ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών, μέσω απευθείας ανάθεσης, στις εισόδους των εγκαταστάσεων του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα.

 

1. Α’ Είσοδος: Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων εναέριων συρόμενων αντικριστών μεταλλικών θυρών, με ενδιάμεσο σταθερό τμήμα στο μέσο του ανοίγματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την σταθερότητα των θυρών σε κλειστή θέση.

Επίσης περιλαμβάνονται: η τοποθέτηση δύο (2) σταθερών μεταλλικών τμημάτων εκατέρωθεν των εναέριων μεταλλικών θυρών, η τοποθέτηση δύο (2) σταθερών μεταλλικών υποστυλωμάτων, η κατασκευή ανθρωποθυρίδας και η τοποθέτηση περίφραξης από συρματόπλεγμα.

2. Β΄ Είσοδος: Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) μονόφυλλης εναέριας μεταλλικής θύρας και μίας (1) μονόφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας, με εκατέρωθεν σταθερά τμήματα. Η λειτουργία των θυρών της Β’ Εισόδου θα γίνεται χειροκίνητα, πλην όμως η κατασκευή τους θα επιδέχεται την μελλοντική αυτοματοποίηση τους.

Επίσης περιλαμβάνονται: η τοποθέτηση δύο (2) σταθερών μεταλλικών τμημάτων εκατέρωθεν του ανοίγματος των θυρών, η τοποθέτηση ενός (1) σταθερού μεταλλικού υποστυλώματος και η τοποθέτηση περίφραξης από συρματόπλεγμα.

Παρατήρηση: Όλες οι θύρες και τα σταθερά σημεία θα γαλβανιστούν «εν θερμώ», αντί βαφής.

Η τοποθέτηση των μεταλλικών θυρών θα πρέπεινα έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η χαμηλότερη τιμή και η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο.

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων που αφορούν στα μηχανικά μέρη, θα πρέπει να πληρούν τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο ετών.

Η προμήθεια και τοποθέτηση, οι τεχνικές προδιαγραφές και η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, περιγράφονται και προδιαγράφονται στο«Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Οικονομικής Προσφοράς», το οποίο μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνσηkemea@kemea.grκαιpip.petroulias@kemea.grτο αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00’, συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

• Τίτλος Μηνύματος:«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών, μέσω απευθείας ανάθεσης, στις εισόδους των εγκαταστάσεων του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα.»

• Επωνυμία

• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

• Δραστηριότητα Εταιρείας

• Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

• Τηλέφωνα επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό)

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποστείλουν το συμπληρωμένο «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Οικονομικής Προσφοράς», στο οποίο θα αποτυπώνεται η προσφορά τους για το σύνολο των εργασιών στην ηλεκτρονική διεύθυνσηkemea@kemea.grκαι pip.petroulias@kemea.grτο αργότερο μέχρι την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00’.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν.

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τηλέφωνο 210 7710805 εσωτ. 346 (υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Πετρούλιας)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.