ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) σε δέκα (10) εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας πέντε (5) ημερών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΚΕ.ΜΕ.Α., κατά το διάστημα από Φεβρουάριο 2019 έως και Σεπτέμβριο 2019. Η προμήθεια θα διενεργηθεί, με ανάθεση παροχής υπηρεσιών, κατόπιν σύμβασης, σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, η προμήθεια αφορά τα παρακάτω άτομα, μερίδες σίτισης, προσφερόμενα είδη:

  • Διακόσια πενήντα έξι (256) άτομα
  • Πέντε (5) ημέρες εστίασης ανά άτομο
  • Δύο (2) διαλείμματα ανά ημέρα
  • Προσφορά Καφέ Φίλτρου, Χυμών, Αναψυκτικών, Εμφιαλωμένου Νερό, Συνοδευτικά Καφέ, Σάντουιτς.

Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται, κατά ανώτερα ποσά, σε €22,46 για κάθε άτομο (για 5 ημέρες εστίασης) ή συνολικά σε €5.750 για τα 256 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και λοιπών κρατήσεων.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων ειδών.

Η παραλαβή των υπηρεσιών εστίασης θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται το παρόν Έντυπο Προσφοράς.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα, και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 24:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: v.roussakis@kemea-research.gr  

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2107710805 (εσωτερ. 311 και 318).

 

 

 eu

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

 

 op

 

 Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.