ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών της συγγραφικής ομάδας απαιτείται να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

(Α) Υποχρεωτικά

1. Κατά προτεραιότητα, κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σε πεδία συναφή με ένα ή περισσότερα από τα επί μέρους αντικείμενα της Δράσης.

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πεδία εμπίπτοντα στο γενικό και τα ειδικότερα αντικείμενα της Δράσης.

(Β) Προαιρετικά (συνεκτιμώμενα)

  • Αποδεδειγμένη προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά/επιστημονικά έργα, στη σύνταξη εργασιών ή/και διατριβών, σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά κέντρα, σε πεδία συναφή με ένα ή περισσότερα από τα επί μέρους αντικείμενα της Δράσης.
  • Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, σε πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε συγγενή με το αντικείμενο της δράσης πεδία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν:

 

1. Αίτηση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα(έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από αντίγραφα των βασικών δημοσιεύσεων.

3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κ.λπ.) και προϋπηρεσίας

 

έως και 1 Ιουλίου 2016  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemea@kemea.gr. Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των επιστημονικών δημοσιεύσεων μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα ΡΑΒΒΑ Νεκταρία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 319).

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 318).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.