«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποσυστήματος ανίχνευσης προσομοιωμένου ραδιολογικού παράγοντα στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»,(CPV:38430000-8).

 1. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υποσυστήματος ανίχνευσης προσομοιωμένου ραδιολογικού παράγοντα με απευθείας ανάθεση σε ημεδαπή επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο.
 1. Πιο αναλυτικά, η πρόσκληση,  περιλαμβάνει την προμήθεια του ακόλουθου είδους με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι:

Περιγραφή

Ανώτατη Εκτιμώμενη Αξία σε (€) με ΦΠΑ

Υποσύστημα ανίχνευσης προσομοιωμένου ραδιολογικού παράγοντα

CPV: 38430000-8

35.000,00€

Σύνολο

35.000,00€

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προβλεπόμενου παρακρατηθέντα φόρου και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
 2. Η παράδοση της προμήθειας του θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής,
 3. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.
 4. Τα σχετικά υποσυστήματα θα αξιολογηθούν από τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδος και το συντονιστή της δράσης κατόπιν σχετικής επίδειξης και δοκιμαστικής λειτουργίας των δυνατοτήτων τους βάσει των σχετικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.
 5. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει τιμής, των υποσυστημάτων που θα κριθούν κατάλληλα βάσει της ανωτέρω αξιολόγησης.
 6. Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, με υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων
 7. Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα,.
 8. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 09-06-2022 και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cbrn-e.gr
 9. Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
 10. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
 11. Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cbrn-e.gr .
 12. Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://cbrn-e.gr/
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.