Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εστίασης

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) σε εκπαιδευτική Άσκηση, διάρκειας μίας (1) ημέρας (8 ώρες), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΕ.ΜΕ.Α. (Δ-νση: Λ. Μεσογείων 96, 11527, Αθήνα), κατά μήνα Φεβρουάριο 2020. Η προμήθεια θα διενεργηθεί, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών, κατόπιν σύμβασης, σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

 

Πιο αναλυτικά, η προμήθεια αφορά τις παρακάτω, ποσότητες, είδη και υπηρεσίες εστίασης (catering):

  • Εστίαση εκατό (100) ατόμων
  • Τρία (3) διαλείμματα με προφορά Καφέ Φίλτρου, Τσάι, Συνοδευτικών ειδών (κρουασάν, κουλούρια, κέικ κλπ), Χυμών, Εμφιαλωμένου Νερού.
  • Ένα (1) διάλειμμα Μικρογεύματος με προσφορά Αλμυρών (σαλάτες, ορεκτικά, κρέατα, συνοδευτικά) και Γλυκών ειδών, Αναψυκτικών, Εμφιαλωμένου Νερού.
  • Εξοπλισμός εστίασης (catering) με διάθεση τραπεζιών, καθισμάτων, τραπεζομάντιλων κλπ
  • Υπηρεσίες προετοιμασίας, άμεσης και συνεχούς εξυπηρέτησης

Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται, κατά ανώτερα ποσά, σε €35,00 για κάθε άτομο ή συνολικά σε €3.500 για τα 100 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και λοιπών κρατήσεων.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες.

Η παραλαβή των υπηρεσιών εστίασης θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται το επισυναπτόμενο Έντυπο Προσφοράς.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα, και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: radicalisaction@kemea-research.gr

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2107710805 (εσωτερ. 318 και 319).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.