Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Δημιουργία Οπτικοποιημένων Σεναρίων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Δημιουργία Οπτικοποιημένων Σεναρίων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».

 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού», ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημιουργία τεσσάρων (4) Οπτικοποιημένων Σεναρίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6, που αφορά τη διενέργεια Άσκησης Ετοιμότητας επί Χάρτου, από νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή κοινοπραξία/ένωση των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται, κατά ανώτατη τιμή, σε οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας για τη δημιουργία των τεσσάρων (4) οπτικοποιημένων σεναρίων είναι συνολικά  τέσσερις (4) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 20/9/2019.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ ενώσεις τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της εργασίας και πιο συγκεκριμένα: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά και δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

Α. Προδιαγραφές Δημιουργίας Τεσσάρων (4) Οπτικοποιημένων Σεναρίων:

Αριθμός Σεναρίων: Τέσσερα (4)

Θεματικές:

Σενάριο 1: Παρείσφρηση επιστρεφόντων αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών σε μεικτές μεταναστευτικές ροές σε ελληνικό νησί.

Σενάριο 2: Ριζοσπαστικοποίηση προσφύγων σε hotspot σε ελληνικό νησί.

Σενάριο 3: Ριζοσπαστικοποίηση και στρατολόγηση σε κεντρικό σωφρονιστικό κατάστημα στην Αττική.

Σενάριο 4: Όσμωση ποινικών κρατουμένων και τρομοκρατών.

Χρονική Διάρκεια Σεναρίων: Τουλάχιστον 60 λεπτά (15 λεπτά το κάθε σενάριο)  

Χρόνος Υλοποίησης: Τέσσερις (4) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 20/9/2019.

Ανώτατη Προσφερόμενη Τιμή: Οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Σκηνοθεσία
 • Διαχείριση κομπάρσων.
 • Αφήγηση σεναρίου (voiceover) και ηχογράφηση σε υψηλή ποιότητα ήχου.
 • Λήψη εσωτερικών και εξωτερικών πλάνων και φωτογράφιση με επαγγελματική κάμερα και φωτισμό σε χώρους που απαιτούν τα σενάρια (Η εξασφάλιση άδειας βιντεοσκόπησης στους απαιτούμενους χώρους να αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου του έργου).
 • Φωτογράφιση.
 • Sound-design – Μίξη ήχου με monitors.
 • Κάρτα ήχου.
 • Ηχογράφηση και δημιουργία μουσικής επένδυσης η χρήση της οποίας θα γίνει αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα σενάρια και ο ανάδοχος θα κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως θα απαιτηθεί.
 • Μοντάζ σκηνών και ειδικών εφέ όπου αυτά απαιτούνται καθώς επίσης και χρήση προγράμματος επεξεργασίας καρτών – φωτογραφιών.
 • Λογισμικό επεξεργασίας ήχου – Λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας.

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Ανάθεση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

 • Το παρόν Έντυπο Προσφοράς.
 • Δικαιολογητικά: α) Φορολογική  Ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα και γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 • Αποδεικτικά Σχετικής Εμπειρίας

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 24:00 ώρα της 30ης Αυγούστου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: radicalisaction@kemea-research.gr    

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των Προσφορών συνεπάγεται την απόρριψη της Προσφοράς.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από το ΚΕ.ΜΕ.Α., με συνεκτίμηση των Προδιαγραφών Δημιουργίας, της Τιμής και της Εμπειρίας, που θα δηλώσει στο Έντυπο Προσφοράς. Ο ανάδοχος θα υπογράψει σχετική Σύμβαση με το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Η παραλαβή των οπτικοποιημέων σεναρίων θα γίνει κατόπιν ελέγχου των παραδοτέων από αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.ΜΕ.Α., ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2107710805 (εσωτ. 318 και 319).

 

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://radicalisaction.gr/

 

 

eu

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

op 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις  του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.