Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργατών Εξετάσεων Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση πενήντα (50) επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και εκατόν πενήντα (150) εξεταστών Πρακτικού Μέρους για την Αθήνα, πενήντα (50) επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και τριάντα (30) εξεταστών Πρακτικού Μέρους για τη Θεσσαλονίκη, πενήντα (50) επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και πενήντα (50) εξεταστών Πρακτικού Μέρους για τη Κρήτη. Όσοι/όσες ολοκληρώνουν το πρόγραμμα θα αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις/δεξιότητες και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως Επιτηρητές Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστές Πρακτικού μέρους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίες διοργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές από:


– Εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων ή εκπαιδευτές σε σχολές στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία.

– Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία και με σπουδές στους κάτωθι τομείς:

Νομική
Κοινωνιολογία
Εγκληματολογία
Ψυχολογία

Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σχετικοί με τα εξεταζόμενα αντικείμενα είναι επιθυμητά.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση και ανακοίνωση των ονομάτων των προσώπων που επιλέχθηκαν.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μαζί με την αίτηση συμμετοχής και τη δήλωση ατομικών στοιχείων:
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
– Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ).
– Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
– Ευδιάκριτο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (email: kemea@kemea.gr), μέχρι και τις 20/12/2016 και ώρα 17:00 με την ένδειξη «Συνεργάτης Εξετάσεων Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

 

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Δήλωση ατομικών στοιχείων

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.