Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. κατόπιν της υπ’ αριθμ. 337 από 29/10/2018  απόφαση του ΔΣ του, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Α) Επιτηρητών Θεωρητικού Μέρους και Β) Εξεταστών Πρακτικού Μέρους, των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της Ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίες διοργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και διεξάγονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι επιτηρητές και οι εξεταστές, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. ΓΠ/200007 (ΦΕΚ Β’ 2899/2012) Κανονισμό Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Β/21678/2012 απόφαση της 41ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Φ.Ε.Κ. 25 Β’/2013 και ισχύει, είναι τα παρακάτω:

 • Οι Επιτηρητές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών.
  Εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαμβάνουν, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια.
 • Οι Εξεταστές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών.
  Ως σχετικές, με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, λογίζονται οι παρακάτω ειδικότητες: Νομικού, Κοινωνιολόγου, Εγκληματολόγου, Ψυχολόγου καθώς και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.       
  Εφόσον ο Εξεταστής Πρακτικού μέρους είναι δημόσιος υπάλληλος οφείλει να μεριμνά και να λαμβάνει, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 321 / 2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., οι καθαρές αμοιβές ( καθαρό πληρωτέο ποσό ) για την παροχή των αντίστοιχων Υπηρεσιών του Επιτηρητή και του Εξεταστή, στις εξετάσεις Πιστοποίησης, ορίζονται ως εξής:

 • Για τον επιτηρητή ορίζεται το χρηματικό ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης, μη δυνάμενη να υπερβεί τις οκτώ (8) εργάσιμες ώρες.
 • Για τον εξεταστή ορίζεται το χρηματικό ποσό των (60) ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης, μη δυνάμενη να υπερβεί τις οκτώ (8) εργάσιμες ώρες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 1. Αίτηση:
  • Επιτηρητή Θεωρητικού Μέρους (διαθέσιμη για εκτύπωση εδώ).
  • Εξεταστή Πρακτικού Μέρους (διαθέσιμη για εκτύπωση εδώ).
 2. Δήλωση συναίνεσης σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων (διαθέσιμη για εκτύπωση εδώ).
 3. Έντυπο δήλωσης ατομικών στοιχείων (διαθέσιμo για εκτύπωση εδώ).
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων-Τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ).
 6. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
 7. Ευδιάκριτο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποσταλούν, μέχρι και τις 12/11/2018, μέσω συστημένης αλληλογραφίας στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας στην διεύθυνση:

 

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ

«Αίτηση Συνεργάτη Εξετάσεων Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας»

 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους με προσωποποιημένο μήνυμα.

Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν, για ένταξη στο μητρώο, θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, απαραίτητο για τη συμμετοχή τους ως Επιτηρητές Θεωρητικού Μέρους και Εξεταστές Πρακτικού μέρους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.