικοινωνιακή διαχείριση κοινοτήτων Ρομά.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π3.1, Π3.2 και Π3.3.

 1. Μέλος Συγγραφικής Ομάδας για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και τη συγγραφή πρακτικού εγχειριδίου (Κωδικός Απασχόλησης 107)

Το μέλος της Συγγραφικής Ομάδας αναλαμβάνει την ανάλυση και περιγραφή εργασιακής κουλτούρας αστυνομικού προσωπικού, τη συγκρότηση των επιμέρους δομικών στοιχείων της επαγγελματικής ταυτότητας της ομάδας παρέμβασης, καθώς και τη συγκρότηση στερεοτυπικών αντιλήψεων. Ειδικότερα:

 • Αναφορικά με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτές του αστυνομικού προσωπικού, αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των θεματικών που αφορούν σε:
 • Συγκρότηση επαγγελματικής ταυτότητας αστυνομικού προσωπικού
 • Καθορισμό δομικών στοιχείων αστυνομικής οργανωσιακής κουλτούρας
 • Αναφορικά με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς, καθώς και την ανάπτυξη του Πρακτικού Αστυνομικού Εγχειριδίου, αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των θεματικών που αφορούν σε:
 • Ανάλυση διαδικασίας συγκρότησης στερεοτυπικών στάσεων / αντιλήψεων
 • Σύνδεση στερεοτυπικών στάσεων / αντιλήψεων με την εκδήλωση διακριτικής συμπεριφοράς
 • Ανάλυση δομικών στοιχείων της υπεραστυνόμευσης
 • Ανάπτυξη μέσων / εργαλείων μη διακριτικής αστυνόμευσης
 • Ανάπτυξη μέσων/εργαλείων αστυνομικής διαμεσολάβησης

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π3.1, Π3.2 και Π3.3.

 1. Μέλος Συγγραφικής Ομάδας για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού (Κωδικός Απασχόλησης 108)

Το μέλος της Συγγραφικής Ομάδας αναλαμβάνει τόσο την ανάλυση των εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης, για την ανάδειξη του προληπτικού ρόλου του αστυνομικού προσωπικού, με έμφαση στις πρακτικές και εργαλεία μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα:

 • Αναφορικά με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτές του αστυνομικού προσωπικού, αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των θεματικών που αφορούν σε:
 • Εκπαιδευτική μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, με έμφαση στα ειδικά χαρακτηριστικά της ομάδας παρέμβασης
 • Αναφορικά με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς, καθώς και την ανάπτυξη του Πρακτικού Αστυνομικού Εγχειριδίου, αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των θεματικών που αφορούν σε:
 • Ανάλυση του προληπτικού αστυνομικού ρόλου
 • Ανάπτυξη εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π3.1 και Π3.2

 1. Μέλος Συγγραφικής Ομάδας για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού (Κωδικός Απασχόλησης 109)

Το μέλος της Συγγραφικής Ομάδας αναλαμβάνει τον προσδιορισμό των δομικών χαρακτηριστικών της Ρομά ταυτότητας και της αποτύπωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Ειδικότερα:

 • Αναφορικά με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτές του αστυνομικού προσωπικού, αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των θεματικών που αφορούν σε:
 • Παρουσίαση Ρομά ταυτότητας, με έμφαση στα ειδικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων Ρομά των περιοχών στόχων
 • Αναφορικά με τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς, καθώς και την ανάπτυξη του Πρακτικού Αστυνομικού Εγχειριδίου, αναλαμβάνει την ευθύνη ανάπτυξης των θεματικών που αφορούν σε:
 • Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων: Π3.1 και Π3.2

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών  στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

3.       Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών, στο συντονισμό έργου σε θέματα σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης  

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

5.       Συγγραφική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων, συναφούς περιεχομένου προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.     Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.     Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα διοικητικής επιστήμης

3.       Συγγραφική εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών, σε θέματα σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

107

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες  ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

3.       Συγγραφική εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών, σε θέματα σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

108

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

3.       Συγγραφική εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών, σε θέματα σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

109

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (on/off):

1.       Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

2.       Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

3.       Συγγραφική εμπειρία, τουλάχιστον 2 ετών, σε θέματα σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4.       Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μεσογειών 96 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Κοντογεώργου (τηλ. Επικοινωνίας: 210 77 10 805, εσωτ. 340), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση olokliromeni.paremvasi@kemea-research.gr, με τίτλο «Αίτηση για την πλήρωση θέσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον ιστότοπο του ΚΕ.ΜΕ.Α. Συνεπώς, αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της 21 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23.59΄ δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι, αυτομάτως, αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται υποχρεωτικά να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα να υποβάλουν τα κάτωθι:

