Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύσταση Σωμάτων Επιτηρητών και Αξιολογητών για τις Εξετάσεις του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Έληξε)

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄/17.05.2010 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β/606/05.03.2012) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄ από 17.05.2010 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008”.
2. Τις διατάξεις του Ν.3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 4 του Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
3. Το Κανονιστικό Πλαίσιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β/2160/18.07.2012.

απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εικοσιπέντε (25) συνεργατών επιτηρητών και αξιολογητών γραπτών δοκιμίων, οι οποίοι ύστερα από διαδικασία επιμόρφωσης θα εγγραφούν στα Σώματα Επιτηρητών και Αξιολογητών Εξετάσεων για την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.
 
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος προγράμματος είναι η επιμόρφωση εικοσιπέντε (25) επιτηρητών εξετάσεων και αξιολογητών γραπτών δοκιμίων. Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να επαναληφθεί ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων. Όσοι/όσες ολοκληρώνουν το πρόγραμμα θα αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις/δεξιότητες και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως επιτηρητές και αξιολογητές στις εξεταστικές διαδικασίες για την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι οποίες διοργανώνονται από το ΚΕΜΕΑ σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Την συνολική διεύθυνση και επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Διευθυντής του ΚΕΜΕΑ Βασίλειος Γκρίζης και την επιστημονική επίβλεψη ο Σπυρίδων Κοψιδάς, Μέλος Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές από:

– Εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων ή εκπαιδευτές σε σχολές στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 5-ετη προϋπηρεσία και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου.
– Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον πενταετή (5ετή) επαγγελματική εμπειρία, με καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου και με σπουδές στους κάτωθι τομείς:

1. Νομική
2. Κοινωνιολογία
3. Εγκληματολογία
4. Ψυχολογία
5. Ιατρική
6. Νοσηλευτική και συναφείς ειδικότητες

Προηγούμενη σχετική εμπειρία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση και ανακοίνωση των ονομάτων των προσώπων που επιλέχθηκαν.
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, καθώς το ΚΕΜΕΑ χρηματοδοτεί από ιδίους πόρους την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση συμμετοχής:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ)
3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΜΕΑ μέχρι και 24/09/2012 και ώρα 12.00. Η διεύθυνση του ΚΕΜΕΑ είναι:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Π.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4
TK 101 77 – ΑΘΗΝΑ

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.