Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργατών Εξετάσεων Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015

Το ΚΕΜΕΑ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστών Πρακτικού Μέρους, οι οποίοι ύστερα από διαδικασία επιμόρφωσης θα εγγραφούν στα Σώματα Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστών Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της Ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», για τις εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση πενήντα (50) επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και πενήντα (50) εξεταστών Πρακτικού Μέρους  για την Αθήνατριάντα (30) επιτηρητών  Θεωρητικού Μέρους και τριάντα (30) εξεταστών Πρακτικού Μέρους για τη Θεσσαλονίκη, είκοσι (20) επιτηρητών  Θεωρητικού Μέρους και είκοσι (20) εξεταστών Πρακτικού Μέρους για τη Κρήτη. 
Όσοι/όσες ολοκληρώνουν το πρόγραμμα θα αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις/δεξιότητες και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως Επιτηρητές Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστές Πρακτικού μέρους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίες διοργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές από:

– Εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων ή εκπαιδευτές σε σχολές στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία.

– Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία και με σπουδές στους κάτωθι τομείς:
Νομική
Κοινωνιολογία
Εγκληματολογία
Ψυχολογία

Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σχετικοί με τα εξεταζόμενα αντικείμενα είναι επιθυμητά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση και ανακοίνωση των ονομάτων των προσώπων που επιλέχθηκαν.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του ΚΕ.ΜΕ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μαζί με την αίτηση συμμετοχής:

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
– Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ).
– Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (email: kemea@kemea.gr, μέχρι και τις 31/10/2015 και ώρα 12.00.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.