Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες ΚΕΜΕΑ

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων τα οποία υλοποιεί, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης)

1. BES (Border Security)

Μηχανικοί ΑΕΙ με εξειδίκευση σε θέματα Video analytics, Ραδιο-Tηλεπικοινωνιών και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (C4I & Monitoring Systems) στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας. Επιθυμητή η συνεργασία και με επαγγελματίες του χώρου με αντίστοιχα προσόντα και υπηρεσιακή και επαγγελματική εμπειρία. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  συμμετοχής σε έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies/FP7-SECURITY και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. CYBER ( Kυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δικτύων)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Μηχανικοί Η/Υ ΑΕΙ με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο. Επιθυμητή η εξειδίκευση σε θέματα δεδομένων, ασφάλειας δικτύων και επικοινωνιών. Θα συνεκτιμηθεί  προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  και συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά έργα έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies/FP7-SECURITY. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. CIP (Κρίσιμες Υποδομές)

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο και εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της Φυσικής Ασφάλειας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών.  Επιθυμητή η συνεργασία και με επαγγελματίες του χώρου με αντίστοιχα προσόντα και υπηρεσιακή και επαγγελματική εμπειρία. Θα συνεκτιμηθεί  προηγούμενη συμμετοχή  σε έργα Η2020 Secure  Societies/FP7-SECURITY για θέματα εκτίμησης κινδύνου, ανάλυσης τρωτότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Web (Web development)

Πτυχιούχοι Πληροφορική) με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό τίτλο και γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών με τεχνολογίες  ΡΗΡ, Html, Css, Javascript, Java, JSON,notejs, .net, mySQL και SQLServer. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας web εφαρμογών. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. FCT (Αντιμετώπιση εγκληματικότητας και Τρομοκρατίας)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα εγκληματολογίας, ριζοσπαστικοποίησης ή τρομοκρατίας.  Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  από συμμετοχή σε έργα  Η2020  στην περιοχή Secure  Societies/FP7-SECURITY και ειδικότερα στην περιοχή FCT ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων, παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. IR (Thermal Imaging/Υπέρυθρη Θερμογραφική Ανάλυση)

Μηχανικοί ΑΕΙ, με εξειδίκευση την τεχνολογία της υπέρυθρης θερμογραφίας και τη ραδιομετρία. Εμπειρία στην ανάλυση θερμικής εικόνας και στη χρήση ερευνητικού λογισμικού. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πιστοποιημένους στην υπέρυθρη θερμογραφία επαγγελματίες (level 3/Master Thermographer) που έχουν εμπειρία στο να παρέχουν και εκπαίδευση στο αντικείμενο. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης τεχνικών αναφορών και ερευνητικών εργασιών και προτάσεων σε αυτήν. Θα εκτιμηθεί η γνώση χειρισμού και ανάλυσης θερμικής εικόνας από αέρος.

7. UAS (ΣμηΕΑ – συλλογή και ανάλυση δεδομένων)

Μηχανικοί ΑΕΙ, με άδεια χειριστή ΣμηΕΑ (CAT A, B,C). Η πρόσκληση απευθύνεται σε χειριστές με γνώση αισθητήρων (remote sensing) και ανάλυσης δεδομένων που προκύπτουν από αυτούς. Απαραίτητη γνώση δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων. Εμπειρία και πιστοποίηση τουλάχιστον σε Level 2 στην υπέρυθρη θερμογραφία για τη δημιουργία και σύνταξη αντίστοιχων τεχνικών αναφορών. Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης τεχνικών αναφορών και ερευνητικών εργασιών και προτάσεων σε αυτήν.

8. SJE (Security and Justice Expert/ Επιστημονικός Σύμβουλος Θεμάτων Ασφάλειας και Δικαιοσύνης)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, με επιπλέον τίτλο σπουδών σε θέματα Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Απαραίτητη προηγούμενη συμμετοχή/εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εμπειρία σε ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού. Επιθυμητή εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων.

9. PFEE (Public Finance Economist Expert/Επιστημονικός Σύμβουλος δημοσιονομικών θεμάτων)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, με επιπλέον τίτλο σπουδών στη Διοίκηση επιχειρήσεων η/και χρηματοοικονομικά. Εμπειρία στην κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, επισκόπηση δαπανών και δημοσιονομική διαχείριση. Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέση διοίκησης. Ικανότητα παραγωγής αναφορών, προτάσεων και τεχνικού κειμένου στην αγγλική γλώσσα.

10. E.S.F. (Strategy & Evaluation Expert/Εμπειρογνώμονας θεμάτων αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, με επιπλέον τίτλο σπουδών στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική. Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης, διαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και στρατηγικού σχεδιασμού. Απαραίτητη εμπειρία από συμμετοχή σε ομάδες και έργα αξιολόγησης για θέματα κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Ικανότητα παραγωγής εκθέσεων, αναφορών, προτάσεων και τεχνικού κειμένου στην αγγλική γλώσσα.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 31/07/2020. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό αρχής γενομένης από την Δευτέρα 01/06/2020 έως και την Παρασκευή 31/07/2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.