Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή – (Έληξε)

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (KE.ME.A.), στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του και των δράσεων που σχετίζονται με αυτή, όπως η υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων από διαφόρους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και προσκλήσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  προτείθεται να συνάψει συνεργασία με Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, η οποία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα εκτελεί περιοδικά ελέγχους πιστοποιώντας τις αντίστοιχες δαπάνες των ερευνητικών έργων που υλοποιεί το ΚΕ.ΜΕ.Α και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συγκεκριμένα για την επόμενη περίοδο (9 έως 12 μήνες) προγραμματίζεται η διενέργεια ελέγχου τεσσάρων έργων της DG Home Affairs και ενός έργου της DG Enterprise And Industry (FP7).

Για τον ανωτέρω λόγο καλεί εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εντός 15 ημερών ήτοι μέχρι τις 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 13.00 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemea@kemea.gr .

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ηλεκτρονική μορφή):

• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο.
• Συνοπτικό προφίλ της εταιρείας.
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών ερευνητικών συγχρηματοδοτημένων έργων, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε  έργα FP7, και έργα της DG Home Affairs (ISEC – CIPS Calls). Να κατατεθεί λεπτομερής κατάλογος έργων για τα έτη 2010,2011,2012,2013 και 2014 που να αφορούν στα ανωτέρω προγράμματα πλαίσιο όπου να αναφέρεται το ύψος των ανά έργο ελεγχθεισών επιλέξιμων δαπανών
• Κατάλογος των συνεργαζομένων ΟΕΛ που θα πραγματοποιούν τους ελέγχους με αναλυτικά βιογραφικά αυτών.
• Συστατικές επιστολές καλής εκτέλεσης σχετικών ελέγχων από Δικαιούχους του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.
• Πιστοποίηση της ελεγκτικής εταιρείας.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες με τον κ. Δρογκάρη Προκόπη στο τηλέφωνο 210 7710805 (εσωτ. 38) και ώρες 11:00 – 13:00.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.