Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών έργου πρασίνου στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε».

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», η οποία περιλαμβάνει αρχικά τη Δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Έργο I) στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής και στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έργο II), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών έργων πρασίνου σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

Η Δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου στους εξωτερικούς χώρους των κοιτώνων διαμονής και στον υπαίθριο χώρο εκπαίδευσης, συνολικού εμβαδού 600 m2 και ειδικότερα: εργασίες αποψίλωσης, απομάκρυνση βλάστησης, φύτεμα νέας βλάστησης, καλλωπισμός, διαμόρφωση και τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ύψος των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου 2019ΣΕ75020003 του Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε» και υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες κρατήσεις και ειδικότερα, κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσης, σε ποσοστό 0,1347% συνολικά (0,07% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 3% Χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του Χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου) και (0,06% υπέρ Ε.Α.Π.Π., 3% Χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του Χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου). Επίσης, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις φόρος εισοδήματος, επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α, στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και την 31-07-2020.

Η παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρασχεθέντων υπηρεσιών και την αντίστοιχη τιμολόγηση αυτών.

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι:

α) Φορολογική Ενημερότητα (ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ -ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-),

β) Ασφαλιστική Ενημερότητα και

γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως μέχρι την Παρασκευή 12-07-2019 και ώρα 24:00, υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: d.fotou@kemea-research.gr, τα επισυναπτόμενα:

α) Έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα πρέπει: i) να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου (Επωνυμία, Διακριτός Τίτλος, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ), ii) να είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου και iii) να αναγράφει το καθαρό ποσό της προσφοράς και το αντίστοιχο ποσό με Φ.Π.Α.

β)Έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  

Επισημαίνεται ότι: α) η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και β) το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  210-7710805 (εσωτ. 337).

 

 

 

 

eu

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

op 

 Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ ́ αριθμ 2019ΣΕ75020003 Έργου της ΣΑΕ 750/2  με τίτλο: ««Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε»

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.