Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση εγχειριδίων

 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Εκτύπωσης Εγχειριδίων, με ανάθεση σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

 

Πιο αναλυτικά, η προμήθεια αφορά την εκτύπωση δύο εγχειριδίων, το καθένα εκ των οποίων πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές και υπηρεσίες:

  1. Αριθμός Αντιτύπων έκαστου εγχειριδίου: 400 (800 αντίτυπα για τα δύο εγχειρίδια)
  2. Αριθμός σελίδων έκαστου αντιτύπου: 100 σελίδες
  3. Μέγεθος Σελίδας: Α5
  4. Χαρτί σώματος: 90gr
  5. Χαρτί εξωφύλλου: velvet 200gr
  6. Τύπος εκτύπωσης στο σώμα: 4/4 col
  7. Τύπος εκτύπωσης στο εξώφυλλο/οπισθόφυλλο: 4/0 col
  8. Υπηρεσίες σχεδίασης εξωφύλλου και οπισθόφυλλου.
  1. Υπηρεσίες παραμετροποίησης/μορφοποίησης από αρχείο word ή pdf σε εκτυπώσιμη μορφή εγχειριδίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για τα συνολικά 800 αντίτυπα των δύο εγχειριδίων ανέρχεται, κατά ανώτατο ποσό, σε πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€5.300) ή (€6,625 ανά αντίτυπο) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Οι προσφορές που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές.

Ο ανάδοχος θα υπογράψει σχετική Σύμβαση με το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως υποβάλλεται το επισυναπτόμενο Έντυπο Προσφοράς.

Κατά την ανάθεση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα, και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 23:59, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: radicalisaction@kemea-research.gr  

Επισημαίνεται ότι, η εκπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  210-7710805 (εσωτερ. 318 και 319).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.