 1. Αίτηση κανονικά υπογεγραμμένη [Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν στο συνημμένο της παρούσας Πρόσκλησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)].
 2. Βιογραφικό Σημείωμα EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/el) συνοδευόμενο από Φάκελο δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται η κατοχή των απαιτούμενων τίτλων και προσόντων, όπως αυτά αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β.
 3. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας [Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας)].
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων επαγγελματικής, ερευνητικής ή άλλης εμπειρίας
 5. Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων υπογεγραμμένη
 6. Ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή την νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του έργου.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υποψήφιοι/-ες που διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΙΝΑΚΑ Β, θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση και θα αξιολογηθούν ως ακολούθως:

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 105:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Επαγγελματική εμπειρία συναφή σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

5

Συγγραφική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων, συναφούς περιεχομένου προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 106:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Συγγραφική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων, συναφούς περιεχομένου προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 107:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Συγγραφική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων, συναφούς περιεχομένου προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 108:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Συγγραφική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων, συναφούς περιεχομένου προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

Βαθμολόγηση για τον Κωδικό 109:

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Βαθμός Πτυχίου (αριθμός πτυχίου στην κλίμακα 5-10)

Βαθμός x 110

2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

200

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

100

3

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου συναφούς περιεχομένου

400

 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου μη συναφούς περιεχομένου

200

4

Συγγραφική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων, συναφούς περιεχομένου προς το φυσικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

7 ανά μήνα και έως 60 μήνες το ανώτερο

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των υποβληθέντων αντιγράφων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει συγκροτηθεί με σχετική απόφαση Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α., και η οποία θα υποβάλλει το σχετικό πρακτικό της προς έγκριση στους κ.κ. Δ/ντή ή/και Αναπλ. Δ/ντή ΚΕ.ΜΕ.Α. Κατόπιν το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα προχωρήσει στην τελική επιλογή των εξωτερικών συνεργατών/-τιδων και στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου.
 2. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως εκπρόθεσμοι/-ες και δεν αξιολογούνται.
 3. Οι ως άνω αναφερόμενοι αξιολογητές:

α) θα εξετάσουν τους εμπρόθεσμους φακέλους συμμετοχής ως προς τα έγγραφα, τα οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα [Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Φάκελος Δικαιολογητικών, Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) και ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης].

β) θα εξετάσουν τον φάκελο δικαιολογητικών όσων υποψηφίων δεν έχουν αποκλεισθεί στο προηγούμενο στάδιο, θα απορρίψουν όσους/-ες δεν κατέχουν όλα τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και θα βαθμολογήσουν όσους/ες υποψηφίους/ες τα κατέχουν.

γ) στη συνέχεια, οι πρώτοι 5 υποψήφιοι/ες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά προκηρυσσόμενη θέση και πληρούν τα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β και βαθμολογήθηκαν, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Κατά την προσωπική συνέντευξη οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • την κατανόηση των απαιτήσεων της περιγραφής της Πράξης, των στόχων της Πράξης και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-200»
 • την ικανότητα επικοινωνίας, τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και την εμπειρία ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: «κλίμακα βαθμολόγησης 0-100»

Βαθμολόγηση προσωπικής συνέντευξης: «μέγιστη 300».

δ) τέλος, καταρτίζουν Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τη βαθμολογία τους και Πίνακα Απορριπτέων.

 1. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή υποψήφιου/-ας έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης. Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι/-ες επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ατομικά με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα συμπεριλαμβάνουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους.
 2. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο e-mail: kemea@kemea.gr. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση του KE.ME.A.: Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα και εξετάζονται από το Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α.Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους, οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, επιφυλασσόμενου του φορέα όπως επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από τα όργανα διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμά του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και/ή μη τήρησης των κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης και τα παραδοτέα που έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση του ΚΕ.ΜΕ.Α. και δεν εγείρεται καμία απαίτηση για επιστροφή της αμοιβής των αντισυμβαλλομένων που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης. Μετά την υπαναχώρηση το ΚΕ.ΜΕ.Α. μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση του/της επιλεχθέντος/είσας με άλλον/η επιτυχόντα/επιτυχούσα στο πλαίσιο της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 2. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΚΕ.ΜΕ.Α. να συνάψει συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του/της υποψήφιου/-ας, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 3. Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) (kemea.gr).

Αποζημίωση

Το ύψος της αποζημίωσης, ως απόρροια της Μίσθωσης Σύμβασης Έργου για τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις, προβλέπεται στον εγκεκριμένο από την Διαχειριστική Αρχή: «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμό και ανέρχεται στα εξής:

Κωδικός Απασχόλησης

Ύψος αποζημίωσης

Παρατηρήσεις

105

3.000,00€

Συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές κρατήσεις. Φόροι, Φ.Π.Α. και λοιπές κρατήσεις

106

6.000,00€

107

9.000,00€

108

2.000,00€

109

2.000,00€

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», το οποίο περιλαμβάνει: α. οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με διευκρινίσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και β. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.