Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Σχεδίαση και Εκτύπωση Φυλλαδίων και Αφισών Δημοσιότητας

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Σχεδίασης και Εκτύπωσης Φυλλαδίων και Αφισών Δημοσιότητας που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα της Δράσης, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, η προμήθεια αφορά τα παρακάτω υλικά, ποσότητες και ποσά:

  1. Σχεδίαση και Εκτύπωση επτακοσίων (700) έγχρωμων φυλλαδίων μεγέθους Α4, με ανώτερο κόστος ανά φυλλάδιο τα 2,5 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 750€ (700 Φυλλάδια Χ 2,5€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  1. Σχεδίαση και Εκτύπωση σαράντα (40) έγχρωμων αφισών μεγέθους Α1, με ανώτερο κόστος ανά αφίσα τα 6,25 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 250€ (40 Αφίσες Χ 6,25€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., με εκτίμηση της προσφερόμενης τιμής, σε συνδυασμό με τα ποιοτικά – τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται το επισυναπτόμενο Έντυπο Προσφοράς.

Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα, και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: radicalisaction@kemea-research.gr  

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  210-7710805 (εσωτ. 318 και 319).

 

 

 eu

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

 op

 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.