ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 263 από 15/06/2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του, ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, ενός (1) ψηφιακού δίσκου βίντεο (DVD), με συνολικό προϋπολογισμό έως 3.410€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο παραγόμενος ψηφιακός δίσκος βίντεο (DVD) θα πρέπει να παραδοθεί έως 20.08.2016 και θα περιλαμβάνει:1 ταινία με αποσπάσματα ντοκιμαντέρ για θέματα ριζοσπαστικοποίησης, βιντεοσκοπημένο υλικό, συζητήσεις και επισημάνσεις καίριων σημείων, συνεντεύξεις με ριζοσπαστικοποιημένα ή αποριζοσπαστικοποιημένα άτομα και ειδικούς στο θέμα, ενώ θα γίνει παραγωγή και εκπαιδευτικού video.

H ταινία διάρκειας περίπου 30 λεπτών είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το εκπαιδευτικό videoπεριλαμβάνει επιλεγμένες πραγματικά περιπτώσεις, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές στη διαδικασία – κλιμάκωση της ριζοσπαστικοποίησης και οι οποίες θα προσομοιωθούν με την αξιοποίηση «ελεγχόμενων παικτών» που θα υποδυθούν ρόλους. Με μεθοδολογία κλιμάκωσης από τις απλές έως και τις πιο σύνθετες υποθέσεις μέσα από την προσομοίωση, οι εκπαιδευόμενοι δοκιμάζουν γνώσεις και αντανακλαστικά. Ως εκ τούτου, απαιτείται πολύωρη και μεθοδική μελέτη και βιντεοσκόπηση σεναρίων.Τα σενάρια κατά περίπτωση, εκτός της αφήγησης, και της μουσικής υπόκρουσης είναι πιθανό να απαιτούν ζωντανούς διαλόγους καθώς και πρόσωπα με εναλλαγή ρόλων, προκειμένου να προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες. H ακριβής δομή της ταινίας, η σκηνοθεσία και η εστίαση σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές θα προσδιοριστούν έπειτα από συνεργασία του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τον ανάδοχο.

Η ανάθεση, κατόπιν αξιολόγησης προσφορών (εκτίμηση προσφερόμενης τιμής, σε συνδυασμό με ποιοτικά – τεχνικά χαρακτηριστικά) θα γίνει βάσει σχετικής σύμβασης έργου, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται και θα ελέγχεται το τελικό προϊόν με ποιοτικά – εκπαιδευτικά κριτήρια καθώς και τεχνολογικά  από το ΚΕ.ΜΕ.Α.. Ειδικότερα οι υπηρεσίες παραγωγής, θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα ποιοτικά-τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τους εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε σεναρίου:

• Μετατροπή σεναρίου σε storyboard
• Λήψη εσωτερικών και εξωτερικών πλάνων με επαγγελματικές κάμερες.
• Φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως θα απαιτηθεί.
• Φωτογράφιση.
• Ηχογράφηση αφήγησης σεναρίου.
• Sounddesign.
• Ηχογράφηση πρωτότυπης μουσικής.
• Μίξη ήχου με monitors.
• Κάρτα ήχου.
• Λογισμικό επεξεργασίας ήχου.
• Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της εργασίας και πιο συγκεκριμένα:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά,

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών

που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόµιµα στον τοµέα της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα περιέχει:

1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούµενων υπηρεσιών, του προτεινόµενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και με δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου.

2. Οικονοµική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών µε τιµή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιµή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συµµετέχουν

B. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς:

• δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης και η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο:

• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο:

• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ΔηµόσιαΟικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία:

• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύµβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανοµής της αµοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, µεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.

• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.

• Ορίζεται ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νοµικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.).

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εµπειρίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκώνσυγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης.

Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούµενη υπηρεσία και είδος.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προµήθειας των υπηρεσιών.

Οι τιµές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουνέως και την 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00  τις προσφορές τους στο e-mail  kemea@kemea.gr.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107481630 (εσωτ. 318).

Η περίληψη της Δράσης δημοσιεύεται εδώ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.