Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕ.ΜΕ.Α. διαφόρων ειδικοτήτων 13/7/2021

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης).

 

 1. GIS Development

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο και εμπειρία developer Web-based GIS  εφαρμογών με τεχνολογίες  ArcGIS, Python, Javascript, Java, Geo-JSON, XML και SQL.  Επιθυμητή η γνώση σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, η κατασκευή GUI και η υποστήριξη λειτουργίας εφαρμογών GIS.  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

 

 1. ELSI (Ethical, Legal, Societal Issues)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Νομικοί) με μεταπτυχιακό τίτλο Διεθνών/Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή με εμπειρία σε θέματα κανονισμών ΕΕ και προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Επιθυμητή  η προηγούμενη εμπειρία σε θέματα νομικής διαχείρισης ή/και συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, όπως επίσης και η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και κειμένων νομικού-τεχνικού  περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα. 

 

 1. ICT ( ΤΠΕ)

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Μηχανικοί Η/Υ με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο σε τεχνολογίες πληροφορικής και ειδικότερα σε τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ),  Ανάλυση βίντεο (Video analytics), διαχείριση και επεξεργασία Μεγάλων δεδομένων (big data), και μηχανικής όρασης (computer vision).  Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  και συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies θα συνεκτιμηθεί.  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

 

 1. BES (Border Security)

Μηχανικοί ΑΕΙ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού με εξειδίκευση σε θέματα Video analytics, Ραδιο-Tηλεπικοινωνιών και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (C4I & Monitoring Systems) στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας.  Επιθυμητή η συνεργασία και με επαγγελματίες του χώρου με αντίστοιχα προσόντα και υπηρεσιακή και επαγγελματική εμπειρία.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  συμμετοχής σε έργα  Η2020 στην περιοχή Secure Societies και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

 

 1. CIP (Προστασία κρίσιμων υποδομών)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της Φυσικής Ασφάλειας και στην προστασία των κρίσιμων υποδομών δικτύων πληροφορικής.  Θα συνεκτιμηθεί  προηγούμενη συμμετοχή  σε έργα Η2020 Secure  Societies για θέματα εκτίμησης κινδύνου, ανάλυσης τρωτότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας.  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

 

 1. DRS (Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού με εξειδίκευση σε θέματα υδρομετεωρολογικών και γεωλογικών κινδύνων.  Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά έργα Η2020  Secure  Societies.  Απαραίτητη η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

 

 1. Web (Web development)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πληροφορική) με γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών με τεχνολογίες  ΡΗΡ, Html, Css, Javascript, Java, JSON,notejs, .net, mySQL και SQLServer.  Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας web εφαρμογών.  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. 

 

 1. UAS (Drones)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο και εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAS), της ενσωμάτωσης ωφέλιμων φορτίων (payloads) και ενοποίησης με εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών/δεδομένων.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη συμμετοχή σε έργα Η2020 Secure Societies και ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων και προτάσεων ερευνητικών έργων στην αγγλική γλώσσα

 

 1. STANDARDS (Standardization)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές.  Επιθυμητή η εμπειρία στον τομέα της προτυποποίησης και της διαμόρφωσης βέλτιστων διαδικαστικών πρακτικών.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και η ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων και προτάσεων ερευνητικών έργων καθώς και τυχόν δημοσιεύσεις.  Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής και επιθυμητή η γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, η μία από τις τρεις σε άριστο και η δεύτερη σε καλό επίπεδο.

 

 1. CYBERX (Κυβερνοασκήσεις)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής και ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.  Απαραίτητη η γνώση στη δημιουργία τεχνικών επεισοδίων και ανάπτυξης υποδομής δοκιμών στα πλαίσια ασκήσεων κυβερνοασφάλειας.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία από τη συμμετοχή σε αντίστοιχες κυβερνοασκήσεις.  Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, τεχνικών παραδοτέων στην αγγλική γλώσσα.

 

 1. Financial Analyst

Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία Διεθνούς Χρηματοδοτικής/Οικονομικής Ανάλυσης.   Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων σε αυτήν καθώς και πολύ καλή γνώση χρήσης των εργαλείων του MS Office.

 

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των ανωτέρω στοιχείων (αίτηση και cv) ορίζεται η Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Τα  στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea-research.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.