ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ανακατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των εσωτερικών διαδρόμων, στον ισόγειο χώρο κτιρίου του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα

Οι εργασίες στο σύνολό τους θα πρέπεινα έχουν ολοκληρωθεί εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την έναρξή τους.  

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του προσφορά.

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες, περιγράφονται και προδιαγράφονται στο«Φύλλο Τεχνικών Εργασιών και Οικονομικής Προσφοράς», το οποίο μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνσηkemea@kemea.grκαιpip.petroulias@kemea.grτο αργότερο μέχρι το Σάββατο 02 Απριλίου 2016 συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

•Τίτλος Μηνύματος:«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εσωτερικών διαδρόμων στον ισόγειο χώρο κτιρίου του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα.

 

• Επωνυμία

• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

• Δραστηριότητα Εταιρείας

• Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

• Τηλέφωνα επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό)

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν το συμπληρωμένο «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Οικονομικής Προσφοράς», στο οποίο θα αποτυπώνεται η προσφορά για τις εργασίες στην ηλεκτρονική διεύθυνσηkemea@kemea.grκαι pip.petroulias@kemea.grτο αργότερο μέχρι την Πέμπτη 07 Απριλίου 2016.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν.

Οι εργασίες θα πρέπει να πληρούν τις  προδιαγραφές του εντύπου περιγραφής εργασιών και απαιτήσεων.

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τηλέφωνο 210 7710805 εσωτ. 346 (υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Πετρούλιας) σχετικά με το έργο«Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εσωτερικών διαδρόμων σε ισόγειο χώρο κτιρίου του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα.»

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.