Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier Services)

Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2020

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier Services) με ανάθεση σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, η παροχή υπηρεσιών  αφορά την ταχυδρομική αποστολή 400 εγχειριδίων σε δεκαοκτώ (18) περιοχές της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στις πόλεις Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Κω, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Ρόδο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Λάρισα, Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Ελαιώνα, Μαλανδρίνο, Οινόη και Αθήνα. Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει την παραλαβή των εγχειριδίων από το ΚΕ.ΜΕ.Α., την φακελλοποίηση – γραμματοσήμανση και αποστολή των ως άνω εγχειριδίων με δυνατότητα εντοπισμού της πορείας τους  (Track & Trace) από την αποστολή μέχρι την παραλαβή. Η διαδικασία αποστολής των εγχειριδίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και την 24/12/2020.

Αναλυτικά ο αριθμός των εγχειριδίων και των αποδεκτών ανά περιοχή εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ  

ΦΟΡΕΙΣ/ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

ΧΑΝΙΑ         

18 

9

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

16 

8

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

28 

14

ΚΩ 

14 

7

ΛΑΡΙΣΑ 

16 

8

ΛΕΡΟΣ 

10 

ΡΟΔΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

14 

7

ΠΑΤΡΑ 

18 

9

ΣΑΜΟΣ 

10 

ΧΙΟΣ 

12 

ΑΤΤΙΚΗ 

222 

111

ΚΟΡΙΝΘΟ 

2

ΧΑΛΚΙΔΑ 

2

ΕΛΑΙΩΝΑ 

3

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ 

1

ΟΙΝΟΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

400 

200

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται, κατά ανώτατο ποσό, σε δύο χιλιάδες  ευρώ (€2.000) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Οι προσφορές που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές.

Κατά την ανάθεση των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, και β) Ασφαλιστική Ενημερότητα

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: radicalisaction@kemea-research.gr  επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το έντυπο δήλωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι, η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Για πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  210-7710805 (εσωτ. 318 και 319).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.