Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2023

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 και προσκαλεί ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο, ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων/προγραμμάτων, να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για τις κάτωθι θεματικές κατηγορίες.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν τα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται  στις κατωτέρω παραγράφους,  ανά θεματική ενότητα και να υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας παρακαλούμε όπως γίνει αναφορά στον κωδικό αριθμό της θεματικής ενότητας της πρόσκλησης).

1. Αντεγκληματική Πολιτική

Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Ασφάλειας. Απαιτείται να έχουν εμπειρία συμμετοχής σε έρευνες, μελέτες, ειδικά εργαστήρια/ ειδικές εκπαιδεύσεις. Προαιρετικά να έχουν εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πλαίσια υλοποίησης (συγ)χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων και να έχουν αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2. Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Information and Communication Technologies)

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Μηχανικοί Η/Υ, με μεταπτυχιακές σπουδές  σε τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα σε τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και Βαθιάς Μάθησης. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  στον τομέα της έρευνας, θα συνεκτιμηθεί.  Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

3. Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας – Προστασία Κρίσιμων Υποδομών (Critical Infrastructure Protection)

Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Συγκοινωνιολόγοι, με μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της έρευνας μηχανολογικών συστημάτων, συστήματα και μεθόδους οδικής ασφάλειας, τεχνικών αναλύσεων εκτίμησης κινδύνου,  ανάλυση τρωτότητας και επιχειρησιακή συνέχεια. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, η συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, τεχνικών παραδοτέων και προτάσεων.

4. Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)

Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο και εμπειρία Διεθνούς Χρηματοδοτικής/Οικονομικής Ανάλυσης. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα σύνταξης αναφορών, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων, καθώς και η πολύ καλή γνώση χρήσης των εργαλείων του MS Office.

5. Επικοινωνία (Communication/Marketing)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ με κατεύθυνση Marketing/Επικοινωνία, επιθυμητός τίτλος μεταπτυχιακού σε συναφές αντικείμενο. Απαραίτητη η ευχέρεια στη συγγραφή παραδοτέων, εκθέσεων, διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών και προτάσεων ερευνητικών έργων. Απαραίτητη η  πολύ καλή γνώση αγγλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε χάραξη στρατηγικών παραδοσιακού και ψηφιακού marketing και επικοινωνίας, καθώς και σύνταξη κειμένων προς δημοσίευση, δελτίων τύπου, newsletters, παρουσιάσεων, αναφορών analytics και copy writing για social media. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα.

6. Ηθικά, Νομικά και Κοινωνικά Θέματα(Ethical, Legal and Societal Issues)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικής με ειδίκευση, μεταπτυχιακό ή εμπειρία σε θέματα Δικαίου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (IT Law). Πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο ή εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο. Πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο ή εμπειρία στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου, με συναφή εξειδίκευση στη νομοθεσία των εθνικών διαγωνιστικών διαδικασιών (ν.4412/2016, ν.4782/2021), των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων [Pre Commercial Procurement (PCP)] και των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας. Απαραίτητη η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων, αναφορών και κειμένων νομικού περιεχομένου και προφορικής επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα.

7. Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

Πτυχιούχοι στους τομείς γραφιστικής, τεχνολογίας γραφικών τεχνών, φωτογραφίας, διακοσμητικής και συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, με γνώσεις σχεδιασμού λογοτύπων, εικονιδίων, ψηφιακού (web, social media), αλλά και έντυπου (flyers, brochures, posters) προωθητικού υλικού.  Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα Πρόσκληση διαδικασία υποβολής προτάσεων/αιτήσεων ενδιαφέροντος δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, τυχόν δε επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».

 

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, συνοδευόμενων από το Βιογραφικό Σημείωμα,  ορίζεται η 6η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Τα στοιχεία απαιτείται να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση c.kontogiorgos@kemea-research.gr .
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.