Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων κατάρτισης (αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) για τη σύναψη συμφωνητικών συνεργασίας

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»”.

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), διενεργούν τις  εξετάσεις πιστοποίησης της επάρκειας των αποφοίτων του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο (ΦΕΚ 4491/B’/25.08.2022).

Περισσότερα, για το «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, μπορείτε να αναζητήσετε πατώντας εδώ.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις παραπάνω εξετάσεις, είναι απαραίτητη η επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. διάρκειας 105 ωρών με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το παραπάνω πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου, θα υλοποιείται από αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ.Δ.Β.Μ., κατόπιν υπογραφής σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας μαζί τους.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης (Κ.Δ.Β.Μ.), που επιθυμούν να υλοποιήσουν το εν λόγω πρόγραμμα, να αποστείλουν στο ΚΕ.ΜΕ.Α. MONO μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: domes@kemea-research.gr, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Επισυναπτόμενη αίτηση συνεργασίας. (Πατήστε εδώ)
 2. Αντίγραφο της χορηγηθείσας άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης εκδοθείσας από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (σύμφωνα με το ν. 4763/2020).
 3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ από την αρμόδια Αρχή.
 4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
 5. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου (Φ.Ε.Κ. με το καταστατικό της εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας, στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων ή των ενώσεων νομικών προσώπων σε περίπτωση ένωσης). Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται η έναρξη και ενδεχόμενες μεταβολές αυτής από την αρμόδια Αρχή.
 6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ.1 του ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά αποκλειστικά τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ότι ο φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε διατάξεις νόμου.
 8. Για τους εκπαιδευτές που θα υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα χρειαστούν τα παρακάτω έγγραφα:
  1. Βιογραφικό σημείωμα του κάθε εκπαιδευτή,
  2. Υπεύθυνη δήλωση του κάθε εκπαιδευτή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι τα στοιχεία στο υποβληθέν βιογραφικό του είναι αληθή και ότι σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης, θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα κατάρτισης του «Διακριτικός τίτλος φορέα», και
  3.  Αντίγραφο της Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή επιμορφωμένοι από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το επίπεδο σπουδών που πρέπει ενδεικτικά να έχει ο κάθε εκπαιδευτής, ανά θεματική ενότητα, μπορείτε να το αναζητήσετε εδώ.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει επιβληθεί στον φορέα η ποινή του αποκλεισμού, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016, ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο φορέας αποδέχεται το σύνολο των όρων συνεργασίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Η αίτηση θεωρείται πλήρης όταν περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
  2. Το ΚΕ.ΜΕ.Α διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία κατά περίπτωση.
  3. Σε περίπτωση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α., αυτό θα έχει ισχύ έως 29/09/2023.
  4. Οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που γίνεται από το ΚΕ.ΜΕ.Α στο πλαίσιο του παρόντος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος είναι διαθέσιμη η εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@kemea-research.gr

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας μας καθώς και την έναρξη των τμημάτων κατάρτισης θα ενημερωθείτε σχετικά.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.