ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»

 

Το αντικείμενο εργασιών του αναδόχου συνίσταται στην ανάπτυξη και κατασκευή του ιστοτόπου (website) της Δράσης. Η ανάπτυξη του ιστοτόπου θα υλοποιηθεί σταδιακά, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα ολοκληρωθεί με την λήξη της Δράσης, στις 15.10.2016.

ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Δημιουργία Διαδικτυακού Τόπου: σχεδιασμός πρωτότυπης εικαστικά ιστοσελίδας σε περιβάλλον CMS ανοικτού κώδικα, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία (GoLive) της ιστοσελίδας, φιλοξενία (hosting) και συνεχή Υποστήριξη, Ενημέρωση/Συντήρηση της δικτυακής πύλης µε υλικό (το οποίο θα παρέχετε από το ΚΕ.ΜΕ.Α) στο πλαίσιο δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας του έργου.

Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί για τη φιλοξενία υλικού και πληροφοριών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου και ο Ανάδοχος θα αναλάβει την μετάφραση του περιβάλλοντος χρήστη (userinterface), των καρτελών και λοιπών σταθερών στοιχείων που θα εμφανίζονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες, περιθώρια, στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, κ.λπ. της Ιστοσελίδας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρέχουν:

 

  • Δυνατότητα υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio) µε τη κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (πχ. Flashanimation).

 

  • Υποστήριξη εσωτερικής μηχανής αναζήτησης πλήρους κειμένου (fulltextsearch, NLP) και μεταδεδομένων(metadata) και ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter).

 

O κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης και υποστήριξης του portal πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα (Open Source) και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν τον ανάδοχο ή κάποιον τρίτον σε επίπεδο αδειών χρήσης µε τον φορέα. Τυχόν άλλες άδειες χρήσης για στοιχεία διαχείρισης του portal, πρέπει να εξασφαλιστούν από τον ανάδοχο, με δικά του έξοδα, για λογαριασμό του φορέα.

Τα παραπάνω παραδοτέα που εμπεριέχουν σχεδιασμό και δημιουργία, υποχρεωτικά θα φέρουν συγκεκριμένα διακριτικά της δράσης, αλλά και του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, με τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, ενώ το δημιουργικό και τα γραφικά στοιχεία του προωθητικού υλικού (ιστοσελίδας) θα επιλέγονται από την Αναθέτουσα Αρχή μεταξύ των σχεδιαστικών προτάσεων του αναδόχου (π.χ. 3 σχεδιαστικές εκδοχές). Το δημιουργικό – σχεδιαστικό µέρος των παραδοτέων θα πρέπει να στοχεύει στο να κάνει την ιστοσελίδα ελκυστική για το κοινό µε τη χρήση royalty-free εικονογραφήσεων, γραφικών κ.ά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της εργασίας και πιο συγκεκριμένα:

 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά,

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών

 

που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόµιµα στον τοµέα της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ιστοχώρων (websites) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα περιέχει:

 

1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούµενων υπηρεσιών, του προτεινόµενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και με δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου.

2. Οικονοµική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών µε τιµή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιµή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συµµετέχουν

B. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς:

• δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης και η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο:

• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:

• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύµβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανοµής της αµοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, µεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.

• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.

• Ορίζεται ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νοµικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λ.π.).

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εµπειρίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκώνσυγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης.

Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούµενη υπηρεσία και είδος.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προµήθειας των υπηρεσιών.

Οι τιµές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουνέως και την 1 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 τις προσφορές τους στο e-mail kemea@kemea.gr.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 318).

Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.