Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 109Α  (ΦΕΚ Α’ 147).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των 74.400,00€ και η διάρκεια της είναι τριετής αρχόμενη από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογισμού ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α κατ’ έτος και ειδικότερα για το έτος 2021 επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους αυτού. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες κρατήσεις και ειδικότερα, κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, σε ποσοστό 0,1347% συνολικά, (που αναλύεται σε 0,07% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 3% χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου ως επίσης  0,06% υπέρ Ε.Α.Π.Π., 3% χαρτόσημο επί των προαναφερόμενων κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου). Επίσης, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις φόρος εισοδήματος, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες (CPV 79100000-5) αφορούν τη νομική υποστήριξη της Διοίκησης του Κέντρου, τη διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου, τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων και την διενέργεια νομικού ελέγχου σχεδίων διακηρύξεων, διαβουλεύσεων και συμβάσεων, την παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας για θέματα που αφορούν το Κέντρο και τις δραστηριότητές του, την δικαστική εκπροσώπηση του Κέντρου, την νομική υποστήριξη των Τομέων του Κέντρου σε ζητήματα συμβάσεων προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς και ιδιωτικούς πόρους (Grant Agreements, Consortium  Agreements, Μνημόνια Συνεργασίας). Η παροχή των υπηρεσιών θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. απαιτούμενης της τακτικής παρουσίας του Αναδόχου σε αυτές.

Κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), εφόσον τηρούνται τα παρακάτω αναφερόμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

α)  Να είναι Δικηγόροι Παρ’ Αρείω Πάγω.

β)  Να είναι εγγεγραμμένα μέλη Δικηγορικού Συλλόγου.

γ)   Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος– Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου ή αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

δ)  Να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Πνευματική Ιδιοκτησία, Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

ε)   Να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε φορείς του δημοσίου τομέα και κυρίως στον τομέα του διοικητικού δικαίου και των συμβάσεων καθώς και εμπειρία σε υποθέσεις υλοποίησης δωρεών προς φορείς του δημοσίου. Να έχουν συμμετάσχει με την ιδιότητα του  νομικού σε προγράμματα του 7ου Προγράμματος – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προγράμματος- Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» στην Ερευνητική περιοχή της «Ασφάλειας».

στ) Να κατέχουν δίπλωμα Άριστης Γνώσης Αγγλικών (επιπέδου Γ2/C2 Proficiency) και καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Ν.4497/2017 και δεν εμπίπτουν στους τιθέμενους περιορισμούς και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η υπεύθυνη δήλωση και τα αποδεικτικά στοιχεία για τα ανωτέρω αναφερόμενα τυπικά προσόντα, συνοδευόμενα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα πρέπει να συνοδεύουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προσφορές που θα είναι αόριστες, ανεπίδεκτης εκτίμησης ή που θα παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα / διάρκεια ή υπερβαίνουν την αξία της σύμβασης, θα απορρίπτονται. 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας και την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς μετά των αποδεικτικών στοιχείων στο πρωτόκολλο του ΚΕ.ΜΕ.Α επί της οδού Μεσογείων 96, ΤΚ 11527 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kemea.secretariat@kemea-research.gr μέχρι και την Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα 11.00 π.μ. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα κληθείτε, εφόσον επιλεγείτε για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

β. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά. 

γ. Φορολογική ενημερότητα. 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.