ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ

 

Ο Συντονιστής του έργου (projectmanager) απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα:

 

(Α) Υποχρεωτικά

 

 • Κατοχή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες.
 • Τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή/και έρευνας, στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα, κατά την τελευταία δεκαετία.
 • Τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στον ιδιωτικό ή/και στον δημόσιο τομέα, σε οποιοδήποτε πεδίο, κατά την τελευταία δεκαετία.
 • Ελληνική ως μητρική γλώσσα.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου 13 του Ν.3149/2003).

 

(Β) Προαιρετικά (συνεκτιμώμενα)

 

 • Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διοίκηση έργων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά προτίμηση και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Ερευνητική, μελετητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα σε συναφή με τη δράση πεδία.
 • Ερευνητική, μελετητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα σε συναφή με την εκπαίδευση και κατάρτιση πεδία.
 • Διεύθυνση ερευνητικών μονάδων ή/και ερευνητικής δραστηριότητας (π.χ. εποπτεία πτυχιακών, μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών ερευνών) στις ανθρωπιστικές ή/και κοινωνικές επιστήμες.
 • Αποδεδειγμένη παθητική ή ενεργητική γνώση άλλων γλωσσών, πλην της Ελληνικής, της Αγγλικής και Γαλλικής.
 • Χρηστική γνώση βασικών πληροφοριακών εργαλείων (εφαρμογών γραφείου, π.χ. MicrosoftOffice, LibreOffice και Διαδικτύου) και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργου (π.χ. MicrosoftProject).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν:

 

1. Αίτηση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.

 

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα(έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από αντίγραφα των βασικών δημοσιεύσεων.

 

3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κ.λπ.) και προϋπηρεσίας.

 

έως και 1 Ιουλίου 2016 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemea@kemea.gr. Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των επιστημονικών δημοσιεύσεων μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα ΡΑΒΒΑ Νεκταρία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 319).

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 318). Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.