Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργατών Εξετάσεων Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας 2014 – Έληξε

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

Το ΚΕΜΕΑ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενενήντα (90) συνεργατών Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστών Πρακτικού Μέρους, οι οποίοι ύστερα από διαδικασία επιμόρφωσης θα εγγραφούν στα Σώματα Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστών Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της Ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», για τις εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄/17.05.2010 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β/606/05.03.2012) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄ από 17.05.2010 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008”.

2. Την υπ’ αριθμ. Β/14135/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 2160 Β΄) «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».


3. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/20007 Απόφαση της 37ης/19.10.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 2899 Β΄) «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. Β/14135/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/1992» όπως τροποποιήθηκε με την Β/21678 Απόφαση της 41ης/15.11.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 25 Β΄) «Tροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΠ/20007/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: “Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. Β/14135/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/1992”» και ισχύει.


4. Την υπ΄αριθ. Β/21678 από 15.11.1012 απόφαση της 41/15.11.2012 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ (ΦΕΚ Β΄ 25/10.01.2013) «τροποποίηση της υπ΄αριθ. ΓΠ/20007/2012 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ με θέμα «αντικατάσταση της υπ΄αριθ. Β/14135/2012 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ «έγκριση του κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009/1992».


5. Την υπ΄αριθ. 5/13.03.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ (221/13.03.2014 Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΜΕΑ) που αφορά στη διεύρυνση του Μητρώου Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστών Πρακτικού Μέρους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης της ειδικότητας «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας»

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενενήντα (90) συνεργατών Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστών Πρακτικού Μέρους, οι οποίοι ύστερα από διαδικασία επιμόρφωσης θα εγγραφούν στα Σώματα Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστών Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της Ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», για τις εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη.

 

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση δέκα (10) επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και πενήντα (50) εξεταστών Πρακτικού Μέρους για την Αθήνα, και τριάντα (30) εξεταστών Πρακτικού Μέρους για τη Θεσσαλονίκη. 
Όσοι/όσες ολοκληρώνουν το πρόγραμμα θα αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις/δεξιότητες και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως Επιτηρητές Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστές Πρακτικού μέρους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίες διοργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές από:


– Εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων ή εκπαιδευτές σε σχολές στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου.


– Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον πενταετή (5ετή) επαγγελματική εμπειρία, με καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου και με σπουδές στους κάτωθι τομείς:

Νομική

Κοινωνιολογία

Εγκληματολογία

Ψυχολογία
Ιατρική
/ Νοσηλευτική και συναφείς ειδικότητες

Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σχετικοί με τα εξεταζόμενα αντικείμενα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση και ανακοίνωση των ονομάτων των προσώπων που επιλέχθηκαν.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, καθώς το ΚΕΜΕΑ χρηματοδοτεί από ιδίους πόρους την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση συμμετοχής:

–    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

–    Επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ).

–    Επικυρωμένα αντίγραφα Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.


Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ, μέχρι και τις 31.03.2014 και ώρα 12.00.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.