ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών – Γραφικής ύλης που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα της Δράσης, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

 

Πιο αναλυτικά, η προμήθεια αφορά τα παρακάτω υλικά, ποσότητες και ποσά:

  1. Εκατό (100) κιβώτια (των πέντε (5) πακέτων ανά κιβώτιο και 500 φύλλων ανά πακέτο) χαρτί Α4, βάρους 80γραμ., χρώματος λευκό, με ανώτερο κόστος ανά κιβώτιο 13,80€, συνολικού προϋπολογισμού 1.380€ (13,80€Χ100κιβώτια), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  2. Οκτακόσια (800) στυλό, χρώματος μπλε, με κουμπί, με ανώτερο κόστος ανά στυλό 0,625€, συνολικού προϋπολογισμού 500€ (0,625€Χ800στυλό), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  3. Οκτακόσια (800) μπλοκ Α5 (ριγέ), χρώματος λευκό, με ανώτερο κόστος ανά μπλοκ 0,625€, συνολικού προϋπολογισμού 500€ (0.625€Χ800μπλοκ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (€2.380), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., με εκτίμηση της προσφερόμενης τιμής, σε συνδυασμό με τα ποιοτικά – τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται το επισυναπτόμενο Έντυπο Προσφοράς.

Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα, και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 24:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: v.roussakis@kemea-research.gr  

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2107710805 (εσωτ. 311 και 318).

 

 

 eu

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

 

 op

 

 Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.