Πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : «Παραγωγή Οπτικοακουστικού Εκπαιδευτικού Υλικού Προσομοίωσης για τις Ανάγκες Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Επαγγελματιών στον Τομέα της Ασφάλειας »

 

Το οπτικοακουστικό υλικό (το κάθε βίντεο διάρκειας σαράντα (40) έως σαράντα πέντε (45) λεπτών περίπου) θα είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Τα εννέα (9) εκπαιδευτικά βίντεο περιλαμβάνουν επιλεγμένες περιπτώσεις προσομοίωσης ισάριθμων εννέα (9) σεναρίων για την πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας (ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, διαχείριση συμβάντων κλπ) που υλοποιεί το ΚΕ.ΜΕ.Α. Τα σενάρια καλύπτουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα/θεματικές ενότητες και το κάθε ένα (σενάριο) περιέχει περιγραφικά στοιχεία τόπου και χρόνου των γεγονότων και των υποθέσεων (συμβάντων), διαλόγους «ελεγχόμενων παικτών», εναλλαγή ρόλων, διαφορετικές εκδοχές απόκρισης, που υπηρετούν τους εκπαιδευτικούς στόχους της κάθε θεματικής ενότητας. Η μετατροπή του σεναρίου σε βίντεο απαιτεί σκηνοθεσία, συμμετοχή ελεγχομένων παικτών και γυρίσματα σε φυσικούς χώρους, με διαδοχή και εξέλιξη δράσεων, έτσι ώστε να δημιουργείται «εικονική πραγματικότητα» και περιβάλλον προσομοίωσης κατάλληλο για την πρακτικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η παραγωγή των βίντεο ορίζεται ως άνω να γίνεται τμηματικά. Αντίστοιχα τμηματικά διατίθενται, με μέριμνα του ΚΕ.ΜΕ.Α (Συντονιστή Έργου – Ομάδα σεναριογραφίας και παραλαβής του οπτικοακουστικού υλικού), τα σενάρια στον ανάδοχο για την παραγωγή του επόμενου βίντεο κ.ο.κ. έως τη συνολική ολοκλήρωση του έργου. Αντίστοιχα της παράδοσης, κινείται και η διαδικασία εξόφλησης πληρωμής του κάθε βίντεο, η τιμή του οποίου, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ορίζεται ισόποσα, διαιρουμένου του ποσού της επιλεγείσας προσφοράς αναδόχου με τα προς παραγωγή εννέα (9) βίντεο. Τα σενάρια, κατά περίπτωση, εκτός της αφήγησης και της μουσικής υπόκρουσης δυνατόν να έχουν διαφορετική δομή και μεθοδολογία ως προς την ροή και την κατάτμηση σε φάσεις – επεισόδια, με εμβόλιμες πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους. Τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά θα προσδιοριστούν έπειτα από συνεργασία του ΚΕ.ΜΕ.Α με τον ανάδοχο, χωριστά ανά σενάριο – βίντεο παραγωγής.

Η ανάθεση κατόπιν αξιολόγησης προσφορών (εκτίμηση προσφερόμενης τιμής, σε συνδυασμό με ποιοτικά – τεχνικά χαρακτηριστικά) θα γίνει βάσει σχετικής σύμβασης έργου, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται και θα ελέγχεται το τελικό προϊόν (ανά βίντεο) με ποιοτικά – εκπαιδευτικά και τεχνολογικά κριτήρια, από το ΚΕ.ΜΕ.Α., και μετά από δοκιμαστική προβολή ενώπιον της αρμόδιας Ομάδας αξιολόγησης – παραλαβής. Ειδικότερα οι υπηρεσίες παραγωγής θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατ ‘ ελάχιστο τα ακόλουθα ποιοτικά – τεχνικά χαρακτηριστικά – πέραν της χρονικής διάρκειας – έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τους εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε σεναρίου:

* Οπτικοακουστικό υλικό συνολικής διάρκειας 40-45 λεπτών (το κάθε βίντεο).

* Πρωτότυπη σύνθεση μουσικής, ο δημιουργός να κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα.

* Sampling για προσομοίωση ήχου που αφορούν το σενάριο.

* Ελληνικά δελτία ειδήσεων, chroma keying, με intro in/intro out, παρουσιαστή, φάσες, πλάνα, Full HD.

* Ξενόγλωσσα δελτία ειδήσεων, chroma keying, με intro in/intro out, παρουσιαστή, φάσες, πλάνα, Full HD.

* Σκηνοθεσία ρόλων κομπάρσων (με συμμετοχή ελεγχόμενων παικτών), βάσει σεναρίου.

* Φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως θα απαιτηθεί.

* Εσωτερική και εξωτερική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση χώρων και προσομοιωμένων συμβάντων, με διαφορετικές γωνίες λήψης και καθαρό ήχο σε σημεία που υπάρχουν διάλογοι, Full HD. Οι άδειες βιντεοσκόπησης – λήψεων σε χώρους – υποδομές, π.χ. Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ή Ενέργειας ή εγκαταστάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.α. εξασφαλίζονται με μέριμνα του αναδόχου.

* Οπτικά εφέ προσομοίωσης ατυχημάτων και άλλων συμβάντων.

* Σπικάζ σε ηχομονωμένο studio, για την αφήγηση του σεναρίου.

* Κάρτες, χρήση photoshop.

* Μοντάζ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ενώσεις τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της εργασίας και πιο συγκεκριμένα:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών

που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα περιέχει:

1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών, του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και με δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου.

2. Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών µε τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν.

B. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

• δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης και η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο:

• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:

• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.

• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.

• Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.).

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εμπειρίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην υλοποίηση σχετικών δράσεων.

7. Φορολογική Ενημερότητα.

8. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης.

Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών.

Οι τιµές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν έως 3 Μαϊου 2017, ώρα 13:00 τις προσφορές τους στο e-mail : z.skrempou@kemea.gr.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 7710805 εσωτ.407 με την κ. Σκρέμπου Ζαφειρία τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και κατά τις ώρες 11:00-13:00.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.